VÅR I VENEDIG

Tidskriften OPERA - - Nytt På Cd -

13–17 APRIL VÄRL­DENS MEST RO­MAN­TIS­KA STAD OPE­RA PÅ OPE­RA­HU­SET LA FE­NICE, KAMMARKONSERT BE­SÖK PÅ VÄRL­DENS VACK­RAS­TE TE­A­TER; TE­ATRO OLIMPICO I VICENZA Ing­en stad i he­la värl­den kan lik­nas vid Venedig. Egent­li­gen är det ett un­der att den finns kvar. Venedig le­ver med sitt vat­ten; om­ring­ad av vat­ten och in­de­lad i ka­na­ler. Det lå­ter nästin­till som en sa­ga när man hör be­skriv­ning­ar av Venedig, att ka­na­ler­na fun­ge­rar som ga­tor, som mö­tes­plats, som trans­port­väg och in­te minst - som are­na för ro­man­tik i de lång­samt gli­dan­de gon­do­ler­na. Vi får va­ra med om Puc­ci­nis MA­DA­MA BUT­TER­FLY på Venedigs be­röm­da ope­ra­hus La Fe­nice, och vi ska ock­så be­sö­ka den ena­stå­en­de Te­atro Olimpico i Vicenza, en 1500-talste­a­ter som är helt unik och oer­hört vac­ker. Dess­utom hör vi en kammarkonsert med verk av Vi­val­di och Tar­ti­ni. INTERPRETI VENEZIANI spe­lar. Stads­rund­tur och mål­ti­der in­går. Re­se­le­da­re Mag­nus Kyhle. 19–22 APRIL Väl­kom­men till den­na väl­ma­ta­de ope­ra­re­sa där vi får fros­sa i två rik­ti­ga bel can­to-ope­ror, Ver­di’s LU­I­SA MIL­LER och Do­ni­zet­ti’s MA­RIA STUARDA på Zürich’s be­röm­da ope­ra­hus som sett många stjär­nor tän­das. Vi bor på ro­man­tis­ka Ho­tel Eu­ro­pa mitt i sta­den. Zürich har en in­tres­sant me­del­ti­da stads­kär­na och lig­ger vac­kert där flo­den Lim­mat rin­ner ut i Zürich-sjön. Till­sam­mans lär vi kän­na sta­den till fots. Sta­dens sym­bol är Grossmüns­ter med si­na två torn, var­i­från man har en strå­lan­de ut­sikt. Re­se­le­da­re Mag­nus Kyhle. JONAS KAUFMANN – PLACIDO DO­MIN­GO 27–31 JU­LI Un­der au­gusti hålls fes­ti­va­len Castell de Pe­ra­la­da i de vack­ra om­giv­ning­ar­na kring det me­del­ti­da slot­tet. Slot­tet lig­ger i byn Pe­ra­la­da i öst­ra Spa­ni­en och hör till pro­vin­sen Gi­ro­na i Ka­ta­lo­ni­en. Au­di­to­ri­et som byggs upp i slottspar­ken är den per­fek­ta plat­sen för kon­ser­ter i som­mar­nat­ten. Histo­ria och pre­stige präg­lar fes­ti­va­len, bå­de på grund av dess konst­när­ligt höga ni­vå och för det otro­li­ga ka­ta­lans­ka land­ska­pet där den äger rum. Tack va­re fes­ti­va­len ut­gör den här me­del­ti­da byn cent­rum för kul­tur och i Cos­ta Bra­vas som­mar­nät­ter. Av sin sto­ra kär­lek till mu­si­ken, an­ord­na­de fes­ti­va­lens ord­fö­ran­de, Car­men Ma­teu fes­ti­va­len för förs­ta gång­en 1987 och nu­me­ra an­ses den som en av som­ma­rens vik­ti­gas­te.vi be­sö­ker fes­ti­va­len och lyss­nar till en kon­sert med stjärn­te­no­ren JONAS KAUFMANN och ett kon­ser­tant fram­fö­ran­de av Ju­les Mas­se­nets Thaïs med le­gen­da­ris­ka te­no­ren PLACIDO DO­MIN­GO i hu­vud­rol­len. Ut­flykt gör vi till en av Ka­ta­lo­ni­ens vack­rast be­läg­na och mest be­röm­da vin­går­dar, där vi för­stås ock­så får va­ra med om en vin­prov­ning. Bor gör vi vid me­del­ha­vets strand i kust­sta­den Tos­sa del mar på 4-stjär­ni­ga Ho­tell Del­fin 4. Re­se­le­da­re är ope­ras­ång­a­re Mag­nus Kyhle.

