DANSK KAP­TA­JN PÅ ASTA­NA

SÅ­DAN BLEV HAN DAN­MARKS STÆRKESTE FUGLSANG

Tour de France Magasinet - - FOR­SI­DE - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Det er ni år si­den, Jakob Fuglsang slog igen­nem i dansk cy­kel­sport. Si­den da har for­vent­nin­ger­ne væ­ret sto­re, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des at ind­fri dem helt. Nu får Jakob Fuglsang en­de­lig en ny stor chan­ce som kap­ta­jn for et af ver­dens bed­ste cy­kel­hold. Hvor­dan er han nå­et her­til? Hvor­for sav­ner hans ven­ner ham som træ­nings­mak­ker? Hvor­dan kan han bru­ge si­ne er­fa­rin­ger fra OL? Og hvor­for kan han godt li­de at få ondt i be­ne­ne? Vi teg­ner et po­rtræt af årets dan­ske midt­punkt i Tou­ren.

Det er let at pe­ge på det mest skel­sæt­ten­de døgn i Jakob Fuglsangs sport­s­liv. For i lø­bet af 24 ti­mer i be­gyn­del­sen af au­gust 2008 blev Jakob Fuglsangs liv for­an­dret for al­tid. Som uer­fa­ren lan­de­vejs­ryt­ter ero­bre­de den den­gang 23-åri­ge sil­ke­bor­gen­ser fra Team De­sig­na Køk­ken den gu­le trø­je i cy­kel­lø­bet Dan­mark Rundt, skrev un­der på en kon­trakt med 'ver­dens bed­ste cy­kel­hold' og vandt den en­de­li­ge sejr i det dan­ske eta­pe­løb. Sær­ligt sej­ren i Dan­mark Rundt var over­ra­sken­de, for det ple­je­de at væ­re en ryt­ter fra de sto­re hold, der vandt – og så var det før­ste gang i åre­vis, at en dansker tog sej­ren på den hjem­li­ge as­falt. Men det blev alt­så mo­un­tain­bi­ke­ryt­te­ren Jakob Fuglsang, og i om­ver­de­nen blev der talt om stort po­ten­ti­a­le, dag­bla­de­ne skrev om en 'kurs mod stjer­ner­ne', og den tid­li­ge­re vin­der af bjerg­trøj­en i Tour de Fran­ce, Mi­cha­el Ras­mus­sen, så sto­re mu­lig­he­der­ne for Jakob Fuglsang. ”Jeg har svært ved at se en­den på ræk­ke­vid­den af det ta­lent, Jakob har,” sag­de Mi­cha­el Ras­mus­sen den­gang. Da han to år se­ne­re hav­de vun­det Dan­mark Rundt for tred­je gang i træk, blæ­ste tid­li­ge­re Ol-vin­der Dan Frost i den helt sto­re bas­un med for­vent­nin­ger. ”Han gør al­le de rig­ti­ge ting bå­de i og uden for kon­kur­ren­ce. Han hvi­ler i sig selv rent psy­kisk, er næ­sten al­tid i godt humør, og han er gen­nem­pro­fes­sio­nel i sin indstil­ling. Han er des­u­den stærk bå­de på en­kelt­star­ter og i bjer­ge, og han er i mi­ne øj­ne en ind­ly­sen­de aspirant til at vin­de Tour de Fran­ce,” sag­de han til Po­li­ti­ken. I år er det ni år si­den, at Jakob Fuglsang slog igen­nem som lan­de­vejs­ryt­ter, og det er nu, at han får sin sto­re chan­ce for at vi­se, at han kan ud­fol­de po­ten­ti­a­let, når han er kap­ta­jn for ka­sak­hi­ske Asta­na. For­ud er gå­et en lang pro­ces med op- og ned­t­u­re og en år­ræk­ke som hjælperytter på for­skel­li­ge hold. Han er ble­vet 32 år gam­mel, og han har end­nu ik­ke hen­tet sto­re sej­re. Der­for be­teg­ner han det selv som sid­ste chan­ce for at ræk­ke ud ef­ter den ab­so­lut­te top i cy­kel­spor­ten i det­te års Tour de Fran­ce.

