Ope­ra

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2018/19 -

Mal­mö Ope­ra in­le­der näs­ta sä­song med att spe­la mu­si­ka­len West Si­de Sto­ry av Le­o­nard Bernste­in. Ton­sät­ta­ren skul­le ha fyllt 100 år i som­mar. Bernste­ins sym­fo­nis­ka mu­sik, med la­tins­ka ryt­mer och jazz, har star­ka kon­tras­ter av våld och öm­het. Mu­si­ken och Step­hen Sond­heims sång­tex­ter ska­pa­de oför­glöm­li­ga pär­lor. Mu­si­ka­len fram­hä­ver ock­så dan­sen som ett be­rät­tan­de ele­ment, i form av ko­re­o­gra­fe­ra­de slags­måls­sce­ner. Hu­vud­rol­ler­na Ma­ria och To­ny sjungs av Fri­da Jo­hans­son, som härom året gjor­de ett starkt por­trätt av Ger­da i Snödrott­ning­en i Mal­mö, och mu­si­kalar­tis­ten An­ton Zet­ter­holm, som sjöng Ra­oul i Fan­to­men på Ope­ran på Cir­kus i Stock­holm häromå­ret. Kasper Hol­ten re­gis­se­rar och Mag­nus Fryklund di­ri­ge­rar. Pre­miär den 31 au­gusti. Mu­si­ka­len spe­las t.o.m. den 16 de­cem­ber.

Sä­song­ens förs­ta ope­rapre­miär blir La Tra­vi­a­ta den 17 no­vem­ber. Den frans­ka stjärn­so­pra­nen Pa­tri­cia Pe­ti­bon roll­de­bu­te­rar som Vi­o­let­ta och al­ter­ne­rar med Re­bec­ca Nel­sen, som häromå­ret i Mal­mö gjor­de suc­cé som Su­san­na i Fi­garos bröl­lop. För re­gin står Oli­vi­er Py, chef för fes­ti­va­len i Avig­non. Pi­er­re-andré Weitz sva­rar för bå­de sce­no­gra­fi och ko­sty­mer. Se­hoon Moon sjung­er Al­fre­do och Ger­mont pè­re görs av Da­vi­de Da­mi­a­ni. På di­ri­gent­pul­ten al­ter­ne­rar ve­ne­zu­e­lans­ke Ra­fael Pay­a­re och det ef­ter­trak­ta­de fin­länds­ka stjärn­skot­tet Da­lia Sta­sevs­ka. Ver­di­o­pe­ran ges t.o.m. den 10 febru­a­ri 2018.

Ben­ja­min Staerns hyl­la­de fa­mil­je­o­pe­ra Snödrott­ning­en i re­gi av Eli­sa­beth Lin­ton, chefs­re­gis­sör och dra­ma­turg på Mal­mö Ope­ra, får nypre­miär den 15 de­cem­ber. Som grund lig­ger den sto­re sa­go­be­rät­ta­ren H.C. An­der­sens klas­sis­ka sa­ga om barn­domsvän­ner­na som kon­fron­te­ras med sin upp­växt i en be­rät­tel­se om vän­ska­pens se­ger över onds­kan. I le­dan­de rol­ler ses Fri­da Jo­hans­son, Wik­tor Sun­dqvist, Su­san­na Stern och Ma­ria Streijf­fert. Sa­goo­pe­ran fram­förs un­der led­ning av den nors­ka di­ri­gen­ten Cat­hri­ne Win­nes, till var­dags konst­när­lig le­da­re och chefs­di­ri­gent för Blå­sar­sym­fo­ni­ker­na i Stock­holm. Snödrott­ning­en spe­las t.o.m. den 19 ja­nu­a­ri 2019.

Ri­chard Wag­ners Den fly­gan­de hol­län­da­ren ank­rar i Öresund den 2 febru­a­ri och kom­mer att ha kvar­stad i Mal­mö t.o.m. den 31 mars. I ti­tel­rol­len al­ter­ne­rar ös­ter­ri­ka­ren Jo­sef Wag­ner och au­stra­li­en­sa­ren Da­ni­el Su­me­gi. Sen­ta sjungs av den unga ly­risk-dra­ma­tis­ka so­pra­nen Cor­ne­lia Beskow. För re­gin sva­rar hol­länds­ka Lot­te de Be­er, som dels gäs­tar värl­dens sto­ra ope­ra­hus, dels le­der oper­a­kom­pa­ni­et Ope­ra­front i Ams­ter­dam. Mu­si­ka­liskt an­sva­rig di­ri­gent är Ste­ven Slo­a­ne, till var­dags chefs­di­ri­gent för Bochumsym­fo­ni­ker­na så­väl som för Ope­ra­front.