KUNG­LI­GA OPE­RAN ope­ran.se Bilj. tfn: 08-791 44 00

Ver­di Ai­da: 24 pre­miär, 26/2, 5, 8, 14, 17, 20, 25/3, 6, 11/4.

Puc­ci­ni Tosca: 7, 19, 22/3, 21, 25/4, 2, 4, 8/5.

Gi­or­da­no Fe­do­ra: 10, 13, 16, 21, 27/3, 4, 17, 19, 23/4.

Le­hár Gla­da än­kan: 2, 12, 14, 18, 20/4, 3, 5, 9/5.

Tjaj­kov­skij Eu­gen One­gin: 28 pre­miär, 30/4, 7, 10, 16, 22/5, 2/6. GÖ­TE­BORGSO­PE­RAN ope­ra.se Bilj. tfn: 031-13 13 00

Lloyd Web­ber The Phan­tom of the Ope­ra (mu­si­kal): 25, 28/2, 9, 10, 16, 17, 21, 31/3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 27, 28/4, 4, 6, 12, 18, 19, 20/5.

Strauss Ari­ad­ne på Nax­os: 21, 24/2, 1, 4/3.

Rossini Barberaren i Se­vil­la: 24, 29/3, 4, 8, 15, 18, 22/4, 2/5.

Musorgskij Bo­ris Go­du­nov (ur­ver­sio­nen): 21 pre­miär, 25, 29/4, 3, 5, 11, 13/5. MAL­MÖ OPE­RA OCH MUSIKTEATER mal­moo­pe­ra.se Bilj. tfn: 040-20 85 00

Sch­wartz Pip­pin (mu­si­kal): 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 27, 28/3, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21/4.

Kraus Var är du Pro­ser­pin? (kam­ma­ro­pe­ra): 3 pre­miär, 10, 16, 17, 23, 24, 26 (2 ggr), 27/3 (2 ggr). Spel­plats: Verk­stan.

Ver­di Ri­go­let­to: 24 pre­miär, 29, 31/3, 4, 8, 12, 15, 17, 22, 25/4, 8, 12, 15, 19, 29/5, 1/6.

Ge­fors Par­ken: 5 Sve­ri­ge­pre­miär, 11, 13, 17, 30/5, 2/6

24/2 AI­DA Ver­di. D: Mo­ran­di. C. Nils­son, Da­lay­man, Forsén, De­fa­bi­a­ni, Cac­ci­a­mi­ni, Ed­holm. Di­rekt­sänd­ning från pre­miä­ren på Kung­li­ga Ope­ran, Stock­holm.

3/3 MA­DA­MA BUT­TER­FLY Puc­ci­ni. D: Armi­li­a­to. Ja­ho, Zifchak, Aro­ni­ca, Fron­ta­li. Di­rekt­sänd­ning från Metro­po­li­tano­pe­ran, New York.

10/3 LA BO­HÈ­ME Puc­ci­ni. D: Armi­li­a­to. Younche­va, Fa­bi­a­no, Philips, Me­achem, Ro­se. Di­rekt­sänd­ning från Metro­po­li­tano­pe­ran, New York.

17/3 ELEKT­RA Strauss. D: Petren­ko. Go­er­ke, van den He­e­ver, Schus­ter, Mor­ris. Di­rekt­sänd­ning från Metro­po­li­tano­pe­ran, New York.

24/3 RI­GO­LET­TO Ver­di. D: Ka­men­sek. Su­lim­sky, Tognoc­chi, Ta­tarintsev, von Schul­man, Za­hai­ra. Di­rekt­sänd­ning från pre­miä­ren på Mal­mö Ope­ra.

31/3 COSÌ FAN TUT­TE Mo­zart. D: Ro­bert­son. Ma­jeski, Mal­fi, O'ha­ra, Bliss, Plachet­ka, Malt­man. Di­rekt­sänd­ning från Metro­po­li­tano­pe­ran, New York.

7/4 LUCIA DI LAMMERMOOR Do­ni­zet­ti. D: R. Ab­bado. Pere­ty­at­ko­ma­ri­ot­ti, Gri­go­lo, Ca­val­let­ti. Di­rekt­sänd­ning från Metro­po­li­tano­pe­ran, New York.

14/4 LU­I­SA MIL­LER Ver­di. D: de Bil­ly. Younche­va, Petro­va, Becza­la, Do­min­go, Vi­no­gra­dov. Di­rekt­sänd­ning från Metro­po­li­tano­pe­ran, New York.

21/4 BO­RIS GO­DU­NOV Rimskij-kor­sa­kov. D: Hus­sa­in. Bay­ley, Lind, M. Pers­son, Alm­gren, Bäck­ström, Schink­ler, Isalv, Pauls­son. Di­rekt­sänd­ning från pre­miä­ren på Gö­te­borgso­pe­ran.