EN GOD ALLROUNDER

Hvor­dan er han nå­et her­til? Hvor­dan går man fra at væ­re en, i den bre­de­re be­folk­ning, ukendt mo­un­tain­bi­ke­ryt­ter, der kø­rer lan­de­vejsløb for et min­dre dansk hold til at væ­re den, der sat­ses på i Tour de Fran­ce hos et af ver­dens stør­ste cy­kel­hold? Det har Chris An­ker Sø­ren­sen et bud på. Den snart 33-åri­ge dansker er et halvt år æl­dre end Fuglsang, og har fulgt kol­le­ga­ens kar­ri­e­re tæt. I som­mer var han hjælperytter for Jakob Fuglsang un­der OL i Bra­si­li­en, hvor det som be­kendt blev til en sølv­me­dal­je til sil­ke­bor­gen­se­ren, og Chris An­ker Sø­ren­sen ser fle­re kva­li­te­ter hos sin lands­mand. ”Han er en god allrounder, for han kø­rer en ri­me­lig god en­kelt­start, han kø­rer godt opad, og så er han tek­nisk sinds­sygt dyg­tig. Det er hans al­ler­stør­ste kva­li­tet. Han er me­get god til at sty­re sin cy­kel, og han er dyg­tig til at kø­re nedad; det så man og­så til OL på den me­get svæ­re ned­kør­sel. Det hånd­te­re­de han på bed­ste vis, så hvis jeg skal frem­hæ­ve en ting, er det hans tek­ni­ske for­må­et på en cy­kel. Det me­strer han fra sin tid som mo­un­tain­bi­ke­ryt­ter,” si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen, der og­så har no­te­ret sig, at Fuglsang er ble­vet tak­tisk bed­re. ”Han har få­et et stør­re tak­tisk over­blik år for år. I de før­ste år, han kør­te, la­ve­de han nog­le gan­ge nog­le tos­se­de an­greb og gjor­de nog­le ting, hvor man godt kun­ne se, at han ik­ke hav­de den tak­ti­ske bag­grund. Der er nog­le sto­re for­skel­le på at kø­re mo­un­tain­bi­ke og lan­de­vejs­cyk­ling, men han vi­ste hur­tigt flair for det,” hu­sker Chris An­ker Sø­ren­sen. Det var sport­s­di­rek­tø­ren Kim An­der­sen, der i sin tid var med til at til­by­de Jakob Fuglsang en pro­fes­sio­nel kon­trakt på bag­grund af den go­de ind­sats i Dan­mark Rundt.

” Jeg faldt med det sam­me for Jakob og hans må­de at væ­re på,” si­ger Kim An­der­sen, der og­så ser en tek­nisk god ryt­ter i Fuglsang. ”Han er en flot cy­kel­ryt­ter og sid­der godt på cyk­len. Han gjor­de det godt. Der­for vil­le vi ger­ne gi­ve ham en chan­ce, og den har han jo gre­bet, for han har al­tid gjort det godt,” si­ger han.

