ÅRETS GIRESTA-STI­PEN­DI­UM

Tidskriften OPERA - - Stipendier -

An­ders Walls Giresta-sti­pen­di­um på 100 000 kro­nor går till mez­zo­so­pra­nen Em­ma Sven­te­li­us (f. 1990). Hon är född Lund och tar till som­ma­ren sin mas­terex­a­men vid Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. Ef­ter två år på Vadste­na Folk­hög­sko­las sång- och pi­a­no­lin­je ge­nom­för­de hon sin kan­di­dat­ut­bild­ning vid Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­et i Kö­pen­hamn, där det ock­så ingick ett ut­by­te­sår vid mu­siku­ni­ver­si­te­tet i Wi­en. I hös­tas gjor­de hon sin in­ter­na­tio­nel­la de­but på Deutsche Oper am Rhe­in i Düs­sel­dorf som Su­zu­ki i Ma­da­me But­ter­fly.

En stor fö­re­bild är mez­zo­so­pra­nen Ja­net Ba­ker. En dröm­roll är Octa­vi­an i Ro­sen­ka­val­je­ren. Sti­pen­di­et om­fat­tar för­u­tom pris­sum­man även en pro­fes­sio­nell de­mo­in­spel­ning och fo­to­gra­fe­ring samt en so­lo­kon­sert i Giresta kyr­ka.

Årets and­ra Giresta-sti­pen­di­at är vi­o­li­nis­ten Da­ni­el Lo­za­ko­vich (f. 2001), som ock­så får 100 000 kro­nor. Han bör­ja­de spe­la vi­o­lin som sex­å­ring och ba­ra två år se­na­re äg­de kon­sert­de­bu­ten rum med Moscow Vir­tu­o­si Cham­ber Or­chest­ra un­der Vla­di­mir Spiva­kovs led­ning.

Vid si­dan om svens­ka or­kest­rar har Lo­za­ko­vich fram­trätt som so­list över he­la Eu­ro­pa. Han har ock­så en nä­ra re­la­tion till di­ri­gen­ten Va­le­ry Ger­gi­ev. De fram­träd­de till­sam­mans med Ma­ri­in­skij­te­a­terns or­kes­ter vid ny­års­kon­ser­ten 2015 i Moskva och vid Lo­za­ko­vichs Ja­pan­de­but med Bruchs förs­ta vi­o­lin­kon­sert. Pris­ta­ga­ren har re­dan ett pre­stige­fullt lång­tids­kon­trakt med skiv­bo­la­get Deutsche Gram­mop­hon.

… går till mez­zo­so­pra­nen Yl­va Gru­en (f. 1987). Pris­sum­man är 100 000 kro­nor. Sång­ers­kan stu­de­rar sista året på mas­ter­pro­gram­met vid Si­be­li­us-aka­de­min i Helsing­fors. Ef­ter gym­na­si­et tog Gru­en en kam­mar­mu­sikex­a­men i kla­ri­nett­spel vid Mä­lar­da­lens hög­sko­la i Väs­terås. Där­ef­ter blev det Lu­leå tek­nis­ka hög­sko­las treå­ri­ga kan­di­dat­pro­gram i sång i Pi­teå och två år på Ope­rastu­di­on i Stock­holm in­nan hon sök­te till Si­be­li­usa­ka­de­min.

Yl­va Gru­en har en för­kär­lek för ny­skri­ven mu­sik och har gjort fle­ra urupp­fö­ran­den, bland an­nat Jo­han­nes Pollaks sång­cy­kel Guld­grä­va­rens tå­rar i Helsing­fors i fjol. Dröm­men är en hu­vud­roll i en ny­skri­ven ope­ra. Bland klas­sis­ka rol­ler loc­kar Octa­vi­an i Ro­sen­ka­val­je­ren. Som fö­re­bil­der näm­ner sång­ers­kan An­ne So­fie von Ot­ter, Elī­na Ga­ranča och Bar­ba­ra Han­ni­gan.

I vint­ras de­bu­te­ra­de Yl­va Gru­en på Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra i Helsing­fors som Ka­te Pin­ker­ton i Ma­da­me But­ter­fly. När­mast vän­tar prov­sjung­ning­ar, täv­ling­ar och fle­ra kon­ser­ter, bland an­nat i Pi­teå och Ös­tersund.

Ock­så te­no­ren Wil­li­am Da­vis Lind (f. 1993), bör­dig från Härnö­sand, har till­de­lats An­ders Walls Con­fi­dencen-sti­pen­di­um på 100 000 kro­nor. Han stu­de­rar tred­je året på Ope­ra­hög­sko­lans kan­di­dat­pro­gram, där han i vår tar sin kan­di­da­tex­a­men. I som­mar kom­mer Lind att del­ta i den svens­ka de­len av Jen­ny Lind-tur­nén och där­ef­ter vän­tar prov­sjung­ning­ar och sång­täv­ling­ar, bland an­nat den nya täv­ling­en Schym­berg Award i Sundsvall.

Dröm­rol­ler­na är Ca­va­ra­dos­si i Tosca och Al­fre­do i La Tra­vi­a­ta. Fa­vo­rit­kom­po­si­tö­ren är Puc­ci­ni. Wil­li­am Da­vis Lind har den här sä­song­en med­ver­kat i Kung­li­ga Ope­rans upp­sätt­ning av Ma­non Le­scaut, där han gjor­de bå­de Ed­mon­do och lykt­tän­da­ren.

Sören Tranberg

Em­ma Sven­te­li­us. Fo­to: Lin­da Ot­terstedt Da­ni­el Lo­za­ko­vich. Fo­to: Sergej Andre­ev Yl­va Gru­en. Fo­to: Gustav Lars­son Wil­li­am Da­vis Lind. Fo­to: Em­me­lie Tho­or

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.