SÅ­DAN SKIFTER RYTTERNE HOLD

Tour de France er ver­dens stør­ste cy­kel­løb, men det er og­så mar­keds­plads, ar­bejds­for­mid­ling, mes­se­cen­ter og ud­stil­lings­vin­due, hvor ak­tø­rer fra al­le de­le af cy­kel­spor­ten mø­des for at luk­ke af­ta­ler og sik­re sig en del af ka­gen i det kom­men­de år.

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: BRIAN ASKVIG

Ven­der man blik­ket lidt væk fra de far­ve­strå­len­de team­bus­ser og de top­trim­me­de ryt­te­re, når man van­drer rundt i star­t­om­rå­det før en Tour de France-eta­pe, vil man kun­ne be­mær­ke en stri­be mænd i ci­vil, som al­tid hil­ser hjerte­ligt på bå­de ryt­te­re og sport­s­di­rek­tø­rer. De har Tour-ak­kre­di­te­ring og kan fær­des frit bag af­spær­rin­ger­ne, men de gør det som re­gel uden at gø­re stort væ­sen af sig. Nog­le har ak­kre­di­te­rin­gen fæst­net i bæl­tet frem for at bæ­re den om hal­sen, og så lig­ner de ba­re al­min­de­li­ge fans, der er kom­met for at se stjer­ner­ne. Men de, der har brug for at ken­de dem, har for længst no­te­ret sig de­res nav­ne og be­skæf­ti­gel­se. Ba­den Coo­ke, An­drew Mcquaid, Joo­na Lauk­ka, Alex Ca­re­ra, Moreno Ni­co­let­ti, Ken Som­mer og Giovan­ni Lom­bar­di hed­der nog­le af dem. De er ryt­tera­gen­ter, og det­te er de­res høj­sæ­son. Det er nu, de sid­ste af­ta­ler skal ind­gås. Det er nu, de­res kli­en­ter skal sik­res end­nu en sæ­son i det pro­fes­sio­nel­le felt, og det er nu, de må­ske kan dri­ve nye ryt­te­re ind i fol­den. Dag­ligt cir­ku­le­rer de i star­t­om­rå­det for at ud­byg­ge de­res net­værk el­ler ba­re hil­se på. Ef­ter etaperne og i ud­strakt grad på hvi­le­da­ge-

ne ha­ster de rundt mel­lem team­ho­tel­ler­ne, hvor de går fra mø­de til mø­de for at luk­ke af­ta­ler og gø­de jor­den for frem­ti­di­ge hand­ler. “Det er et cirkus. Et kæm­pe­stort cirkus. Det er med af­stand den mest spæn­den­de cy­kel­be­gi­ven­hed i sæ­so­nen, og en­hver, der spil­ler en rol­le i sporten, er til ste­de,” si­ger Ken Som­mer, der er agent for blandt an­dre de dan­ske stor­ta­len­ter Michael Valgren, Mads Pe­der­sen, Sø­ren Kragh An­der­sen og Mads Würtz Sch­midt. “Stem­nin­gen er elek­trisk. Man for­nem­mer, at al­le er nervø­se og spænd­te og gla­de for, at ti­den en­de­lig er kom­met, hvor Touren skal kø­res.” “Det er ube­tin­get årets høj­de­punkt for al­le os, der be­skæf­ti­ger os med cyk­ling,” si­ger Som­mer.

