LE­DA­RE

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Att Bir­git Nils­sons hund­ra­års­dag har fi­rats or­dent­ligt kan in­te ha und­gått någ­ra ope­raäls­ka­re. Tv-sänd gala­kon­sert från Gö­te­borgso­pe­ran på hen­nes fö­del­se­dag den 17 maj, där någ­ra av vå­ra främs­ta ope­ras­ång­ers­kor med­ver­ka­de. Två da­gar se­na­re fi­ra­des La Nils­son på sin hem­ma­scen, Kung­li­ga Ope­ran. Den kon­ser­ten di­rekt­sän­des via Fol­kets Hus och Par­ker Live på bio. Vid bå­da kon­ser­ter­na var ett av drag­plåst­ren Ni­na Stem­me, som sam­ma vec­ka ha­de till­de­lats The Bir­git Nils­son Pri­ze på en mil­jon dol­lar, näs­tan nio mil­jo­ner svens­ka kro­nor.

Att Bir­git Nils­son var en me­gastjär­na i mo­dern tid på den in­ter­na­tio­nel­la ope­ra­sce­nen rå­der ing­et tvi­vel om. Men i dag, drygt 35 år se­dan hon drog sig till­ba­ka, är bred­den på vå­ra svens­ka in­ter­na­tio­nellt verk­sam­ma ope­ras­ång­a­re så myc­ket stör­re.

Ni­na Stem­me, Iré­ne The­o­rin, Ing­e­la Brim­berg, Eli­sa­bet Strid är någ­ra av vå­ra sång­ers­kor som far jor­den runt i det hög­dra­ma­tis­ka fac­ket. När des­sa ra­der skrivs kom en nyut­gi­ven cd av Fri­edrich von Flo­tows Mart­ha (Oehms Clas­sics) från Frank­furt med vår svens­ka ly­risk-dra­ma­tis­ka so­pran Maria Bengts­son i ti­tel­rol­len. Hon har haft sto­ra fram­gång­ar in­ter­na­tio­nellt främst in­om Mo­zart- och Strauss­fac­ket. Ag­ne­ta Eichen­holz gjor­de ny­li­gen stor suc­cé som Vi­tel­lia i Mo­zarts Ti­tus mild­het på Flam­länds­ka ope­ran i An­twer­pen/ Gent. Christi­na Nils­son – i bör­jan av sin kar­riär – ska sjunga sin förs­ta Ari­ad­ne i Strauss ope­ra un­der hös­ten på Frank­fur­to­pe­ran. Där gör ock­så Ma­lin By­ström sin förs­ta Tosca. Ta­la om spets på vår svens­ka ope­ra­ex­port! Det­ta är ba­ra någ­ra ex­em­pel på vå­ra svens­ka in­ter­na­tio­nel­la ar­tis­ter. Ty­värr gäst­spe­lar sång­ar­na allt­för säl­lan i Sve­ri­ge.

En an­nan myc­ket po­si­tiv sak är den höga och jäm­na stan­dar­den som vå­ra ope­raor­kest­rar nu­me­ra hål­ler. Det blev jag påmind om när jag hör­de på en ra­di­oupp­tag­ning i SR P2 av Val­ky­ri­an från Kung­li­ga Ope­ran 1963, där små­mis­sar­na i oli­ka or­kes­ter­stäm­mor var på­tag­li­ga. Så­dant upp­le­ver man näs­tan ald­rig nu­me­ra. Där­för är det vik­tigt att Hov­ka­pel­let får en ny chefs­di­ri­gent ef­ter Law­rence Re­nes. Jag tror att det är på gång och det ska bli spän­nan­de och se vem det blir.

Gö­te­borgso­pe­ran har till­satt en ny led­nings­grupp som är an­pas­sad för fram­ti­da ut­ma­ning­ar, för att ge mer rymd till konst­när­ligt ar­be­te och öka bo­la­gets sta­bi­li­tet, he­ter det. För­änd­ring­en ge­nom­förs i syf­te att fri­gö­ra mer tid åt kre­a­tivt ar­be­te för konst­när­lig per­so­nal och att ska­pa ökad tyd­lig­het kring var be­slut fat­tas och vem som är an­sva­rig. De konst­när­li­ga le­dar­na fri­görs ock­så från ad­mi­nist­ra­ti­va gö­ro­mål för att en­bart äg­na sig åt si­na hu­vud­upp­gif­ter. De fort­sät­ter att an­sva­ra för re­per­to­a­ren och för de konst­när­li­ga pro­ces­ser­na.

Led­nings­grup­pen be­står för­u­tom av vd:n Christi­na Björ­klund av sju verk­sam­hets­che­fer, samt­li­ga kvin­nor. De har det över­gri­pan­de verk­sam­hets­an­sva­ret. Gö­te­borgso­pe­ran är det scen­konst­hus i Sve­ri­ge som har nått längst när det gäl­ler jäm­ställd­het. Det är ba­ra att gra­tu­le­ra. När det gäl­ler sned­ba­lans åt and­ra hål­let bru­kar det all­tid ta­las om skev köns­för­del­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.