DIE SCHWEIGSAME FRAU

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Frun del­tog glatt i hyll­ning­ar­na på Bir­git Nils­sons hund­ra­års­dag, och tit­ta­de bland an­nat på ga­lan från Gö­te­borgso­pe­ran som sän­des i SVT. Sär­skilt glad­des hon åt Eli­sa­bet Strid i slutsce­nen ur Salo­me. Som i går min­des Frun hur hon sett La Nils­son i den­na paradroll på 50-ta­let på Stock­holmso­pe­ran. Och hur drott­ning Lou­i­se up­pe i kun­ga­lo­gen ha­de lagt hän­der­na för ögo­nen då Jo­han­nes dö­pa­rens hu­vud lyf­tes ur brun­nen. Även vid ga­lan från Gö­te­borgso­pe­ran fi­gu­re­ra­de ett hu­vud, och ef­tersom Frun är vä­nin­na till en av de prakt­ful­la åt­ta so­pra­ner­na, har hon fått li­tet in­si­derin­for­ma­tion. Här var­nas käns­li­ga lä­sa­re från att lä­sa vi­da­re.

Re­dan på pla­ne­rings­sta­di­et ha­de die Strid bett om ett av­hug­get hu­vud och på te­a­tern ha­de man gi­vet­vis ef­ter­kom­mit hen­nes öns­kan. De ha­de ta­git ett hu­vud som fö­re­ställ­de mu­si­kalar­tis­ten Lars Hjert­ner då han fram­ställt kung Dun­can, som så olyck­sa­ligt mör­das i Ver­dis Mac­beth för ett par år se­dan. Hu­vu­det ha­de först fått av­skil­jas från ”krop­pen” och se­dan ha­de det an­setts li­tet väl blekt, var­för det fick en smink­tid pre­cis som de åt­ta so­pra­ner­na.

På re­pe­ti­tio­ner­na vi­sa­de det sig att hal­sen var för lång, så en rek­vi­si­tör fick ar­be­ta över­tid med att för­sö­ka så­ga av hu­vu­det en bit hög­re upp. Lars Hjert­ner, som för till­fäl­let re­pe­te­ra­de en mu­si­kal in­för höst­sä­song­en, ha­de sin loge mitt emot den loge Eli­sa­bet Strid till­de­lats. När hon kom från ge­ne­ral­re­pe­ti­tio­nen rå­ka­de de två mö­tas ut­an­för lo­ger­na. Hon stir­ra­de på ho­nom som att det var nå­gon hon myc­ket väl kän­de igen, men vars ut­se­en­de hon in­te kun­de pla­ce­ra. Lars Hjert­ner log vän­ligt till­ba­ka. På själ­va kon­ser­ten gick allt som smort, vil­ket var och en kan kon­sta­te­ra på SVT Play än­da in i no­vem­ber. Halsläng­den var per­fekt, men Frun und­rar om die Strid nu kom­mit på vem det var hon möt­te där i kor­ri­do­ren …

Eli­sa­bet Strid som Salo­me

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.