FROOME: IN­GEN HEM­ME­LIG­HE­DER

Tour de France Magasinet - - INDSIGT - TEKST: BRIAN ASKVIG

Team Sky-ryt­te­re er i de se­ne­re år ble­vet slå­et, spyt­tet på og har få­et smidt urin på sig af op­hid­se­de til­sku­e­re, som ik­ke tror på det bri­ti­ske mira­kel, og som i af­magt ser hol­det do­mi­ne­re Tour de France fuld­stæn­digt. I år er stem­nin­gen i kølvan­det på de se­ne­ste man­ge må­ne­ders tu­mult i bri­tisk cy­kel­sport næp­pe æn­dret til det bed­re, og man kan fryg­te en gen­ta­gel­se af 2015, hvor Tour-ar­ran­gør ASO føl­te sig dre­vet til at be­de gen­dar­me­ri­et be­skyt­te hol­det i start- og må­l­om­rå­der. Ik­ke mindst Tour-kon­gen Chris Froo­mes ha­sti­ge op­stig­ning fra upå­ag­tet ama­tør til Grand Tour-ryt­ter i ver­dens­klas­se har vakt mi­stan­ke om, at hol­det i kraft af si­ne enor­me res­sour­cer rent vi­den­ska­be­ligt er an­tido­ping­myn­dig­he­der­ne langt over­leg­ne. In­tet un­der­byg­ger den­ne kon­spira­tions­te­o­ri. Ha­ck­er­grup­pen Fan­cy Bears' of­fent­lig­gø­rel­se af Froo­mes to TUE'ER blot be­kræf­te­de, hvad han al­le­re­de hav­de delt med of­fent­lig­he­den, hvor­for han per­son­ligt er slup­pet uden knubs i de se­ne­ste må­ne­ders stormvejr på hol­det. Den ke­ny­ansk­fød­te bri­te blev un­der Critérium du Dauphiné 2014 fil­met, da han un­der en eta­pe gjor­de brug af en in­ha­la­tor med ast­ma­me­di­cin, og han af­slø­re­de da, at han li­der af an­stren­gel­ses­ud­løst ast­ma.

PER­SON­LIGT MIRA­KEL

Hans to TUE'ER blev ud­stedt i maj 2013 og april 2014 og til­lod ham at bru­ge kor­ti­son­præ­pa­ra­tet Pred­ni­so­lon til be­hand­ling af ast­ma. Un­der Tour de France 2015, som han vandt, af­slog han en læ­ges op­for­dring til på ny at sø­ge om dis­pen­sa­tion, hæv­de­de han i et interview med BBC i ja­nu­ar i år. Det ske­te, selv om ‘en syg­domstil­stand' fak­tisk ret­fær­dig­gjor­de en Tue-an­søg­ning, sag­de han. “Jeg føl­te, at det at få en TUE i den sid­ste uge af Tour de France var no­get, jeg ik­ke var pa­rat til. Det føl­tes ik­ke moralsk kor­rekt,” sag­de Froome. Hans per­son­li­ge mira­kel er for­tæl­lin­gen om den un­ge cy­kel­ryt­ter, som i fy­si­o­lo­gi­ske te­ster de­mon­stre­re­de umå­de­lig styr­ke, men som i kon­kur­ren­ce svin­ge­de mel­lem at væ­re elen­dig og mid­del­må­dig. Før, han kom til Team Sky i 2010, hav­de han én sejr på sin re­kord­li­ste, nem­lig en eta­pe­sejr i det lil­le syd­afri­kan­ske Giro del Ca­po, men i 2011 skød han i Vu­el­ta a Es­paña plud­se­lig mod stjer­ne­him­len og vandt en eta­pe for så at slut­te som num­mer to sam­let. For­vand­lin­gen skyld­tes, for­kla­re­de han i sin selv­bi­o­gra­fi ‘The Climb', at han var ble­vet ku­re­ret for syg­dom­men bil­harzi­o­se, som er en in­fek­tion i blod­ba­nen med pa­ra­sit­ter. ‘De le­ve­de bog­sta­ve­ligt talt af mit blod,' skri­ver Froome i bo­gen. ‘De le­ver af rø­de blod­cel­ler, hvil­ket for en cy­kel­ryt­ter er et ma­re­ridt […] Or­me­ne hav­de spist mit po­ten­ti­a­le.' Nu 32-åri­ge Chris Froome kør­te sig i 2016 ind en eks­klu­siv klub af ryt­te­re, der har vun­det Tour de France tre gan­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.