Slottste­a­ter

SPE­LAR TVÅ OPE­ROR I SOM­MAR

Tidskriften OPERA - - Repertoar -

Sä­song­ens förs­ta pre­miär blir Pyg­ma­li­on av Je­an-philip­pe Ra­meau den 28 ju­li. Upp­sätt­ning­en ges åt­ta gång­er t.o.m. den 11 au­gusti. Den­na ope­ra­ba­lett re­gis­se­ras av den ja­pans­ke ko­re­o­gra­fen och ljus­sät­ta­ren Sa­bu­ro Teshi­ga­wa­ra, känd för si­na vi­su­ellt in­ta­gan­de och ma­ka­löst vack­ra upp­sätt­ning­ar, bland an­nat med det eg­na kom­pa­ni­et KARAS. Han har ti­di­ga­re satt upp Hän­dels Acis och Ga­la­tea i Aix-en-pro­vence och är nu ak­tu­ell med dans­ver­ket Grand Mi­ro­ir på Pa­ri­so­pe­ran med mu­sik av Esa-pek­ka Sa­lo­nen.

Pyg­ma­li­on ha­de ur­pre­miär 1748 och hand­lar om skulp­tö­ren Pyg­ma­li­on som i jak­ten på per­fek­tion för­äls­kar sig i sitt eget verk, en sta­ty som får liv av kär­leks­gu­den Amor. All­konst­nä­ren Sa­bu­ro Teshi­ga­wa­ra står för re­gi, ko­re­o­gra­fi, sce­no­gra­fi och ljus­sätt­ning. Di­ri­gent är ita­li­e­na­ren Vit­to­rio Ghi­el­mi. I rol­ler­na åter­finns bl.a. te­no­ren An­ders J. Dah­lin och so­pra­nen Kerstin Ave­mo. Drott­ning­holms­tea­terns or­kes­ter spe­lar på tids­ty­pis­ka in­stru­ment.

Den 8 sep­tem­ber är det ur­pre­miär för Sys­ko­nen i Man­tua, en ny ope­ra med gam­mal mu­sik. Det blir sju fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 22 sep­tem­ber. Sys­ko­nen i Man­tua ska­pas för Drott­ning­holms­tea­tern och byg­ger på den san­na histo­ri­en om ton­sät­ta­ren Sa­la­mo­ne Ros­si och hans sys­ter Eu­ro­pa, som lev­de i den ita­li­ens­ka sta­den Man­tua runt se­kel­skif­tet 1600. Sa­la­mo­ne Ros­si var ton­sät­ta­re vid ho­vet, där ock­så hans sys­ter var en hyl­lad sång­ers­ka. Bå­da var upp­skat­ta­de konst­nä­rer men ock­så ut­sat­ta på grund av sin ju­dis­ka börd.

Li­bret­tot är ny­skri­vet av Mag­nus Flo­rin och mu­si­ken be­står bland an­nat av säl­lan fram­för­da verk av Sa­la­mo­ne Ros­si och ny­kom­po­ne­rad mu­sik av Dju­ro Ziv­ko­vic. Sys­ko­nen i Man­tua är en sam­ti­da ope­ra med röt­ter i 1600-ta­lets Eu­ro­pa, en po­li­tiskt lad­dad tid in­te så olik vår egen. För idén står Ma­ria Lin­dal, Drott­ning­holms­tea­terns mu­si­ka­lis­ka le­da­re, och re­gis­sö­ren Pia Fors­gren. Den in­ter­na­tio­nellt hyl­la­de konst­nä­ren Mam­ma Andersson ska­par scen­bil­der­na ut­i­från te­a­terns de­ko­rer. Mo­deska­pa­ren Behnaz Aram gör ko­sty­mer­na och mu­si­ken fram­förs av Drott­ning­holms­tea­terns or­kes­ter.

I rol­ler­na: Ya­niv d´or, Clai­re Meghna­gi, Ka­rim Su­lay­man, Markus Sch­wartz och Carl Unan­der-scha­rin.

Bil­jet­ter­na till de bå­da upp­sätt­ning­ar­na släpps den 23 feb­ru­a­ri. www.dtm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.