GLAD FOR ONDT I BE­NE­NE

Jakob Fuglsang er født og op­vok­set i Sil­ke­borg, og når man ta­ler med jæv­nal­dren­de sil­ke­bor­gen­se­re om Fuglsangs barn­dom, for­tæl­ler de om en ung gut, der al­tid kør­te på cy­kel. Han træ­ne­de, træ­ne­de og træ­ne­de – og­så når han holdt fri. ”En se­ri­øs træ­nings­narko­man,” ly­der et af skuds­må­le­ne om Fuglsang, der brug­te fi­re år på at ta­ge den el­lers tre-åri­ge gym­na­sieud­dan­nel­se for at få me­re tid til at cyk­le. Det gav bonus i form af U23-ver­dens­mester­ska­bet i mo­un­tain­bi­ke. Fuglsang fik ef­ter­føl­gen­de Vm-log­o­et ta­to­ve­ret på sin overarm. En anek­do­te fra Fuglsangs barn­dom vid­ner og­så om en glæ­de ved at få sved på pan­den. I for­bin­del­se med Sko­ler­nes Mo­tions­dag da­gen før ef­ter­års­fe­ri­en kun­ne ele­ver­ne på Kor­n­mod Re­alsko­le i Sil­ke­borg væl­ge, om de vil­le lø­be el­ler gå fem el­ler 10 ki­lo­me­ter. Jakob Fuglsang valg­te at lø­be 10 ki­lo­me­ter, men ef­ter at ha­ve til­ba­gelagt ru­ten, føl­te han sig godt så i gang, tog han en om­gang me­re. Og en til. Så da han hav­de lø­bet tre om­gan­ge – alt­så 30 ki­lo­me­ter – måt­te læ­rer­ne stop­pe ham. Han gjor­de det ik­ke for at blæ­re sig, har Fuglsang selv for­talt til Eu­ro­man. ”Nej, så­dan har jeg al­drig haft det, men jeg har al­tid godt kun­net li­de at kom­me ud og bru­ge mig selv. Så­dan har jeg det og­så, når jeg træ­ner i dag. Jeg er god til at træ­ne, det er nok min bed­ste kva­li­tet som cy­kel­ryt­ter, og det er en rig­tig god fø­lel­se at kom­me hjem og vi­de, at jeg har gjort det. Brugt mig selv,” sag­de Jakob Fuglsang i 2014. Chris An­ker Sø­ren­sen kan godt gen­ken­de nu­ti­dens Jakob Fuglsang i den evigt ak­ti­ve knægt fra Sil­ke­borg. ”Han er en mand, der godt kan li­de at træ­ne – end­da rig­tig me­get. Han er me­get fo­ku­se­ret på sin træ­ning. Han er me­get se­ri­øs og struk­tu­re­ret i sin træ­ning, hvor det hand­ler om at føl­ge nog­le spe­ci­fik­ke mål hver dag. Han er vel­struk­tu­re­ret. Han er en mand, der ik­ke er ban­ge for at få ondt i be­ne­ne,” ly­der det fra Chris An­ker Sø­ren­sen om Fuglsang. Det skuds­mål går igen blandt fle­re kol­le­ger. Den 37-åri­ge Lot­to-sou­dal-ryt­ter Lars Bak stam­mer selv fra Sil­ke­borg og be­trag­ter i dag Jakob Fuglsang som en ven. De har beg­ge haft ba­se i Luxem­bourg og brugt man­ge ti­mer sam­men på lan­de­ve­je­ne, og for Lars Bak hand­ler vej­en til top­pen og­så om Jakob Fuglsangs må­de at væ­re sport­s­mand på. Alt­så sel­ve livs­sti­len. ”Han er bund­se­ri­øs, og så er han en god og so­lid cy­kel­ryt­ter,” si­ger han, in­den han min­des de man­ge træ­nings­tu­re fra de­res fæl­les tid i Luxem­bourg. ”Han er su­per fo­ku­se­ret, og han har al­tid en plan. Jeg sav­ner ham her i Luxem­bourg nu, for han var vir­ke­lig god at træ­ne med. Han vil ger­ne træ­ne hårdt, men ik­ke på den må­de, at man kø­rer fem ti­mer med 38 km/t i snit. Det er al­tid med en mas­se in­ter­val­ler, og ti­den går hur­tigt, når man træ­ner med Jakob. Han er god at snak­ke med, og han har al­tid en plan for, hvor­dan man skal kø­re. Hvis man selv mang­ler lidt mo­ti­va­tion el­ler over­blik, er han der, og nog­le gan­ge har jeg haft held med ba­re at sæt­te mig på hans pro­gram og hol­de fast i hans bag­hjul i de in­ter­val­ler. På den må­de er jeg tid­li­ge­re kom­met i ret god form,” hu­sker Lars Bak med et grin om Fuglsang, der i dag bor i Mo­na­co og iføl­ge Lars Bak sta­dig er et træ­nings­mon­ster. ”Når han træ­ner spe­ci­fikt frem til et eta­pe­løb, ta­ger han til Te­ne­ri­fe og får nog­le rig­ti­ge bjer­ge og lig­ger i høj­de­træ­nings­lejr. Der går ryt­ter­ne i bok­sen, for de skal væ­re så gen­nem­træ­ne­de,” si­ger Lars Bak, som og­så frem­hæ­ver Jakob Fuglsangs men­ta­li­tet. ”Det lig­ger i en klas­se­men­tryt­ters DNA, at de er me­get ve­lover­ve­je­de ty­per. Man kan ik­ke kø­re tre ugers eta­pe­løb, hvis man er en im­pulsiv ty­pe. Man skal ha­ve en vis stra­te­gi og en vis plan, for man er en mo­tor, der skal byg­ges op. Det er lan­ge in­ter­val­ler, der skal fyl­des på for at få en ud­hol­den­hed,” si­ger Bak. Træ­nings­fli­den kom­mer til at gav­ne Jakob Fuglsang i Tour de Fran­ce, me­ner Lars Bak. ”Klas­se­ments­ryt­te­re kan ik­ke ha­ve en dår­lig dag, og de ty­per er nødt til at ha­ve en plan hund­re­de pro­cent. En sprin­ter kan bed­re ta­ge en dag i gru­pet­to­en og si­ge, at dagens eta­pe ik­ke er no­get for ham. Det kan en