HOLSTE­BRO I TOUREN

An­dre ak­tø­rer på den sto­re mar­keds­plads, som Tour de France og­så er, stik­ker me­re i øj­ne­ne end ryt­tera­gen­ter­ne. De gør fak­tisk så me­gen re­k­la­me for sig selv, som over­ho­ve­det mu­ligt. Det er ud­styrs­fa­bri­kan­ter, cy­kel­pro­du­cen­ter og ma­te­ri­elsponso­rer. Spe­ci­a­lized, Oak­ley, SRM, Trek, Shi­ma­no, Gopro, Power­bar og sne­se­vis af an­dre er rigt re­præ­sen­te­ret. Ce­ra­mic Spe­ed fra Holste­bro sen­der og­så hvert år folk til Frank­rig. Virk­som­he­den pro­du­ce­rer ke­ra­mi­ske kugle­le­jer i en kva­li­tet, der er ef­ter­trag­tet ver­den over. “Touren er uden sam­men­lig­ning den stør­ste be­gi­ven­hed i cy­kel­spor­ten. Ja, i spor­tens ver- den er kun OL og VM i fod­bold stør­re, så selv­føl­ge­lig til­træk­ker det al­le in­vol­ve­re­de i sporten,” si­ger Veit Ham­mer, som er fir­ma­ets Sports Mar­ke­ting Ma­na­ger. Fem Tour-hold er sponso­re­ret af virk­som­he­den fra Holste­bro, nem­lig Bora-hans­gro­he, Qu­i­ck-step Flo­ors, Di­men­sion Data, Ag2r og Can­non­da­le-dra­pac. “For os er det vig­tigt he­le ti­den at føl­ge mar­ke­det og sø­ge nye mu­lig­he­der. Vi har hold, som vi har ar­bej­det med læn­ge, og vi gør alt, hvad vi kan for at støt­te dem, og det gør vi bedst an­sigt til an­sigt.” “Der­u­d­over er der en del hold, der kø­ber vo­res pro­dukt el­ler er in­ter­es­se­ret i det, og i for­hold til dem er det og­så vig­tigt at væ­re til ste­de. Det er godt at kun­ne ta­le an­sigt til an­sigt og sik­re op­ti­mal ud­nyt­tel­se af vo­res pro­duk­ter,” si­ger Veit Ham­mer. Han rej­ser til Touren med en kol­le­ga for at ple­je si­ne nu­væ­ren­de kon­tak­ter og ska­be nye for­bin­del­ser. Ce­ra­mic Spe­ed sen­der må­ske og­så en fo­to­graf til Touren, hvil­ket er ved at væ­re sæd­va­ne i en tid, hvor so­ci­a­le me­di­er spil­ler en stør­re og stør­re rol­le. Nog­le sponso­rer har he­le tv-hold an­sat til at føl­ge de­res sponso­re­re­de ryt­te­re og hold tæt lø­bet igen­nem. De rap­por­te­rer om stort og småt til de­res egen hjem­mesi­de og har of­te eks­klu­siv ad­gang til rytterne i team­bus­ser­ne.

AL­TID PÅ UDKIG

Den ame­ri­kan­ske cy­kel­fa­brik Spe­ci­a­lized, som le­ve­rer cykler til Bora-hans­gro­he og Qu­i­ck­Step, har som re­gel det helt sto­re ap­pa­rat i sving. Tour de France sy­nes at væ­re sel­ve om­drej­nings­punk­tet for virk­som­he­dens mar­ke­tin­gaf­de­ling, og ad­skil­li­ge me­d­ar­bej­de­re er pla­ce­ret i Tour-ka­ra­va­nen for at sik­re mak­si­malt ud­byt­te af de man­ge mil­li­o­ner, fir­ma­et po­ster i cy­kel­spor­ten hvert år. Et år ryk­ke­de for ek­sem­pel en stab af de­ko­ra­tø­rer ud sent på af­te­nen, når en Spe­ci­a­lized-ryt­ter hav­de vun­det en eta­pe. De udsmyk­ke­de al­le hol­dets cykler med kli­s­ter­mær­ker med på­skrif­ten ‘#Wew1n'. Må­let var at sik­re op­ti­mal in­ter­ak­tion på de livsvig­ti­ge so­ci­a­le me­di­er. Et væld af min­dre ak­tø­rer er og­så til ste­de i kam­pen for at kom­me ind på mar­ke­det el­ler ba­re bi­de sig fast på det. De min­dre cy­kel­fa­bri­kan­ter og pro­du­cen­ter af al­ver­dens tin­gel­tan­gel, som et pro­fes­sio­nelt cy­kel­hold ik­ke me­nes at kun­ne le­ve uden. Ba­den Coo­ke er en af dem. Den tid­li­ge­re top­ryt­ter er ryt­tera­gent, men han er og­så cy­kel­sponsor. Han er me­de­jer af Fa­ctor Bi­kes, som er sponsor for Wor­ld Tour-hol­det Ag2r. Fransk-

