– bli me­ce­nat!

STÖD UT­VECK­LING­EN AV TID­SKRIF­TEN OPE­RA Tid­skrif­ten OPE­RA söker stöd­jan­de vän­ner. OPE­RA vill fort­sät­ta att ut­veck­las i takt med ti­dens för­änd­ring­ar, men vill ock­så för­stär­ka sin di­gi­ta­la pro­fil. Vi vill ut­veck­la det re­dak­tio­nel­la in­ne­hål­let och ut­ö­ka be­vak

Tidskriften OPERA - - Wagnertrilogi I Wien - Me­ce­nat Di­a­mant

Stöd OPE­RA med 5 000 kro­nor el­ler mer per år och du får: En års­pre­nu­me­ra­tion på OPE­RA (fem num­mer). Vip-in­bju­dan för två per­so­ner till mot­tag­ning i sam­band med ut­del­ning av Operapriset. In­bju­dan till vå­ra press­re­le­a­ser i Stock­holm, fy­ra-fem gång­er per år. Vi bju­der på ett glas vin och till­tugg, lik­som möj­lig­het att träf­fa ope­ras­ång­a­re och and­ra ope­ra­in­tres­se­ra­de. Tre ex­tra­num­mer av OPE­RA vid var­je ut­giv­nings­till­fäl­le – för att få fler att ta del av vår tid­ning och bli pre­nu­me­ran­ter! Di­a­mant­di­plom som vi­sar att du stöd­jer OPE­RA. Pri­vat­per­so­ner el­ler fö­re­tag som stöd­jer med mer än 10 000 kro­nor kom­mer att pub­li­ce­ras med namn i tid­ning­en och på hem­si­dan i slu­tet av året (går gi­vet­vis att av­bö­ja).

Me­ce­nat Guld

Stöd Tid­skrif­ten Ope­ra med 2 500 kro­nor per år och du får: En års­pre­nu­me­ra­tion på OPE­RA (fem num­mer). In­bju­dan till vå­ra press­re­le­a­ser, fy­ra-fem gång­er per år. Vi bju­der på ett glas vin och till­tugg, lik­som möj­lig­het att träf­fa ope­ras­ång­a­re och and­ra ope­ra­in­tres­se­ra­de. Guld­di­plom som vi­sar att du stöd­jer OPE­RA.

För att bli me­ce­nat – gör så här:

Be­ta­la till bank­gi­ro: 5701-7857 och märk in­be­tal­ning­en med Me­ce­nat­skap.

Har du in­te möj­lig­het att bli me­ce­nat stöd­jer du oss ge­nom att bli pre­nu­me­rant. Vi har en tro­gen lä­sek­rets, men vi vill ut­ö­ka an­ta­let pre­nu­me­ran­ter.

Års­pre­nu­me­ra­tion: 495 kr. Tvåårspre­nu­me­ra­tion: 900 kr.

För pre­nu­me­ra­tion hör av dig till Titel­da­tas kund­tjänst: 0770-457 120 el­ler ope­ra.pren­ser­vice.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.