klas­se­ments­ryt­ter ik­ke. Det lig­ger i så­dan en ryt­ters DNA at ha­ve en plan for det, man la­ver. Jakob har al­tid haft en plan, og det har han og­så haft i år, hvor han har skul­le væ­re godt kø­ren­de al­le­re­de i Pa­ris-ni­ce, Ca­ta­lo­ni­en og Ar­den­ner-klas­si­ker­ne. Klas­se­ments­ryt­te­re skal ha­ve styr på det, de la­ver, og det har Jakob be­stemt,” si­ger Lars Bak. Kim An­der­sen stem­mer i. At Fuglsang i dag er kap­ta­jn for Asta­na i Tour de Fran­ce, skyl­des de man­ge træ­nings­ti­mer på lan­de­ve­je­ne. ”Det er ik­ke så­dan, at han er su­per god i spurt el­ler kø­rer rig­tig godt opad. Han er en ty­pe, der har ar­bej­det sig til det. Han har selv­føl­ge­lig ta­lent for at kø­re på cy­kel, men det har ik­ke væ­ret et ind­ly­sen­de ta­lent, så han har kun­ne gø­re det uan­set hvad. Det er hårdt ar­bej­de,” si­ger An­der­sen, der i dag er sport­s­di­rek­tør hos Trek-segafredo. ”Man læ­rer at sæt­te sig et mål og kæm­pe for at nå det. Jeg gi­ver ik­ke op. Jeg rej­ser mig, hvis jeg er ne­de. Jeg er en figh­ter, og jeg er en team­play­er, der ved, hvad et hold kan kø­re, som in­di­vi­det ik­ke for­mår,” sag­de Fuglsang tid­li­ge­re på året i et interview med ma­ga­si­net Bi­ke Sea­son.

FRA LØJT­NANT TIL KAP­TA­JN

Det sker ik­ke of­te, at en dansk ryt­ter bli­ver kap­ta­jn på et stort hold i Tour de Fran­ce-sam­men­hæng, og at Jakob Fuglsang er ble­vet til­delt rol­len, skyl­des ik­ke kun hans ev­ner som cy­kel­ryt­ter. Det hand­ler og­så om ti­m­ing og rol­le­for­de­ling på cy­kel­hol­det. I en år­ræk­ke var dan­ske­ren en højt­stå­en­de væb­ner for ita­li­e­ne­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li, der vandt Tou­ren i 2014, men skif­te­de til Ba­hrain-me­ri­da før den­ne sæ­son. Der skul­le der­for fin­des en ny hold­kon­ge, men selv­om det vil­le væ­re op­lagt at pe­ge på ita­li­en­ske Fa­bio Aru, der vandt Vu­el­ta Es­paña i 2015, er det gå­et an­der­le­des.

