Danskt Me­too-fall

Tidskriften OPERA - - Ledare - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Pre­cis när no­vem­ber­num­ret var på väg ut till vå­ra lä­sa­re slog Me­too-upp­ro­pet ner som en bomb. Ald­rig ha­de man väl trott att si­tu­a­tio­nen var så pre­kär på vå­ra te­a­ter­sce­ner, ope­ra­hus och mu­sik­ut­bild­ning­ar, när det gäl­ler ojäm­lik­het och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Det är gläd­jan­de att allt kom­mer upp till ytan och väd­ras ut. I da­gar­na blev det se­nas­te fal­let känt: Den Jys­ke Operas konst­när­li­ge le­da­re och regissör Philipp Koch­heim, är fö­re­mål för gransk­ning ef­ter fle­ra på­ståd­da tra­kas­se­ri­er mot kvinn­li­ga ar­tis­ter i en mu­si­kalupp­sätt­ning i Graz. Nu har Koch­heim sjuk­skri­vit sig. OPE­RA in­ter­vju­a­de ho­nom och por­trät­te­ra­de Den Jys­ke Ope­ra i nr 4/17. Vad re­sul­ta­tet blir av gransk­ning­en är i skri­van­de stund in­te klart, men ord­fö­ran­den på DJO i År­hus har ta­git kraft­fullt av­stånd från be­te­en­det. He­la den upp­kom­na si­tu­a­tio­nen är myc­ket trist, för Philipp Koch­heims am­bi­tio­ner är höga för opera­verk­sam­he­ten på Jyl­land, vil­ket ni kan se på si­dan 7 i det­ta num­mer.

OFÖRÄNDRAT EKO­NO­MISKT STÖD … … blev re­sul­ta­tet av vår an­sö­kan när det gäl­ler det år­li­ga pro­duk­tions­stö­det från Kul­tur­rå­det. Vi fick sam­ma till­del­ning som i fjol – 250 000 kro­nor. Då sänk­tes bi­dra­get med he­la 75 000 kro­nor. Trots en kraf­tig upp­skriv­ning av den to­ta­la pot­ten i år fick Tid­skrif­ten OPE­RA in­te sin be­skär­da del av den. Vil­ket and­ra scen­konst­tid­skrif­ter fick. Nu kom­mer jag skri­va ett brev till ord­fö­ran­den i re­fe­rens­grup­pen för kul­tur­tid­skrif­ter­na och be­gä­ra en mo­ti­ve­ring. Det bru­kar ald­rig Kul­tur­rå­det ge, men jag tän­ker prop­sa på det. Det känns som vi har ham­nat i ett mo­ment 22 och i en stryk­klass bland tid­skrif­ter­na, trots att vi de se­nas­te tre åren har ut­veck­lat en ny gra­fisk form för att bland an­nat öka läs­bar­he­ten och bli mer till­gäng­li­ga, samt att vi för­sö­ker få in stör­re ak­tu­a­li­tet ge­nom fler ar­tik­lar kring bl.a. kom­man­de upp­sätt­ning­ar.

Kul­tur­rå­dets hand­läg­ga­re för­ne­ka­de in­te i ett te­le­fon­sam­tal att om det eko­no­mis­ka re­sul­ta­tet blir än­nu säm­re, ökar chan­sen till stör­re till­del­ning. Vis­sa tid­skrif­ter slår ihop två ut­giv­ning­ar och gör ett dub­bel­num­mer, vil­ket vi in­te kan gö­ra – vi har en lång fram­för­håll­ning och har dess­utom i för­väg sålt in an­non­ser för årets fem ut­gå­vor.

