MALTA ÄR Jo­seph Cal­le­jas REFUGIUM

Tidskriften OPERA - - Fokus - SKRIBENT & FO­TO: KAJ­SA KAX

Sve­ri­ge har be­tytt mas­sor för mig! Ni gav mig en scen när jag var ung och ni trod­de på mig, sä­ger stjär­nan Jo­seph Cal­le­ja som till­sam­mans med hem­lan­det Malta är hög­ak­tu­ell. Världste­no­ren fi­rar 20 år som ar­tist och Val­let­ta är näs­ta års eu­ro­pe­is­ka kul­tur­hu­vud­stad med mas­sor av ope­ra på pro­gram­met.

Tid­skrif­ten OPE­RA träf­fa­de Jo­seph Cal­le­ja en för­mid­dag i Lon­don, mel­lan för­be­re­del­ser för en upp­sätt­ning på ope­ra­fes­ti­va­len i Grange Park och en väl­gö­ren­hetskon­sert på Victo­ria and Al­bert Mu­se­um. Cal­le­ja är fo­ku­se­rad på den kom­man­de pre­miä­ren på Tosca, men när vi pra­tar om Sve­ri­ge ly­ser han upp. Han kom som ung sång­a­re till Stock­holm, bod­de på ho­tell Di­plo­mat och ser med vär­me till­ba­ka på sitt förs­ta be­sök i sta­den. Han sjöng Lei­ces­ter i Ma­ria Stu­ar­da 2001 och två år se­na­re Ro­dolp­he i La Bo­hè­me.

– Jag har många fi­na min­nen, det är myc­ket som på­min­ner mig om mitt hem­land. Kär­le­ken till na­tu­ren och ha­vet, även män­ni­skor­na. Sve­ri­ge är stör­re na­tur­ligt­vis, men det är än­då ett re­la­tivt li­tet land och pre­cis som mal­te­ser­na känns svens­kar­na mer rik­ti­ga och mind­re yt­li­ga.

Jo­seph Cal­le­ja re­ser var­je som­mar till­ba­ka till det lil­la öri­ket mitt i Me­del­ha­vet, bå­de för se­mes­ter och för att hål­la i en år­lig kon­sert, där han själv all­tid del­tar. Årets kon­sert blir ex­tra spe­ci­ell då det är 20 år se­dan hans ge­nom­brott. Som nit­ton­å­ring vann han den in­ter­na­tio­nel­la Bel­ve­de­re­täv­ling­en i Wi­en för unga ope­ras­ång­a­re och var då en ex­cep­tio­nellt ung pris­ta­ga­re, mer än åt­ta år yng­re än te­no­rer som vun­nit fö­re ho­nom. Ef­ter pri­set följ­de ut­mär­kel­ser­na rad på rad.

– Höjd­punk­ter­na har va­rit många un­der åren, men min de­but på Metro­po­li­tan i New York och Ope­ra­li­a­pri­set, som jag fick ti­digt i min kar­riär är någ­ra jag all­tid näm­ner. Jo­seph Cal­le­ja lå­ter ock­så stolt när han tar upp sitt del­ta­gan­de i den brit­tis­ka kon­sert­se­ri­en Last Night of the Proms för någ­ra år sen och sä­ger att han fak­tiskt var ner­vös.

– Jag var den förs­te te­no­ren på mer än 30 år att del­ta, till det­ta dess­utom en ic­kebritt.

I dag är Jo­seph Cal­le­ja 39 år och en av värl­dens högst ran­ka­de ope­ras­ång­a­re. Han är ute på tur­né stör­re de­len av året och en av få som kla­rat av att lig­ga på topp un­der så lång tid.

– 20-års­ju­bi­le­um, det känns gam­malt, å and­ra si­dan bör­ja­de jag ti­digt.

– Kar­riä­rer går upp och ner, så är det för al­la, även med rös­ten och det man ut­tryc­ker. När jag mö­ter mot­gång­ar så tän­ker jag att de be­hövs, att jag kan lä­ra mig nå­got. Hu­vud­sa­ken är att dip­par­na in­te blir för dju­pa ut­an att det är en upp­åt­gå­en­de kur­va.

Le­dig­he­ter­na tar Jo­seph Cal­le­ja på Malta un­der någ­ra som­mar­vec­kor och då hand­lar det in­te ba­ra om vi­la och åter­hämt­ning. Han fly­ger in lä­ra­re och sär­skil­da sång­coacher till si­na le­di­ga vec­kor.

– Att stän­digt stu­de­ra och för­sö­ka ut­veck­las är oer­hört vik­tigt. Men det är klart, ef­ter 55 nå­gon gång kom­mer det ound­vik­li­gen att bör­ja hän­da sa­ker med rös­ten.

Men nå­gon nertrapp­ning är det allt­så in­te frå­gan om. Sång­a­ren ser att det finns nya ut­ma­ning­ar och nya höj­der att er­öv­ra.

– Rös­ten är som ett gam­malt fint slotts­vin. Med de rät­ta för­hål­lan­de­na går det att ut­veck­las länge till, me­nar han.

Ef­ter 20 års kar­riär och kanske li­ka många år fram­för sig är det dock in­te kar­riä­ren som är det cen­tra­la för Jo­seph Cal­le­ja.

– Jag har min gå­va, att få ska­pa med rös­ten och ge­nom min sång kun­na de­la mu­si­ken med and­ra.

– En av mi­na få hjäl­tar och ido­ler är Jus­si Björ­ling. Han är en fö­re­bild när jag övar och nå­got jag ock­så byg­ger på när jag sjung­er.

Trots kär­le­ken till Sve­ri­ge och Jus­si Björ­ling kom­mer det att ta ett tag in­nan Jo­seph Cal­le­ja kom­mer till nord­li­ga­re bredd­gra­der igen. Hans svens­ka fans får hål­la ut­kik i te­no­rens kalender som lig­ger ute på hans of­fi­ci­el­la hem­si­da. Upp­trä­dan­den är pla­ne­ra­de i de skan­di­na­vis­ka län­der­na och lig­ger ty­värr mer än ett drygt år bort.

– Men jag ser re­dan fram emot att kom­ma till­ba­ka!

En av mi­na få ido­ler är Jus­si Björ­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.