man­den Ro­main Bar­det er hol­dets stør­ste navn. “Vi er al­tid på udkig ef­ter nye sam­ar­bejds­part­ne­re, men vi er en lil­le virk­som­hed, så det er be­græn­set hvor bredt, vi kan fav­ne. Vi er nok den mind­ste cy­kel­pro­du­cent no­gen­sin­de, der har ind­gå­et en af­ta­le med et Wor­ld Tour-hold,” si­ger Ba­den Coo­ke. “Vi er små, men vi har sto­re am­bi­tio­ner. Vi har selv­føl­ge­lig nog­le nye ting med, som vi ger­ne vil præ­sen­te­re for vo­res part­ne­re, men den vig­tig­ste grund til at væ­re til ste­de i Touren er at sik­re, at hol­det er til­freds.”

SOM EN STOLELEG

En af de ryt­te­re, som Ba­den Coo­ke re­præ­sen­te­rer, er dan­ske Michael Mørkøv. Han kø­rer for Wor­ld Tour-hol­det Ka­tusha og er ud­ta­get til årets Tour de France. Med ga­ran­ti vil man kun­ne mø­de Coo­ke ved Ka­tus­has bus og på hol­dets ho­tel­ler i lø­bet af Touren. Mør­køvs kon­trakt ud­lø­ber nem­lig i år, og Coo­ke skal for­hand­le en for­læn­gel­se på plads. “Langt ho­ved­par­ten af al­le af­ta­ler ind­gås på før­ste el­ler an­den hvi­le­dag. Jeg be­væ­ger mig rundt i Tour-ka­ra­va­nen i to-tre uger, og net­op på de to da­ge kø­rer jeg rundt til må­ske seks for­skel­li­ge team­ho­tel­ler og er i gang fra tid­lig mor­gen til sen ef­ter­mid­dag,” si­ger Ba­den Coo­ke. “Nog­le ste­der bor der fle­re hold, og da kan vi væ­re må­ske 10 agen­ter, som kryd­ser hin­an­den på gan­ge­ne på vej til nye mø­der he­le ti­den. Så er der tid hos FDJ, og så er det Qu­i­ck-step og så vi­de­re. Det er som en stoleleg.” “Det er en uhy­re vig­tig tid for os agen­ter, for på det tids­punkt har holdene som re­gel fuldt over­blik over de­res bud­get for det kom­men­de år,” si­ger Ba­den Coo­ke. Han for­tæl­ler, at holdene sæd­van­lig­vis hy­rer de­res stør­ste nav­ne først, hvor­på de så at si­ge ar­bej­der sig bag­læns og sam­men­sæt­ter et hold, der kan un­der­støt­te kap­ta­j­ner­ne. Nog­le af­ta­ler ind­gås al­le­re­de tid­ligt på sæ­so­nen, selv om det iføl­ge den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on UCI'S reg­ler er for­budt at skri­ve kon­trakt med ryt­te­re før 1. au­gust. Det for­hin­drer dog i prak­sis in­gen i at for­hand­le på kryds og tværs og gi­ve hin­an­den håndslag på en af­ta­le læn­ge in­den. Peter Sa­gan lo­ve­de sig ek­sem­pel­vis al­le­re­de tid­ligt i 2016 væk til Bora-hans­gro­he. Det er ty­pisk for de helt sto­re ryt­te­re, som tje­ner en mil­li­on eu­ro el­ler me­re om året, at de re­la­tivt tid­ligt ind­går af­ta­ler, si­ger Coo­ke. “De ryt­te­re, der for­lan­ger 500.000 til 700.000 eu­ro om året, kom­mer så i næ­ste ræk­ke, og de­res af­ta­ler er som re­gel på plads på før­ste hvi­le­dag un­der Touren.” “Og så går det slag i slag. Det er klart, at de ryt­te­re, der først skri­ver kon­trakt sent i Touren el­ler må­ske en­dog ef­ter Touren, får min­dre ud af det. Jo læn­ge­re tid, der går, de­sto la­ve­re bli­ver de­res løn,” si­ger Ba­den Coo­ke.