Vår am­bi­tion är att ock­så i fort­sätt­ning­en föl­ja det svens­ka in­ter­na­tio­nel­la ope­ra­li­vet ge­nom re­cen­sio­ner, in­ter­vju­er och pre­sen­ta­tio­ner av svens­ka ar­tis­ter ut­om­lands. För att kun­na dri­va verk­sam­he­ten vi­da­re på den ni­vå som vi har lo­vat vå­ra pre­nu­me­ran­ter och an­non­sö­rer, be­hövs eko­no­mis­ka bi­drag från OPERAS vän­ner och pre­nu­me­ran­ter. Du kan t.ex. bli me­ce­nat och stöd­ja vår verk­sam­het, se si­dan 25. Och var­för in­te ge bort OPE­RA i pre­sent? Då får du gra­tis Ni­na Stem­mes nya cd från Wag­ner­fö­re­ställ­ning­ar på Wi­e­ner Staatso­per, se si­dan 26. Vi är tack­sam­ma om ni vill stöd­ja vår verk­sam­het.

Vi är gla­da för den sto­ra re­spon­sen på lä­sar­un­der­sök­ning­en som skic­ka­des ut i vårt no­vem­ber­num­mer. Re­sul­ta­tet ska ana­ly­se­ras och ut­i­från det ska vi ta till oss bå­de kri­tik och po­si­ti­va syn­punk­ter – och för­sö­ka gö­ra OPE­RA än­nu bätt­re!

Cor­ne­lia Beskow vann Wag­ner­täv­ling

1 Den svens­ka so­pra­nen Cor­ne­lia Beskow vann första­pri­set i The Lau­ritz Mel­chi­or In­ter­na­tio­nal Singing Com­pe­ti­tion – en tävling för unga Wag­ner­sång­a­re.

Sex­ton ut­val­da sång­a­re från he­la värl­den del­tog i fi­na­len som av­gjor­des i dans­ka Ål­borg. För­u­tom första­pri­set till­de­la­des Cor­ne­lia Beskow ock­så publi­kens pris, or­kes­terns pris och ung­do­mens pris. Beskow blev f.ö. i vå­ras den förs­ta mot­ta­ga­ren av Kung­li­ga Ope­rans An­ders Wall-sti­pen­di­um.

Ka­ta­ri­na Da­lay­man och Re­bec­ka Hem­se till­de­la­des Gunn Wåll­gren-sti­pen­di­et 2017

2 På Kung­li­ga Ope­ran gick sti­pen­di­et till hov­sång­ers­kan Ka­ta­ri­na Da­lay­man. Mo­ti­ve­ring: "Med en ma­giskt vac­ker röst ge­stal­tar Ka­ta­ri­na Da­lay­man de mest skil­da kvin­no­ge­stal­ter med en to­talt na­ken är­lig­het. I stäl­let för att spe­la rol­len är hon rol­len. Hen­nes gestik kan va­ra mi­ni­ma­lis­tisk och krä­ver sam­ti­digt åskå­da­rens to­ta­la fo­kus. Ett ögon­kast kan över­gå i en ex­plo­sion av emo­tio­ner som vi­sar hen­nes egen to­ta­la upp­le­vel­se av en mu­si­ka­lisk fras el­ler ett ord i en text. Hen­nes ri­ka klang ger en pa­lett av fär­ger och ny­an­ser som om­fam­nar och drab­bar lyss­na­ren."

Sti­pen­di­a­ten från Dra­ma­ten är Re­bec­ka Hem­se. Hon till­hör te­a­terns fas­ta en­semb­le och någ­ra tim­mar ef­ter mot­ta­gan­det ha­de hon pre­miär i Mat­ti­as An­ders­sons Up­pen­ba­rel­sen.

Sti­pen­di­er­na ur Gunn Wåll­grens min­nes­fond ut­de­las ge­men­samt av Kung­li­ga Dra­ma­tis­ka Te­a­tern, Kung­li­ga Ope­ran och Kung­li­ga Mu­si­ka­lis­ka aka­de­mi­en till "konst­när­ligt för­tjän­ta dra­ma­tis­ka och ly­ris­ka ar­tis­ter".

