FI­GAROS BRÖL­LOP

Tidskriften OPERA - - Svensk Sommaropera - RECENSENT: SÖ­REN TRAN­BERG • FO­TO: LINDA HIMSEL

Små­landso­pe­rans spel­plats är gam­la ma­sug­nen på Hu­se­by bruk i Al­vesta kom­mun, cir­ka 20 km syd­väst om Väx­jö. En mer lant­ligt idyl­lisk mil­jö för ope­ra finns in­te i Sve­ri­ge. Få­ren brä­ker i ha­gar­na på and­ra si­dan ån och se­na­re på kväl­len trum­pe­tar tra­nor­na i kapp. Hu­se­by bruk var vid för­ra se­kel­skif­tet en plats som sjöd av liv. På herr­går­den från 1844 – he­la an­nex­et för­val­tas nu av Sta­tens fas­tig­hets­verk – väx­te Flo­rence Step­hens (1881–1979) upp un­der lyck­li­ga för­hål­lan­den. Dock kom hon se­na­re i li­vet att kan­tas av den s.k. ”Hu­se­by­af­fä­ren” som bi­drog till att ”Frö­ken på Hu­se­by” och hen­nes tvi­vel­ak­ti­ga kung­li­ga ka­val­je­rer och skum­rask­per­so­ner blev riks­be­kan­ta. In­te kons­tigt att man i år gav Mo­zarts för­väx­lingso­pe­ra Fi­garos bröl­lop.

Med stor en­tu­si­asm och små­ländsk fram­å­tan­da ver­kar ingen­ting omöj­ligt för Små­landso­pe­ran. Vi bjöds på en tra­di­tio­nell iscen­sätt­ning av re­gis­sö­ren Åsa Elm­gren, som även sjöng Mar­cel­li­nas roll. Med hjälp av små enk­la me­del som skär­mar och dör­rar till de­kor samt en il­lu­mi­ne­ran­de ljus­sätt­ning var pre­miär­publi­ken med på no­ter­na. Sec­core­ci­ta­ti­ven ha­de er­satts med ta­lad di­a­log och man sjöng på svens­ka, vil­ket gjor­de att publi­ken ha­de lätt att föl­ja med i för­veck­ling­ar­na.

Sju mu­si­ker i form av den mu­si­ka­lis­ka le­da­ren, Ma­ria Inge­mars­son Berg, vid fly­geln och en stråk­kvar­tett samt en flöj­tist och en obo­ist fick mu­si­ken att klinga so­bert i den fi­na aku­sti­ken. De fem hu­vud­rol­ler­na var be­sat­ta med idel små­län­ning­ar, som mer­par­ten är un­der sång­ut­bild­ning i Kö­pen­hamn och Gö­te­borg. Mar­kus Kroons li­te grov­kor­ni­ga bas­ba­ry­ton var klippt och sku­ren för fix­a­ren Fi­garo. Ju­lia Ojan­sivus kvick­silv­ri­ga Su­san­na och Eri­ka Tor­derus kär­leks­kran­ke Che­ru­bin för­höj­de in­ten­si­te­ten i spe­let. Jo­a­kim Lars­son ha­de ett or­dent­ligt bett i sin ka­val­jers­ba­ry­ton och sce­nisk pon­dus för fe­o­dal­her­rens manér. Men kväl­lens sto­ra över­rask­ning sva­ra­de Alex­an­dra He­din (gre­vin­nan) för med en röst­kva­li­tet som är sen­sa­tio­nellt bra. All­de­les raf­fi­ne­rad var hen­nes ”Por­gi, amor” med en timb­re som fick mig att tän­ka på en ung Gun­du­la Ja­nowitz. Även ”Do­ve so­no” sjöng hon ut­sökt, men ty­värr lyc­ka­des in­te re­gis­sö­ren för­lö­sa hen­ne sce­niskt. He­din har ett ex­cep­tio­nellt ma­te­ri­al, som hen­nes sång­lä­ra­re Bir­git-lou­i­se Frand­sen får fort­sät­ta att för­äd­la.

För fjär­de som­ma­ren i rad spe­la­de Små­landso­pe­rans på Hu­se­by bruk och al­la föreställningar var ut­sål­da. Säll­ska­pet är en re­gi­o­nal ope­ra i form av ett ak­tie­bo­lag. Härom året ris­ke­ra­de man att få läg­ga ner verk­sam­he­ten om man in­te fått eko­no­miskt stöd. Nu häng­er frå­gan om eko­no­min åter i luf­ten. Små­landso­pe­ran fick det re­gi­o­na­la kul­tur­pri­set för­ra hös­ten och då med­de­la­de Re­gi­on Kro­no­berg att det skul­le ord­na sig. För­hopp­ning­en är att man ska bli en del av re­gi­o­nens kul­tur­plan så att man kan an­stäl­la en fast pro­du­cent.

Nu lö­per av­ta­let med Hu­se­by bruk ut. Det åter­står att se om det blir fler som­rar i gam­la ma­sug­nen el­ler om man mås­te le­ta ef­ter en an­nan plats i Små­land. Det är ba­ra att upp­ma­na eldsjä­len Christi­na Gu­tiér­rez Malm­bom att in­te ge upp.

Alex­an­dra He­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.