DIE SCHWEIGSAME FRAU

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Montser­rat Ca­bal­lé

Frun är ett stort fan av Ma­ria Langs gam­la pus­sel­dec­ka­re. Så in­för pre­miä­ren på Così fan tutte på Drott­ning­holms Slottste­a­ter läs­te hon om Se, dö­den på dig vän­tar. Intri­gen ut­spe­lar sig på ba­rock­te­a­tern, där just Così re­pe­te­ras med bland and­ra den bly­ga de­bu­tan­ten Da­ga Fors från Värm­land i Do­ra­bel­las par­ti. Men det är den er­far­na pri­ma­don­nan To­ve Mon­rad (Fi­or­di­li­gi) som mör­das och pla­ce­ras av mör­da­ren i te­a­terns åsklå­da up­pe på scen­vin­den. Den är av omå­lat trä, och in­te grå­må­lad som Lang på­står i sin dec­ka­re. Yt­ter­li­ga­re ir­ri­te­ras Frun av Langs allt­för många tids­an­gi­vel­ser. In­te ens 1955, när bo­ken kom ut, tog det 15 mi­nu­ter att med bil kö­ra från te­a­tern in till då­va­ran­de Ra­di­o­tjänst på Kungs­ga­tan 8. Frun re­a­ge­rar ock­så på hur re­pe­ti­tio­nen vid ett till­fäl­le mås­te av­bry­tas p.g.a. en gui­dad vis­ning. Ing­en av hen­nes vä­nin­nor som gui­dat där­u­te har fått upp­le­va en så­dan un­der­då­nig­het. I som­ma­rens nya Così-upp­sätt­ning an­vänds ty­värr in­te scen­ma­ski­ne­ri­et och så­le­des in­te hel­ler åsklå­dan, så i dag skul­le väl per­so­na­len först re­a­ge­ra när li­ket bör­jar luk­ta i sen­som­mar­vär­men.

Dn-kri­ti­kern Bar­bro Al­ving, Bang, på­ta­la­de med em­fas i sin re­cen­sion när Ma­ria Langs Mörk­ög­da au­gus­ti­natt – som kom året ef­ter Se, dö­den på dig vän­tar – att hen­nes al­la tidsno­te­ring­ar skul­le gö­ra vil­ken stins som helst yr i hu­vu­det. I Mörk­ög­da au­gus­ti­natt mör­das arv­tan­ten Adè­le Ren­man un­der en kräft­ski­va. Var det för­drin­ken, svamp­to­as­ten el­ler kräf­tor­na som var pre­pa­re­ra­de med gift?

Akut mat­för­gift­ning är ing­et att le­ka med. Frå­ga Montser­rat Ca­bal­lé. La Su­per­ba fick stäl­la in An­na Bo­le­na-pre­miä­ren på La Sca­la i Mi­la­no 1982 ef­ter att ha ätit någ­ra för­mod­li­gen oskölj­da sal­lads­blad. Hon blev re­jält då­lig. Cor­ri­e­re del­la se­ra in­ter­vju­a­de den ano­ny­me re­stau­rang­ä­ga­ren, som för­sva­ra­de sig med att de all­tid nog­grant sköl­jer sin sal­lad – så det var ojus­te av Ca­bal­lé att skyl­la på re­stau­rang­ens bris­tan­de hy­gi­en. Av det­ta blev det en föl­je­tong i mi­lano­pres­sen. Re­na julaf­to­nen för stans skäm­toch ka­ri­ka­tyr­teck­na­re!

Fast än vär­re gick det för den tys­ke wag­ner­te­no­ren Bernd Al­den­hoff som i slu­tet av 1950-ta­let dog i svi­ter­na av en akut mat­för­gift­ning i Mün­chen. Tysk po­lis un­der­sök­te om ett even­tu­ellt brott kun­de miss­tän­kas, men ing­en blev lag­förd för den­na oer­hört tra­gis­ka hän­del­se.

Frun själv blev mag­sjuk när hon gick ut i hu­vud­sta­dens nö­jesvim­mel ef­ter en pre­miär på Fol­ko­pe­ran. Och hon miss­tän­ker att det var just osköljd sal­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.