2017 års mot­ta­ga­re har ut­setts av fon­dens sty­rel­se: te­a­ter­chef Ei­rik Stubø, Dra­ma­ten, ope­ra­chef Bir­git­ta Sven­dén, Kung­li­ga Ope­ran, den stän­di­ge sek­re­te­ra­ren Fred­rik Wet­terqvist, Kung­li­ga Mu­si­ka­lis­ka aka­de­mi­en, och över­in­ten­den­ten Jan Lind­man, Kung­li­ga slot­tet.

Han­na Husá­hr får sti­pen­di­um

3 So­pra­nen Han­na Husá­hr till­de­las Hå­kan Mo­grens sti­pen­di­um för 2017 på 125 000 kro­nor. ”Med stor mu­si­ka­lisk sen­si­bi­li­tet, en vac­kert kling­an­de ljus stäm­ma pa­rad med en na­tur­lig scen­när­va­ro finns det sto­ra för­hopp­ning­ar om en fin kar­riär, bå­de som ope­ra- och kon­sert­sång­ers­ka”, ly­der mo­ti­ve­ring­en.

Hå­kan Mo­grens sti­pen­di­um in­stif­ta­des 2012 och de­las ut ”för och till in­sat­ser för mänsk­ligt väl­be­fin­nan­de”.

Norsk regissör blir ope­ra­chef i Wi­en

4 Ste­fan Her­heim har ut­setts till ope­ra­chef på Thea­ter an der Wi­en från och med sä­song­en 2022/23. Då av­går den nu­va­ran­de fram­gångs­ri­ke konst­när­li­ge le­da­ren Ro­land Gey­er. Her­heim är född i Oslo 1970 av norsk-tys­ka för­äld­rar. Han har bl.a. stu­de­rat mu­sik­te­a­ter­re­gi för Götz Fri­edrich i Ham­burg. Her­heim gjor­de sig ett namn re­dan 1999 när han slog ige­nom som regissör med en upp­sätt­ning av Troll­flöj­ten. Vid Salz­burg­fest­spe­len har han iscen­satt En­le­ve­ring­en ur se­ral­jen (2003) och Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg (2013). Och i som­mar ska han sät­ta upp Pel­léas och Mé­li­san­de i Glyn­de­bour­ne.

Själv har jag sett någ­ra av Her­heims iscen­sätt­ning­ar, t.ex. Così fan tut­te på Fol­ko­pe­ran i Stock­holm – hans en­da upp­sätt­ning hit­tills i Sve­ri­ge. Vi­da­re Par­si­fal vid Bay­reut­h­fest­spe­len, Lu­lu och Tann­häu­ser på Den Nors­ke Ope­ra i Oslo samt Den si­ci­li­ans­ka af­ton­sång­en på Kö­pen­hamn­so­pe­ran. På Deutsche Oper i Ber­lin ska han med start 2020 re­gis­se­ra en nyupp­sätt­ning av Ni­be­lung­ens ring.

Vil­le Mat­ve­jeff blir konst­när­lig chef för Sa­von­lin­na Ope­ra Fes­ti­val

Sty­rel­sen för Sa­von­lin­na Ope­ra Fes­ti­val har ut­sett di­ri­gen­ten Vil­le Mat­ve­jeff (f. 1986) till konst­när­lig chef fr.o.m. den 1 sep­tem­ber 2019. Han ef­ter­trä­der Jor­ma Sil­vas­ti. Mat­ve­jeff är kon­trak­te­rad för fy­ra år med möj­lig­het till för­läng­ning t.o.m. 2025. Re­dan nu ska han pla­ne­ra sin förs­ta som­mar­sä­song.