Frun fi­ra­de ju­len hos en vä­nin­na i Karl­stad, och mitt un­der slut­ske­det med sil­lin­lägg­ning­ar och skink­gril­je­ring vi­sa­de vä­nin­nan en in­sän­da­re med svar i Nya Werm­lands-tid­ning­en som ha­de upp­rört hen­ne myc­ket. In­sän­da­ren var skri­ven av konst­nä­ren Mo­na Jo­hans­son, som ha­de valts ut till årets konst­när och där­med skul­le få ska­pa en gi­gan­tisk fa­sad­pro­ji­ce­ring på Wermland Operas bygg­nad. För­frå­gan ha­de kom­mit från Wermland Ope­ra, och ef­ter li­tet son­de­ring ha­de det fram­kom­mit att konst­nä­ren själv in­te skul­le få be­talt – ex­po­ne­ring­en skul­le va­ra nog, så att sä­ga.

Ef­ter pre­miär­vis­ning­en fick Mo­na Jo­hans­son ve­ta att de konst­nä­rer som va­rit be­hjälp­li­ga med att för­verk­li­ga fa­sad­pro­ji­ce­ring­en min­sann ha­de fått be­talt. Ef­ter li­tet son­de­ring med fac­ket och kon­tak­ter med ope­ra­led­ning­en fick hon till sist ett ar­vo­de. Då kom näs­ta dråpslag: som årets konst­när får man ock­så stäl­la ut ett an­tal konst­verk i te­a­terns en­vi­rong­er. Då konst­nä­ren någ­ra vec­kor ef­ter in­vig­ning­en be­sök­te te­a­tern, fann hon att ett av hen­nes konst­verk var ner­ploc­kat. Hon fick ve­ta att det ha­de för­störts och där­för ploc­kats ner. Mo­na Jo­hans­son fick ald­rig nå­gon för­kla­ring till vad som hänt med tav­lan, än mind­re om när te­a­terns led­ning ha­de tänkt in­for­me­ra hen­ne om olyc­kan. För­tre­tad ploc­ka­de hon ner öv­ri­ga tav­lor, och i in­sän­da­ren rå­der hon kom­man­de ”årets konst­nä­rer” att se om sitt hus: ”ta din plats och fram­förallt din lön, för ex­po­ne­ring kan in­te be­ta­la hy­ran”.

Pep­par­kakskav­ling­en fick an­stå, för Frun läs­te fa­sci­ne­rat vi­da­re om vad te­a­terns led­ning ha­de att sva­ra på det­ta. Ope­ra­chef Ole Wig­go Bang sva­ra­de i egen hög per­son – på nors­ka. Han med­ger att han läst in­sän­da­ren med stor sorg och fort­sät­ter: ”En ska­pan­de pro­cess kom­mer all­tid att va­ra en sub­jek­tiv upp­le­vel­se”.1 Men al­la ska­pan­de konst­nä­rer ska na­tur­ligt­vis ha skä­ligt be­talt, fort­sät­ter han, så där tycks de ha tänkt om. Han be­kla­gar vi­da­re att hen­nes konst­verk bli­vit ska­dat in­ne på te­a­tern, men för­kla­rar det med att ”med en stor publik på vå­ra te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar och kon­ser­ter som vis­tas i lo­ka­len, kan det­ta ske”. Frun häp­na­de in­för det­ta på­stå­en­de. Hon som så många gång­er har stro­sat om­kring på Kung­li­ga Ope­ran och be­und­rat dess konst­verk oav­sett var hon sut­tit i hu­set! Ald­rig nå­gon­sin har hon hört ta­las om att nå­gon av al­la des­sa tav­lor ska ha för­störts? En av hen­nes fa­vo­rit­böc­ker att läg­ga fram som cof­fee ta­b­le-bok är för öv­rigt Eva Sund­ler Malm­näs Konst­verk på Ope­ran.

Ole Wig­go Bang av­slu­tar sitt svar: ”God jul till al­la som ha­de en po­si­tiv upp­le­vel­se av årets fa­sad­show, och även till dig Mo­na Jo­hans­son”. Frun und­rar om de som in­te ha­de en po­si­tiv upp­le­vel­se in­te tillöns­kas en god jul? Och hur är det med dem som över­hu­vud­ta­get in­te har sett fa­sad­sho­wen? Så gick Fruns tan­kar när hon åter­gick till att kav­la ut pep­par­kaks­de­gen. Och hon fick fak­tiskt en rik­tigt god jul i al­la fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.