Dvd-tips

Tidskriften OPERA - - Nyttpå Dvd -

BI­ZET: CAR­MEN Ar­quez, Jo­hans­son, Hendricks, Tsal­la­go­va. Wi­e­ner Symp­ho­ni­ker, Bre­genz Fest­spiel­chor/ca­rig­na­ni Re­gi: Kasper Hol­ten Sce­no­gra­fi: Es Dev­lin C Ma­jor 742208 [1 DVD] Den här dvd-in­spel­ning­en av Car­men, gjord som­ma­ren 2017 vid fest­spe­len i Bre­genz, har nor­dis­ka in­tres­sen ge­nom att Kasper Hol­ten re­gis­se­rar och Da­ni­el Jo­hans­son ge­stal­tar den man­li­ga hu­vud­rol­len, Don José. In­spel­ning­en har re­dan vi­sats i svensk tv. Jo­hans­son har en fram­gångs­rik in­ter­na­tio­nell kar­riär på gång, och hans Don José i Bre­genz kom­mer all­de­les sä­kert att stär­ka den. Det är en på­tag­ligt ”nor­disk” Don José. Den svens­ke te­no­ren ser in­te ett spår spansk ut, och hans röst är fast och kraft­full ut­an mins­ta me­di­ter­ran söt­ma el­ler vek­het. Det fun­ge­rar all­de­les ut­märkt, och kon­tras­ten mot Gaël­le Ar­quez´mör­ka blod­ful­la Car­men är ef­fekt­full. Da­ni­el Jo­hans­son får ock­så fint fram slit­ning­ar­na mel­lan vek nor­ma­li­tet och livs­far­lig vålds­be­nä­gen­het hos Don José.

Vad be­träf­far Kasper Hol­tens in­sats så tar sce­no­gra­fin över myc­ket av re­gin. Och så bru­kar det va­ra i Bre­genz med dess spek­ta­ku­lä­ra ”See­büh­ne” upp­byggd i vatt­net i Bo­den­sjön, me­dan den fler­tu­sen­höv­da­de publi­ken sit­ter på läk­ta­re på stran­den, läng­re från sce­nen än i ett ope­ra­hus. Sång­ar­na är för­stärk­ta, or­kes­tern gömd nå­gon­stans i bak­grun­den, och bå­de mu­si­ka­liskt och sce­niskt mås­te det bli frå­ga om ett slags pla­kat­te­a­ter. Så är det ock­så här, och jag är sä­ker på att det var en rik­tigt häf­tig och sti­lig upp­le­vel­se att se den­na upp­sätt­ning på plats med sol­ned­gång­en över Bo­den­sjön i bak­grun­den. På dvd blir det in­te rik­tigt sam­ma sak, även om det är skönt att slip­pa den regnskur som drog in un­der and­ra ak­ten.

Es Dev­lin har till den­na allt ex­tra-car­men lå­tit rig­ga upp ett par tju­go me­ter höga dam­hän­der, som mel­lan sig kas­tar 15 styc­ken 4,3 x 7 me­ter höga kort, me­dan sång­ar­na tram­par runt på yt­ter­li­ga­re ett an­tal kort, sum­ma 62 styc­ken, varav någ­ra kan ma­nö­vre­ras runt och vi­sa skif­tan­de bil­der, del­vis upp och ner i vatt­net. Onek­li­gen im­po­ne­ran­de. Det plas­kas även om­kring i vatt­net en del, och Car­men rym­mer i slu­tet av förs­ta ak­ten ge­nom att gö­ra ett svan­hopp rakt ut i sjön. En skick­ligt in­fo­gad stand in an­tar jag, men när Don José på slu­tet drän­ker Car­men ser det otäckt äk­ta ut – hur gick det till?

Den ona­tur­ligt kons­ti­ga ba­lan­sen mel­lan or­kes­ter och sång­a­re gör att det­ta in­te blir en helt kon­kur­rens­kraf­tig Car­men-dvd, sär­skilt in­te som den in­ne­hål­ler ett par för­kort­ning­ar – ing­en smugg­lar­kör till ex­em­pel. Men det är bra sång­a­re även i övri­ga par­ti­er, och sär­skilt är Ele­na Tsal­la­go­va med sin fyl­li­ga och vac­kert av­run­da­de so­pran en nä­ra nog ide­a­lisk Mi­caë­la. Lennart Bromander

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.