Det skyl­des ita­li­e­ne­rens – og hol­dets – sto­re fo­kus på Giro d'ita­lia, der hav­de 100-års ju­bilæum her i 2017. Lars Bak ken­der det in­ter­ne hie­rar­ki på et cy­kel­hold ef­ter seks gen­nem­før­te Tour de Fran­ce-løb, og han har og­så no­te­ret sig Asta­nas hold­sam­men­sæt­ning. ”Et hold som Asta­na har før haft suc­ces med at vin­de Giro de Ita­lia, og selv­om det er et ka­sak­hisk hold, er det me­get ita­li­ensk præ­get. De har al­tid sat­set me­get på Giro­en, og Aru skul­le jo og­så ha­ve kørt den i år. Hvis Aru vil­le ha­ve haft kap­ta­jn­rol­len i Tou­ren, tror jeg og­så, at han hav­de få­et den, men da Giro­en hav­de 100-års-ju­bilæum i år, og Aru vil­le sat­se på den, var det op­lagt, at Jakob skal kø­re i klas­se­men­tet i Tou­ren. Asta­na har hel­ler ik­ke en de­ci­de­ret sprin­ter, så det er klas­se­men­tet, de kø­rer ef­ter, og det er en pis­se­god chan­ce for Jakob.” Fa­bio Aru blev ska­det in­den Giro d'ita­lia, og han gik der­med glip af sin sto­re chan­ce på hjem­me­ba­nen, men selv­om man så kun­ne tro, at han i ste­det vil­le få til­delt en kap­ta­jn-rol­le i Tour de Fran­ce, var sport­s­di­rek­tør Alexander Vi­nokou­rov hur­tig til at slå fast, at Fuglsang alt­så er man­den, der skal sat­ses på i Frank­rig. I for­hold til kap­ta­jn-rol­len i Tour de Fran­ce var sid­ste som­mers Ol-sølv­me­dal­je og­så vig­tig for bå­de Fuglsang og Asta­na. ”Jeg har al­tid haft en god plads på hol­det, men det har gi­vet mig me­re at si­ge, kan jeg mær­ke. Og over­for mig selv, har jeg vist, at jeg godt kan. Det har gi­vet mig et godt selv­til­lids­boost og for­stær­ket min tro på, at jeg må­ske kan me­re, end jeg har le­ve­ret hidtil. Der er me­re i mig. Hol­det har al­tid vidst, at jeg kø­rer stærkt, og at jeg al­tid er klar, men nu har de og­så set, at jeg kan nå et mål, når jeg sæt­ter det”, sag­de Jakob Fuglsang til TV 2 i slut­nin­gen af 2016. Sil­ke­bor­gen­se­ren har læn­ge søgt chan­cen for at bli­ve kap­ta­jn og få mu­lig­he­den for at kø­re klas­se­ment i Tour de Fran­ce. Da han i 2013 kør­te klas­se­ment hos Asta­na og blev num­mer syv i Tour de Fran­ce, blev han skuf­fet over, at han året ef­ter ik­ke fik til­delt en kap­ta­jn-rol­le i hver­ken Giro­en, Tou­ren el­ler Vu­el­ta­en. Han er ærekær og am­bi­tiøs, men det kan væ­re svært at se på over­fla­den. Fuglsang er en stil­le, ro­lig og jord­bun­den jy­de. ”Ja, men som al­li­ge­vel ved, hvad han vil. In­de bag­ved er der nog­le am­bi­tio­ner,” som Kim An­der­sen for­mu­le­rer det. Sport­s­di­rek­tø­ren har og­så ar­bej­det med Jakob Fuglsang på sit Luxem­bourg-hold, der i 2011 bar nav­net Le­o­pard Trek.