West End-suc­cén Ma­til­da - The mu­si­cal är ba­se­rad på en be­römd barn­bok av Ro­ald Dahl, ska­pa­ren av nu­ti­da sa­gor där bar­nen tar mak­ten över si­na liv. Ton­sät­ta­ren och ko­mi­kern

Tim Min­chin har skri­vit mu­si­ken och de klips­ka sång­tex­ter­na. Mu­si­ka­len fick in­te mind­re än sju Oli­vi­er Awards 2012. Eli­sa­beth Lin­ton re­gis­se­rar en stor bar­nen­semb­le som får gö­ra re­vo­lu­tion mot de vux­na ar­tis­ter­nas roll­ge­stal­ter. I hu­vud­rol­ler­na Da­vid Lun­dqvist, Åsa Fång, Mi­chael Jans­son och Oscar Pi­er­rou Lin­dén. Pre­miär den 15 mars. Fram till den 2 ju­ni har man möj­lig­het att se mu­si­ka­len.

Ef­ter ett fram­gångs­rikt ar­be­te, med hjälp av boktryckar­kons­ten, men ock­så i och med na­tio­nal­sta­ter­nas fram­väx­an­de, kom vänd­punk­ten för Mar­tin Lut­her. När ett blo­digt bon­de­upp­ror bry­ter ut fäl­ler han ord som kom att för­föl­ja ho­nom: ”Schlagt sie tot!” – Dö­da dem! I vår sam­tid, där re­li­gi­on, apo­ka­lyp­tis­ka stäm­ning­ar och hår­da ut­spel lig­ger högt på dag­ord­ning­en, finns kla­ra pa­ral­lel­ler med Eu­ro­pa för 500 år se­dan. Bo Hol­tens mu­sik och Eva Som­mestad Hol­tens li­bret­to skild­rar en värld i våld­sam för­änd­ring. Ope­ran fram­förs på tys­ka i re­gi av Pe­ter Os­kar­son. Mu­si­ka­liskt an­sva­rig är Pa­trik Ring­borg. Di­etrich Henschel ge­stal­tar Mar­tin Lut­her. I öv­rigt med­ver­kar bland and­ra Re­in­hard Ha­gen och Ing­er Dam-jen­sen. Ur­pre­miär blir det den 11 maj och se­dan spe­las pro­duk­tio­nen t.o.m. den 1 ju­ni.

Änt­li­gen spe­las ba­roc­ko­pe­ra i Mal­mö. Hän­del var en av de ton­sät­ta­re som und­vek för­bu­det ge­nom att skri­va ope­ra skick­ligt för­klädd till ora­to­ri­um. Il Tri­onfo del Tem­po e del Di­sing­an­no från 1707 har ing­et re­li­giöst in­ne­håll ut­an hand­lar om hur fy­ra al­le­go­ris­ka vä­sen täv­lar med varand­ra. Ti­den (Tem­po) och In­sik­ten (Di­sing­an­no) för­sö­ker över­ty­ga Skön­he­ten (Bel­lez­za) att över­ge Njut­ning­en (Pi­a­ce­re) för mind­re flyk­ti­ga till­freds­stäl­lel­ser. I kort­het: glöm köt­tet och om­fam­na sjä­len – det var trots allt en kar­di­nal, Bene­det­to Pamp­hi­li, som skrev li­bret­tot. Till det­ta sitt all­ra förs­ta ora­to­ri­um skrev Hän­del den väl­kän­da ari­an ”La­scia ch’io pi­anga”, som han 1711 åter­an­vän­de i ope­ran Ri­nal­do.

De fy­ra al­le­go­ris­ka fi­gu­rer­na görs av Jos­hua El­li­cott, So­nia Pri­na, Ma­ry Be­van och Eli­sa­beth Jans­son. Ted Huff­man re­gis­se­rar. Vem som di­ri­ge­rar är in­te klart i skri­van­de stund. Pro­duk­tio­nen är ett sam­ar­be­te mel­lan Mal­mö Ope­ra och Det Konge­li­ge Te­a­ter i Kö­pen­hamn. Pre­miär den 18 maj och ver­ket spe­las ock­så den 20 maj.

