Hilde Zadek

Tidskriften OPERA - - Jubilar -

I Zürich kom hon i kon­takt med Wol­f­gang Lang­hoff, som då var te­a­ter­chef för Schauspiel­haus i Düs­sel­dorf. Hilde Zadek om­bads av te­a­ter­che­fens hust­ru, skå­de­spe­lers­kan Re­na­ta Lang­hoff, att bli au pair åt pa­rets två sö­ner, nå­got som hon ac­cep­te­ra­de om­gå­en­de. En av sö­ner­na, Tho­mas Lang­hoff, blev se­der­me­ra en upp­bu­ren skå­de­spe­la­re och te­a­ter­chef. Pa­ret Lang­hoff var bå­da kom­mu­nis­ter, hon dess­utom ju­din­na och de ha­de ock­så tving­ats fly Na­zi­tyskland. Via Lang­hoffs bre­da kon­takt­nät kom Zadek i för­bin­del­se med Wi­e­no­pe­rans chef Franz Salm­ho­fer, som hört hen­ne på en kon­sert. Han er­bjöd hen­ne som de­butroll Ai­da vin­tern 1947, en re­per­to­ar­fö­re­ställ­ning, ut­an var­ken sce­nisk re­pe­ti­tion el­ler or­kes­ter­re­pe­ti­tion.

Hon tac­ka­de ja ut­an att kän­na till va­re sig par­ti­et el­ler Ver­dis ope­ra. Un­der fem da­gar stu­de­ra­de hon in rol­len med en re­pe­ti­tör. Di­ri­gen­ten Jo­sef Krips dök upp da­gen in­nan fö­re­ställ­ning­en ba­ra för att för­vis­sa sig om sång­ers­kans höga c. Det blev en sen­sa­tio­nell fram­gång och Zadek fick om­gå­en­de kon­trakt med Wi­e­no­pe­ran. Här kom hon att gö­ra 60 rol­ler i 786 fö­re­ställ­ning­ar fram till pen­sio­ne­ring­en 1971. Hon ut­sågs till kam­mer­sän­ge­rin 1951.

Re­dan 1949 sjöng Hilde Zadek Vi­tel­lia i Ti­tus mild­het vid Salz­burg­fest­spe­len. Där fick hon er­sät­ta Re­na­ta Te­bal­di i Ver­dis Requ­i­em un­der Her­bert von Ka­ra­jans led­ning. Requ­i­et spe­la­des även in på ski­va. Fest­spe­len i Glyn­de­bour­ne och Edin­burgh (ti­tel­rol­len i Ari­ad­ne på Nax­os) följ­de 1950 och där­ef­ter Co­vent Gar­den, vars en­semb­le hon till­hör­de un­der fy­ra sä­song­er. Här fick hon sjunga si­na rol­ler på eng­els­ka, i Wi­en gäll­de ita­li­ens­ka och i någ­ra fall gavs

ita­li­ens­ka ope­ror på tys­ka. Zadek be­höv­de ald­rig prov­sjunga, in­te ens in­för Metro­po­li­tan­de­bu­ten i New York 1952. Det blev även gäst­spel på La Sca­la i Mi­la­no, Opé­ra Gar­ni­er i Pa­ris, La Mon­naie i Brys­sel, Mag­gio Mu­si­ca­le Fi­o­ren­ti­no i Flo­rens, Bolsjoj­te­a­tern i Moskva, San Fran­ci­sco-ope­ran och Te­atro Colón i Bu­e­nos Aires.

Hen­nes fa­vo­rit­di­ri­gent var Jo­sef Krips som all­tid strå­la­de av po­si­ti­vism. Hans Knap­perts­busch var ut­trycks­full på ett an­nat sätt ge­nom sin res­li­ga ge­stalt och si­na långa ar­mar. Karl Böhm var en fan­tas­tisk dirigent, men han log ald­rig. Det kun­de va­ra rätt trött­samt att se det­ta ste­nan­sik­te un­der långa Straus­so­pe­ror. Det­ta be­rät­ta­de Hilde Zadek i en do­ku­men­tär in­för sin 95-års­dag.

Hen­nes rollis­ta är lång: Glucks Al­ces­te och Ifi­ge­nia på Tau­ris, Mo­zarts gre­vin­nan Al­ma­vi­va, Don­na An­na och Vi­tel­lia (på cd med Ni­co­lai Ged­da), Be­et­ho­vens Le­o­no­re, Strauss­rol­ler som Fält­mar­skal­kin­nan, Ara­bel­la, Ari­ad­ne och Chry­sot­he­mis. Wag­ner­par­ti­er som Sen­ta, Eli­sa­beth, El­sa, Eva och Si­eglin­de. Be­ty­dan­de Ver­di­rol­ler som Ai­da, Eli­sa­beth, Ame­lia och Des­de­mo­na. Bland ve­ris­tis­ka rol­ler finns Puc­ci­nis Tosca och Ma­scag­nis San­tuz­za. Hilde Zadek sjöng även Ma­ri­et­ta i Die to­te Stadt, ti­tel­rol­len i Ka­te­ri­na Is­maj­lo­va, i Gi­an Car­lo Me­not­tis Kon­suln och med­ver­ka­de vid urupp­fö­ran­det av Gott­fri­ed von Ei­nems Dan­tons Tod i Salz­burg. Zadek ha­de en mörk­fär­gad och in­ten­siv dra­ma­tisk so­pran.

Un­der åren 1964 till 1978 led­de Hilde Zadek sång­ut­bild­ning­en vid Kon­ser­va­to­ri­um der Stadt Wi­en. Här ut­sågs hon till pro­fes­sor 1971. Bland hen­nes mest fram­gångs­ri­ka ele­ver åter­finns so­pra­ner­na Adri­an­ne Pieczon­ka och Mar­ti­na Se­ra­fin. Zadek har ock­så lett mäs­tar­kur­ser i Karls­ru­he och Je­ru­sa­lem samt i Schweiz och Ita­li­en.

Se­dan 1998 äger vartan­nat år In­ter­na­tio­na­le Hilde Zadek Gesangswett­bewerb rum i Wi­en, en sång­täv­ling för unga sång­a­re. Var­je sång­täv­ling av­slu­tas med en stor kon­sert i Mu­sikve­re­ins sto­ra sal.

Så sent som i vå­ras med­ver­ka­de Hilde Zadek of­fent­ligt och ta­la­de till in­bjud­na gäs­ter när hon fick Eh­ren­mit­gli­ed­schaft der Uni­ver­si­tät für Mu­sik und darstel­len­de Kunst i Wi­en.

Hilde Zadek me­nar att hon hål­lit sig vi­tal ge­nom att ar­be­ta med unga ele­ver. Upp i hög ål­der har hon re­gel­bun­det följt ope­ra-, kon­sert- och te­a­ter­li­vet i Wi­en. Sören Tran­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.