”Da vi beg­ge var på Le­o­pard, vid­ste han godt, at han ik­ke skul­le væ­re kap­ta­jn, for det var ik­ke så­dan, det var sat op. Han var løjt­nant, og vi tro­e­de på ham, så der­for lå han derop­pe. Der var man­ge løb, hvori han kør­te sin egen chan­ce, men i Tou­ren var han sat ind som løjt­nant, og Jakob er en pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter på det punkt. Han age­re­de som han skul­le, men han har og­så haft si­ne eg­ne am­bi­tio­ner. Dem søg­te han se­ne­re, da han søg­te eg­ne græs­gan­ge,” hu­sker Kim An­der­sen om Fuglsang, der for­lod det luxem­bourg­ske hold til for­del for Asta­na i 2013. I et interview med DR har Jakob Fuglsang sagt, han har skul­le væn­ne sig til at væ­re man­den, der be­stem­mer, men han bru­ger det po­si­tivt – og træ­nings­narko­ma­nen kom­mer og­så op i ham, når han tænker på kap­ta­jn-rol­len. ”Det gi­ver jo no­get an­svar at væ­re kap­ta­jn, men det er fint med mig. Og det er og­så en af grun­de­ne til, at jeg hel­le­re træ­ner en halv ti­me ek­stra end en halv ti­me min­dre, for jeg ved, at der er no­gen der for­ven­ter no­get. Jeg sy­nes, man skal gå for­re­st som et for­bil­le­de,” sag­de han i marts 2017. Da Chris An­ker Sø­ren­sen hjalp Jakob Fuglsang til Ol-sølv i 2016, op­le­ve­de han selv le­der- og kap­ta­j­nev­ner­ne hos Asta­na-dan­ske­ren. ”Han kan bru­ge me­get af sin er­fa­ring fra OL. Han er en god le­der af et hold, og han er god til at si­ge, hvad han ger­ne vil ha­ve, hvor­når han vil hjæl­pes, hvor­når vi kan slap­pe lidt af, og hvad han har brug for. Han kan ta­ge nog­le af er­fa­rin­ger­ne fra OL med til Tou­ren, hvor han skal le­de et hold. Det er vig­tigt at ha­ve et hold om­kring sig, men han er en dyg­tig kap­ta­jn, og det bli­ver ik­ke no­get pro­blem for ham,” si­ger han. SID­STE CHAN­CE Når man ta­ler om Jakob Fuglsang, kan man ik­ke und­gå at snak­ken og­så fal­der på hans re­sul­ta­ter – el­ler man­gel på sam­me. For selv­om han fik Ol-sølv i 2016 og har vun­det Dan­mark Rundt tre gan­ge, er hans tro­fæ-sam­ling ik­ke over­væl­den­de. Når ven­nen Lars Bak skal rem­se Fuglsangs bed­ste præ­sta­tio­ner op, ta­ler han om en po­di­e­plads i Schweiz Rundt, Top 10-pla­ce­rin­ger i Critéri­um du Daup­hiné, Pa­ris-ni­ce og Ro­man­di­et Rundt. Og selv­føl­ge­lig sy­ven­de­plad­sen i Tour de Fran­ce i 2013. Det er for­nem­me præ­sta­tio­ner, men der er in­gen sej­re iblandt. Be­va­res, Fuglsang har gjort det godt, men han kan ik­ke pra­le af eta­pe­sej­re i en af de tre Grand Tours. Det er hel­ler ik­ke ble­vet til tri­um­fer i en­dags­klas­si­ker­ne el­ler po­di­e­plad­ser i de sto­re eta­pe­løb, selv­om Fuglsang net­op be­skri­ves som en god allrounder. Det kan og­så væ­re en svag­hed, me­ner Kim An­der­sen. ”Jakob er god til at kø­re en en­kelt­start, og han er god til at kø­re opad. Han kan og­så godt kø­re en en­kelt spurt. Men han er og­så en ryt­ter, som er god i det he­le uden at væ­re su­per i en ting. Det har gjort, at han har haft svært ved at vin­de de sej­re, som man ger­ne ser. Han har fortjent en sejr, for han er en vel­lidt ryt­ter, der op­fø­rer sig or­dent­ligt. Han er fair, og han gør et godt styk­ke ar­bej­de på et højt ni­veau,” si­ger han. Lars Bak sav­ner og­så no­get vild­skab hos sin ven. ”Han er en eta­pe­løbs­ryt­ter, men han er må­ske ik­ke en ud­præ­get vin­der­ty­pe. Når det er sagt, har han og­så haft go­de re­sul­ta­ter, men det glem­mer folk nog­le gan­ge. Han har ik­ke spur­ten i sig, og han har ik­ke det der dræ­ber-punch, som ek­sem­pel­vis Valverde (Movistar-ryt­te­ren med for­nav­net Alejandro, red.) har,” si­ger Lars Bak. ”Han har ik­ke no­gen dår­li­ge sider, men man kun­ne godt sav­ne, at han er lidt me­re eks­plo­siv og ta­ger nog­le fle­re chan­cer. Han er en stærk ryt­ter, men mang­ler må­ske no­get kil­ler in­stin­ct. Han er me­ga-in­de­brændt på den må­de, for han slår ik­ke op i ba­nen. Han kæm­per vir­ke­lig til det sid­ste, men hvis han skal helt op blandt de stør­ste, mang­ler han må­ske no­get punch,” til­fø­jer han og næv­ner al­le de gan­ge, Jakob Fuglsang har væ­ret tæt på.

Jakob Fuglsang er ud­pe­get til Asta­nas Tour-kap­ta­jn. Drøm­men er at over­gå den sy­ven­de­plads, dan­ske­ren tog i 2013-ud­ga­ven af lø­bet.

Jakob Fuglsang har stil­let op for Dan­mark i bå­de mo­un­tain­bi­ke og på lan­de­ve­je­ne, hvor han ved OL i Rio de Ja­neiro sid­ste år vandt sølv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.