Lu­lu

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2018/19 - DET KONGE­LI­GE TE­A­TER, KÖ­PEN­HAMN • RECENSENT: ERIK GRAUNE • FO­TO: MIKLOS SZABO

Lu­lu i Kö­pen­hamn, men in­te Al­ban Bergs för­fö­ris­ka hon­mons­ter ut­an en flöjt­spe­lan­de sa­go­prins som räd­dar prins­ses­san och får he­la kung­a­ri­ket. Of­ta har man i mer am­bi­tiö­sa pro­gram­blads­in­tro­duk­tio­ner och in­spel­nings­kom­men­ta­rer av Mo­zarts Troll­flöj­ten läst om det misch­masch av lit­te­rä­ra för­la­gor som te­a­ter­di­rek­tö­ren Ema­nu­el Schi­ka­ne­der tråck­la­de ihop till det li­bret­to som se­dan väl­sig­na­des med Mo­zarts mu­sik. Den vik­ti­gas­te ver­kar va­ra sa­gan Lu­lu oder Die Zau­ber­flö­te, häm­tad ur den om­fat­tan­de sa­go­sam­ling­en Dschin­nistan. Of­ta har man und­rat vem den­ne Lu­lu kan va­ra och vad han el­ler hon har att gö­ra med Mo­zarts mäs­ter­verk. be­läg­ra­de Ham­burg. Han kom­mer snart att eta­ble­ra sig som pi­a­nist i sitt nya hem­land, bland an­nat ge­nom att in­tro­du­ce­ra Be­et­ho­vens pi­a­no­so­na­ter för den dans­ka publi­ken. Kuhlau pro­du­ce­ra­de sig fli­tigt i samt­li­ga mu­si­ka­lis­ka gen­rer, där­ibland fle­ra ope­ror som fal­lit i glöms­ka. Hans mest fram­gångs­ri­ka sce­nis­ka verk kom att bli scen­mu­si­ken till Hei­bergs skå­de­spel El­ver­høj, som fort­fa­ran­de ses som nå­got av ett danskt na­tio­nald­ra­ma.

I Kuhlaus Lu­lu föl­jer den dans­ka tex­ten (av Carl Fre­de­rik Gün­tel­berg och kom­po­si­tö­ren själv) till sto­ra de­lar Troll­flöj­tens väl­kän­da hand­ling. Prins Lu­lu (Ta­mi­no) får av her­din­nan Ve­la ve­ta att älvdrott­ning­en Pe­ri­fe­rih­mes (Nat­tens drott­ning) dot­ter Si­di (Pa­mi­na) är bort­rö­vad av den ela­ke troll­kar­len Dil­feng (Sa­rastro) och hålls fång­en på den­nes slott vak­tad av Dil­fengs son Bar­ca (Mo­nosta­tos). Troll­kar­len för­sö­ker väc­ka Si­dis kär­lek, vil­ket en­dast kan ske ge­nom att en ma­gisk ro­sen­knopp glö­dan­de slår ut, vil­ket en­dast kan ske när prin­ses­san själv blir för­äls­kad. Den som får ro­sen­knop­pen att slå ut är na­tur­ligt­vis Lu­lu, som med sin ma­gis­ka flöjt till slut be­fri­ar Si­di.

Kuhlaus mu­sik är in­te ori­gi­nell och per­son­lig – of­ta pla­gi­e­rar och om­vand­lar han mo­tiv från and­ra kom­po­si­tö­rer. Han ha­de un­der sin tid i Ham­burg kom­mit i kon­takt med de fles­ta då rå­dan­de ope­rasti­lar: Gluck, opé­ra-comi­que, Spon­ti­ni, na­tur­ligt­vis Ros­si­ni och – mest fram­trä­dan­de – We­bers Fris­kyt­ten med pre­miär tre år fö­re Lu­lu. Sedd ur det per­spek­ti­vet är Lu­lu en för­vå­nans­värt idérik ope­ra, med många fris­ka och va­ri­e­ran­de me­lo­di­er i ett na­ivt men än­då rätt­framt dra­ma­tiskt flö­de.

En sa­goo­pe­ra att ohäm­mat nju­ta av, vil­ket man ock­så gör när ver­ket för förs­ta gång­en på 180 år gick över sce­nen på Kong­ens Ny­torv. Re­dan vid ur­pre­miä­ren an­sågs ope­ran för lång (spel­ti­den i den kom­plet­ta cd-in­spel­ning­en är drygt tre tim­mar). Nu har man ban­tat ner den till en längd på två och en halv tim­me, in­klu­si­ve en pa­us. Pro­duk­tions­tea­met: re­gis­sö­ren Christi­an von Götz, sce­no­gra­fen Lu­kas Noll och ko­stymö­ren Sa­rah Mit­ten­bühler har tilla­gat en här­ligt sa­go­ro­man­tisk ba­kel­se med viss di­stan­se­rad hu­mo­ris­tisk iro­ni. En ram­hand­ling, där en döds­sjuk flic­ka vid se­kel­skif­tet ledd av en döds­äng­el går in i sa­go­bo­ken Dschin­nistan är onö­dig, men den stör in­te nämn­värt.

Det Konge­li­ge Ka­pel un­der led­ning Sé­basti­en Rou­land spe­lar friskt och pre­cist med gott hu­mör och sång­ar­na är myc­ket bra. Gert Hen­ning-jen­sen ger hjäl­te­te­no­ral kraft åt ti­tel­rol­len, en

rik­tig sa­go­prins, in­te alls li­ka mjä­kig som hans mot­sva­rig­het hos Mo­zart kan va­ra. Dé­ni­se Beck ex­cel­le­rar i vir­tu­os ko­lo­ra­tur­sång som Si­di, li­kaså So­fie Elk­jaer Jen­sen som her­din­nan Ve­la, som har ett par av ope­rans fi­nas­te num­mer på sin lott. Hen­ning von Schul­man är en ko­misk ond troll­karl och en un­der­bar elak kru­me­lur gör Mi­chael Kri­s­ten­sen som Bar­ca. Pre­miär 14 ja­nu­a­ri, be­sökt fö­re­ställ­ning 4 febru­a­ri 2018. Di­ri­gent: Sé­basti­en Rou­land Re­gi: Christi­an von Götz Sce­no­gra­fi: Lu­kas Noll Ko­stym: Sa­rah Mit­ten­bühler Ljus: Tho­mas Bek Jen­sen So­lis­ter: Gert Hen­ning-jen­sen, Dé­ni­se Beck, So­fie Elk­jaer Jen­sen, Hen­ning von Schul­man, Mi­chael Kri­s­ten­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.