Kung­li­ga Ope­ran

Tidskriften OPERA - - Fokus -

Sä­song­ens förs­ta pre­miär blir Tristes­sa, där text­för­fat­ta­ren Tor­björn Elen­sky, konst­nä­ren Ann-so­fi Sidén och kom­po­si­tö­ren Jo­nas S. Boh­lin ska­pat ett verk¸ ef­ter Ang­e­la Car­ters kult­för­kla­ra­de ro­man The Pas­sion of New Eve (Den nya Evas pas­sion) från 1977 om en oupp­nå­e­lig film­stjär­na och en film­pro­fes­sor. Hand­ling­en ut­spe­lar sig i ett fram­ti­da dysto­piskt New York och ute i ök­nen. För re­gin sva­rar Kat­ha­ri­na Tho­ma, knu­ten till ope­ran i Dort­mund, som ti­di­ga­re har re­gis­se­rat på Gö­te­borgso­pe­ran, Mal­mö Ope­ra och Folko­pe­ran. Di­ri­gent är Fred­rik Burstedt och i le­dan­de rol­ler fram­trä­der Kerstin Ave­mo, Jo­han­na Rud­ström och John Erik Ele­by. Ur­pre­miär den 6 ok­to­ber.

Näs­ta pre­miär blir en nyupp­sätt­ning av Ri­go­let­to den 24 no­vem­ber. Ver­di­o­pe­ran re­gis­se­ras av So­fia Ju­pit­her, som åter­vän­der till Kung­li­ga Ope­ran ef­ter Salo­me. Ti­tel­rol­len sjungs av Karl-mag­nus Fred­riks­son och Gil­da av Ida Falk Win­land. Di­ri­ge­rar gör Lio­nel Brin­gu­i­er, som led­de pre­miä­ren på Ope­rans för­ra Car­men-upp­sätt­ning.

Apro­på Car­men så blir det vå­rens förs­ta pre­miär den 19 ja­nu­a­ri 2019 i en nyupp­sätt­ning som re­gis­se­ras av Jo­han­na Gar­pe och med Per A Jons­son som sce­no­graf, me­dan Ni­na Sand­ström sva­rar för ko­stym och mask. Ti­tel­rol­len görs av Mi­ri­am Treichl, me­dan Da­ni­el Jo­hans­son och Jesper Tau­be al­ter­ne­rar som Don José. Di­ri­gent är Jo­a­na Car­nei­ro.

Sä­song­ens sista ope­rapre­miär den 16 mars är Ka­rol Szy­ma­nowskis (1882–1937) Kung Ro­ger i en sampro­duk­tion med Te­atr Wi­el­ki, ope­ran i Wars­za­wa. För re­gin sva­rar film­re­gis­sö­ren Ma­ri­usz Tre­liński och le­dan­de rol­ler görs av Lu­kasz Go­liński, Elin Rom­bo och Jesper Tau­be. Szy­ma­nowskis ope­ra ha­de sin ur­pre­miär i Wars­za­wa 1926. Mu­si­ken har jäm­förts med Ri­chard Strauss men har ock­så pri­sats för sitt eget po­e­tis­ka ton­språk fyllt av vir­tu­o­sa ari­or, sym­fo­nis­ka klang­er och dra­ma­tis­ka kör­par­ti­er. Det är förs­ta gång­en som Kung Ro­ger sätts upp i Sve­ri­ge.

På re­per­to­a­ren åter­kom­mer Mi­chael Ca­va­nag­hs upp­sätt­ning av Ver­dis Ai­da (27/10–13/12) med Ju­lia Jo­nes som di­ri­gent. Vi­da­re blir det nypre­miär den 2 febru­a­ri på Jo­han­na Gar­pes upp­sätt­ning av Pou­lencs Kar­me­lit­syst­rar­na med Ca­mil­la Til­ling, An­ne So­fie von Ot­ter och Su­san­ne Res­mark i le­dan­de rol­ler.

Dess­utom blir det nypre­miä­rer på Puc­ci­nis Ma­da­ma But­ter­fly den 16 sep­tem­ber och La Bo­hè­me den 17 de­cem­ber med Sa­bi­na Bisholt som Mimì. Mo­zarts Don Gio­van­ni spe­las från den 28 mars, nu med Je­re­my Car­pen­ter i ti­tel­rol­len och Da­lia Sta­sevs­ka som di­ri­gent. Vi­da­re spe­las Victo­ria Bo­ri­so­va-ol­las Dracu­la (från den 25 april) och Ole An­ders Tand­bergs och Hen­rik Dorsins upp­sätt­ning av ope­ret­ten Gla­da än­kan (från den 19 april) med Elin Rom­bo i ti­tel­rol­len.

1700-ta­let i ny ko­stym blir det i Unga på Ope­rans ver­sion av Or­lan­do med mu­sik av Hän­del och Jo­han Ram­ström. Upp­sätt­ning­en di­ri­ge­ras av Mat­ti­as Böhm. För re­gin sva­rar El­len Lamm och ti­tel­rol­len görs av Em­ma Sven­te­li­us. Det blir ur­pre­miär den 4 maj 2019 på Con­fi­dencen, Ul­riks­dals slottste­a­ter.

När då, då? med text, sce­no­gra­fi, ko­stym och mask av Pi­ja Lin­den­baum – ett sam­ar­be­te med Helsing­borgs stads­tea­ter – får sin pre­miär på Ope­rans Ro­tun­da den 13 no­vem­ber. Niklas Brom­ma­re har skri­vit mu­si­ken. Mat­ti­as Böhm är ka­pell­mäs­ta­re och för re­gin sva­rar Kaj­sa Gi­ertz. Le­dan­de rol­ler görs av Vi­vi­an­ne Holm­berg och Li­sa Lars­son. www.ope­ran.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.