HÖSTNUMRET UTKOMMER DEN 14 SEP­TEM­BER

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

Vår fri­lans­med­ar­be­ta­re Lou­i­se Fau­vel­le, som är sta­tio­ne­rad i Pa­ris, har in­ter­vju­at Pe­ter Mat­tei. In­ter­vjun äg­de rum när vår svens­ke stor­sång­a­re sjöng Am­for­tas i Par­si­fal på Opé­ra Bastille.

Ing­var von Malm­borg har be­sökt Te­atr Wi­el­ki i Wars­za­wa och rap­por­te­rar om ope­ra­li­vet i Po­lens hu­vud­stad.

Dess­utom in­ne­hål­ler höstnumret bland myc­ket an­nat även rap­por­ter från fest­spe­len i Bay­reuth (nyupp­sätt­ning av Lo­hengrin med Ro­ber­to Alag­na och An­ja Har­te­ros), Salz­burg, Mün­chen (Ni­na Stem­me som Kund­ry i Par­si­fal) och Al­de­burgh. OPE­RA be­va­kar gi­vet­vis ock­så de svens­ka som­ma­ro­pe­ra­sce­ner­na.

Fr. v.: Pe­ter Mat­tei i Par­si­fal, Opé­ra Bastille i Pa­ris 2018 Foto: Emi­lie Brouchon Te­atr Wi­el­ki i Wars­za­wa Mäs­ter­sång­ar­na i Nürn­berg, Bay­reuth 2017. Foto: En­ri­co Naw­rath Die Ge­zeich­ne­ten, Ko­mische Oper Ber­lin 2018. Foto: Hol­ger Jacobs

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.