Mat­ve­jeff är konst­när­lig chef för fest­spe­len i Åbo men slu­tar sin be­fatt­ning i år. Dess­utom är han chefs­di­ri­gent för Jy­vä­skyläs sym­fo­nior­kes­ter och stän­dig gäst­di­ri­gent och mu­si­ka­lisk råd­gi­va­re vid Na­tio­nal­te­a­tern i kro­a­tis­ka Ri­je­ka. Därut­ö­ver har han bl.a. di­ri­ge­rat ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar på Mal­mö Ope­ra. I Sa­von­lin­na led­de han urupp­fö­ran­det av Au­lis Sal­li­nens The Cast­le in the Wa­ter i som­ras.

Christi­an Thi­e­le­mann fort­sät­ter som …

chefs­di­ri­gent för Staatska­pel­le Dres­den. Hans för­läng­da kon­trakt bör­jar den 1 au­gusti 2019 och lö­per fem år fram­åt. Det in­ne­bär att Thi­e­le­mann ska di­ri­ge­ra sin or­kes­ter vid 40 till­fäl­len var­je sä­song i så­väl ope­ra­fö­re­ställ­ning­ar som kon­ser­ter i Dres­den. Dess­utom ska han di­ri­ge­ra Staatska­pel­le un­der tur­né­er vid 15 or­kes­ter­kon­ser­ter. Sö­ren Tran­berg

Den Jys­ke Ope­ra spelå­ret 2018/19

5 Den Jys­ke Operas i År­hus nye ope­ra­chef, tys­ke Philipp Koch­heim, går ut med ett am­bi­tiöst upp­lägg in­för sin förs­ta sä­song 2018/19. I det in­ne­hålls­ri­ka ge­ne­ral­pro­gram­met pre­sen­te­ras en hel rad sorg­ligt för­sum­ma­de dans­ka ope­ror som man nu i År­hus och på tur­né ge­nom he­la Dan­mark tän­ker pre­sen­te­ra på nytt. Först ut i ”Den dans­ke se­rie” blir Au­gust En­nas Kle­o­pat­ra från 1894, som åter­upp­väcks ur sin törn­ro­sasömn och spe­las på många håll mel­lan Ål­borg och Kö­pen­hamn i mars och april 2019.

I au­gusti 2018 kom­mer Den Jys­ke Ope­ra att i År­hus ge den ef­ter­läng­ta­de nor­dis­ka pre­miä­ren på Mieczysław We­in­bergs mäs­ter­verk Pas­sa­ge­ra­ren, som del­vis ut­spe­las i Auschwitz. I den­na myc­ket gri­pan­de ope­ra sjungs det på bå­de tys­ka, jid­disch, eng­els­ka, frans­ka, rys­ka och tjec­kis­ka, Philipp Koch­heim själv re­gis­se­rar.

En­da stan­dard­ver­ket un­der Koch­heims förs­ta år blir Bi­zets Car­men, som ock­så går på tur­né över he­la Dan­mark. Ástor Pi­az­zol­las María de Bu­e­nos Aires – med bland an­nat skå­de­spe­lar­ve­te­ra­nen Kurt Ravn – av­slu­tar sä­song­en. Även den spe­las på tur­né.

Den Jys­ke Ope­ra pre­sen­te­rar ock­så en ny en­semb­le. Ef­ter an­sök­ning­ar från mäng­der av unga sång­a­re har man valt ut fem, en dansk, en norsk, en ru­mänsk och två tys­ka sång­a­re. De kom­mer att va­ra fli­tigt en­ga­ge­ra­de i al­la ak­tu­el­la verk och ut­gö­ra en fast en­sem­blestom­me. Bland an­nat sjung­er den unga dans­kan Jo­han­ne Højlund ti­tel­rol­len i Car­men, där tys­ke Da­ni­el Szei­li sjung­er Don José, me­dan öv­ri­ga unga sång­a­re i en­semb­len dy­ker upp som Esca­mil­lo, Mi­caë­la och Frasqui­ta.

Den Jys­ke Ope­ra kom­mer ock­så att sat­sa myc­ket på ope­ra för barn, till och med på en ba­byo­pe­ra för barn 0–2 ½ år med ti­teln Hjer­telyd. Lennart Bro­man­der

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.