Mal­möo­pe­rans an­nex­scen Opera­verk­stan spe­lar kom­man­de sä­song föl­jan­de pro­duk­tio­ner:

Isa­bel­le Aboul­ker är en pris­be­lönt fransk ton­sät­ta­re, född 1938. Hen­nes ton­språk är en bland­ning av ope­ra, jazz och mo­dern ka­baré. I sam­ar­be­te med den ny­star­ta­de ope­ragrup­pen Den And­ra Ope­ran sätts nu en av hen­nes ope­ror, För­vand­ling­ar i hel­ve­tet, upp i Sve­ri­ge för förs­ta gång­en. Upp­sätt­ning­ens ko­stym och sce­no­gra­fi är en mo­dern tolk­ning av Hi­e­ro­nymus Bosch och görs av Ben­te Ro­lands­dot­ter, ak­tu­ell i vår med Or­feo & Eu­ri­dice på Norr­landso­pe­ran. För re­gin sva­rar Dit­te Ham­mar, ak­tu­ell med Stäm­band av stål, – do­ku­men­tär­fil­men om Bir­git Nils­son. Pre­miär den 29 ju­ni 2018 på Som­marscen Mal­mö och ope­ran spe­las t.o.m. den 1 ju­li. Upp­sätt­ning­en spe­las även i Stock­holm förs­ta vec­kan i ju­li.

Idén till Jo­seph Mar­tin Kraus Pro­ser­pin kom från själ­vas­te kung Gustav III. Pre­miä­ren äg­de rum 1781 på Con­fi­dencen, Ul­riks­dals slottste­a­ter, in­för kung­en och ho­vet. I Opera­verk­stans ver­sion ge­stal­tas ver­ket av fy­ra sång­a­re, en dan­sa­re och tre mu­si­ker. Mu­si­ken fram­förs nu på ma­rim­ba, kla­ri­nett och fi­ol, kryd­dat med per­sisk fi­ol och ar­me­niskt träblås. Var är du Pro­ser­pin? har spe­lats för ful­la hus på Verk­stan un­der vå­ren 2018. Till hös­ten får den mö­ta sin publik på sce­ner runt om i Skå­ne. Tur­nén av­slu­tas på den plats där all­ting bör­ja­de, på Con­fi­dencen. Tur­nén äger rum mel­lan den 28 sep­tem­ber och den 27 ok­to­ber. På Verk­stan den 30 ok­to­ber samt den 1 och 2 no­vem­ber.

Ko­me­di på en bro kom­po­ne­ra­des 1935 av den tjec­kis­ke ton­sät­ta­ren Bo­huslav Mar­tinů som lev­de mel­lan 1890 och 1959. Li­bret­tot byg­ger på en pjäs av den folk­li­ge för­fat­ta­ren Václav Kli­ment Klicpe­ra och skrevs i slu­tet på 1800-ta­let. Det är en klas­sisk ko­me­di om män­ni­skor i trängt lä­ge. Opera­verk­stans ver­sion – i re­gi av dess konst­när­li­ga le­da­re Ma­ria Sun­dqvist – ut­spe­las un­der det kal­la kri­get och sätts upp med fem sång­a­re och fy­ra mu­si­ker. Spel­pe­ri­od 23/3–17/4.

På Helsing­borgs stads­tea­ter spe­las En all­de­les sär­skild dag som är en ny­skri­ven mu­si­kal ba­se­rad på Et­to­re Sco­las hyl­la­de ge­nom­brotts­film från 1977 med Sop­hia Lo­ren och Mar­cel­lo Mastro­i­an­ni. I cent­rum står hem­ma­frun An­to­ni­et­ta som ut­åt sett le­ver det per­fek­ta li­vet med man och många barn mitt i Rom. Året är 1938 och na­tio­na­lis­men präg­lar allt stör­re de­lar av då­ti­dens Eu­ro­pa. P-O Nils­son sva­rar för mu­si­ken. Re­gis­sör är An­ni­ka Ko­fo­ed. Ur­pre­miär i Helsing­borg den 2 mars 2019, där­ef­ter blir det tur­né i Skå­ne fram till den 18 maj. www.mal­moo­pe­ra.se Sören Tranberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.