AR­BEJ­DER TIL DET SID­STE

En­dog i Pa­ris, når Touren slut­ter, er der af­ta­ler, der fal­der på plads. Der ar­bej­des til det sid­ste, in­den Tourens mar­keds­plads op­lø­ses, men langt fra al­le rej­ser hjem med al­le op­ga­ver løst. De helt små fisk i fel­tet må of­te ven­te helt til det se­ne ef­ter­år på at få af­kla­ret de­res frem­tid, for­tæl­ler Coo­ke. Der er dog und­ta­gel­ser. Sid­ste år ind­gik su­per­stjer­nen Al­ber­to Con­ta­dor så­le­des først af­ta­le med Trek-se­gaf­redo i sep­tem­ber må­ned. Da fik dan­ske Mads Pe­der­sen en pro­mi­nent hold­kam­me­rat. Den yderst ta­lent­ful­de klas­si­ker­ryt­ter hav­de i god tid in­den Touren ind­gå­et af­ta­le med Trek-se­gaf­redo, hvil­ket ske­te ef­ter grun­di­ge over­vej­el­ser. Hol­det blev valgt ud fra et væld af in­ter­es­se­re­de hold, for­tæl­ler hans agent, Ken Som­mer, som ejer bu­reau­et Corso Sports Mar­ke­ting. “Da Mads gjor­de det godt i Tre Da­ge ved Pan­ne i 2016, var halv­de­len af Wor­ld Tour-fel­tet pa­rat til at skri­ve kon­trakt med ham,” si­ger Som­mer, som og­så sid­ste år skaf­fe­de stor­ta­len­tet Mads Würtz Sch­midt hy­re på Wor­ld Tour-ni­veau, nem­lig på Ka­tusha-alpe­cin. “Jeg vil ik­ke si­ge, at det li­ge­frem var let, men læn­ge før Touren vid­ste vi hvil­ken vej, det gik. Holdene kon­tak­te­de os, så al­le­re­de tid­ligt på sæ­so­nen kun­ne vi be­gyn­de at væl­ge og læg­ge os fast på det, vi men­te var bedst for dem,” si­ger Ken Som­mer. For ham er Tour de France et af de trav­le­ste tids­punk­ter i he­le sæ­so­nen. Og­så un­der for­års­klas­si­ker­ne er der tryk på, men det er in­tet i sam­men­lig­ning med Tour de France, for­tæl­ler Som­mer. “Det­te er ti­den, hvor stort set al­le ak­tø­rer med re­la­tion til holdene er til ste­de sam­ti­dig på sam­me sted, og det sik­rer mu­lig­hed for at nå af­ta­ler her og nu,” si­ger Ken Som­mer.

DROP FØLELSER

Mas­ser af kneb bli­ver brugt i for­sø­get på at luk­ke hand­ler af den ene el­ler an­den art, for­tæl­ler en af de mest gar­ve­de ma­na­ge­re i cy­kel­spor­ten, nem­lig Pa­tri­ck Le­fe­ve­re fra det bel­gi­ske stor­hold Qu­i­ck-step. Han har i snart 40 år væ­ret ma­na­ger og sport­s­di­rek­tør i det pro­fes­sio­nel­le felt. “Agen­ter sæl­ger tit no­get, de ik­ke har,” si­ger Le­fe­ve­re med tan­ke på de sej­re, som agen­ter­ne al­tid for­ven­ter, at de­res ryt­te­re kan vin­de så snart, Le­fe­ve­re har skre­vet kon­trakt med dem. “Kom­mer en agent til mig for at frem­hæ­ve en ryt­ter, som skal kø­re Tour de France, og som han me­ner kan kø­re et godt re­sul­tat hjem, så er min hold­ning al­tid den sam­me: Lav først re­sul­ta­tet, og så kan vi dis­ku­te­re kon­trakt bag­ef­ter,” si­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re. Han er åben­lyst ik­ke no­get let of­fer for agen­ter – el­ler for ryt­te­re, som hå­ber på at få lidt ek­stra i løn­nings­po­sen på grund af en ny­vun­den sejr. “Man skal al­drig la­de sig over­væl­de af følelser. Hvis en ryt­ter vin­der et stort løb, får fø­lel-

Ryt­tera­gent An­drew Mcquaid i sam­ta­le med en mig ukendt Tin­koff-ryt­ter un­der Touren 2014. Fo­to: Brian Askvig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.