Vadste­na

FRANSK BA­ROCK­BA­LETT I Ingrid Berg, Kaj­sa Lind­berg, Fri­da Ber­gquist, Na­na Bug­ge Rasmus­sen, Ro­bert Lind, Martin Van­berg, Ri­chard Lind­ström Philip Björkqvist.

Tidskriften OPERA - - Repertoar -

Den s.k. Nar­va­ba­let­ten, som fram­för­des i Stock­holm 1701 för att fi­ra Karl XII:S se­ger vid Nar­va, är ett portal­verk i vår mu­sik­histo­ria. Ti­di­ga­re till­skrevs ver­ket den svens­ke ton­sät­ta­re An­ders von Dü­ben (1673–1738), men se­na­re forsk­ning vi­sar att hu­vud­de­len av dans­mu­si­ken kom­po­ne­rats av frans­man­nen Je­an Des­fon­tai­nes (1658–1752) och av den ita­li­ensk-frans­ke ton­sät­ta­ren Je­an-bap­tis­te Lul­ly (1632–87). Des­sa upp­täck­ter gör att Vadste­na-aka­de­mi­en nu för förs­ta gång­en se­dan ur­pre­miä­ren har möj­lig­het att fram­fö­ra ver­ket som det var tänkt, tack va­re att ori­gi­nal­li­bret­tot finns be­va­rat.

Den­na fest­li­ga helaf­ton med många sång­a­re, dan­sa­re och mu­si­ker sätts upp av den i Frank­ri­ke verk­sam­ma svens­ka ba­rock­ko­re­o­gra­fen Ka­rin Mo­digh. Ba­rockvir­tu­o­sen Dan Lau­rin är mu­si­ka­lisk le­da­re. Allt görs kom­plett med stor­ståt­li­ga hyll­ning­ar till bå­de Solkung­en och Karl XII och med ko­mis­ka in­ter­mez­zi av Mo­liè­re och Lul­ly. Ba­roc­ko­pe­ra­ba­let­ten So­len och Nord­stjär­nan får sin pre­miär i Bröl­lops­sa­len på Vadste­na slott den 20 ju­li. Sång­a­re är och Det blir yt­ter­li­ga­re en pro­duk­tion i som­mar – ett sam­ar­be­te mel­lan Vadste­na-aka­de­mi­en och kam­ma­ro­pe­ra­ut­bild­ning­en vid Hög­sko­lan i Väs­terås, med stöd av Väst­man­lands Te­a­ter. Det är en helt ny ope­ra, Riddar­tor­net av ton­sät­ta­ren Carl Unan­der-scha­rin och li­bret­tis­ten Mag­nus Flo­rin, i re­gi av Nils Spang­en­berg. Li­bret­tot är ba­se­rat på Erik Jo­han Stag­ne­li­us gast­kra­man­de dra­ma Riddar­tor­net från 1822, som hand­lar om den evi­ga kam­pen mel­lan för­nuf­tet och drif­ten. Upp­sätt­ning­en spe­las på Gam­la te­a­tern i Vadste­na i ju­ni. Men först är det ur­pre­miär på Väst­man­lands Te­a­ter i Väs­terås den 12 ju­ni. Med­ver­kar gör Fri­da Ber­gquist, Ame­lie Flink, Re­bec­ca Hell­bom och Vik­tor Jo­hans­son. www.vadste­na-aka­de­mi­en.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.