HVOR KOM­MER TOURENS TOPRYTTERE FRA?

Touren kø­res i sa­gens na­tur over­ve­jen­de i Frank­rig, men de span­ske ri­va­ler sid­der hårdt på top­pla­ce­rin­ger­ne, vi­ser en stor un­der­sø­gel­se af de 37 løb si­den 1980, Tour de France Ma­ga­si­net 2017 har ud­ar­bej­det. Dan­mark mar­ke­rer sig og­så på li­sten med bå­de ryt

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN

På UCI'S li­ste over de bed­ste ryt­te­re i ver­den i slut­nin­gen af maj, var Juli­an Alap­hi­lip­pe på 16. plad­sen und­ta­gel­sen fra reg­len. Fransk­man­den fra Qu­i­ck-step Flo­ors er født 11. ju­ni 1992, og han skil­ler sig ud ved at væ­re mindst to år­gan­ge yn­gre end de øv­ri­ge ryt­te­re i Top 20. Al­le an­dre var mindst 27 år, og selv­om der er for­skel på top­pen af en Uci-rang­li- ste, hvor forårsklassikere og an­dre Wor­ld Tour-løb end de tre Grand Tours tæl­ler, går bil­le­det igen i Tour de France-ma­ga- si­nets analyse af de 37 ud­ga­ver af det sto­re fran­ske løb, der er kørt si­den 1980. Fra rytterne er 26-27 år til de er 30, er mu­lig­he­der­ne for at slut­te i top 10 i Tour de France bedst, mens an­tal­let af top 10-ryt­te­re er mar­kant la­ve­re un­der 26 og over 30 år. ”Me­get hænger sam­men med ta­len­t­ud­vik­lin­gen,” si­ger Mor­ten Ben­ne­kou, tid­li­ge­re ta­lent­chef og U/23-land­stræ­ner i DCU og nu­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør på Team Sunweb. ”I for ek­sem­pel svøm­ning for­sø­ger man lidt po­pu­lært sagt at få svøm­mer­ne til at top­pe, når de er 16 år. I cyk­ling skal man op­byg­ge træ­nings- og løbs­mæng­den, før man har ud­hol­den­hed til at hol­de gen­nem en stor klas­si­ker på 260 km el­ler tre uger i en Grand Tour. Og der er så me­gen tak­tik og løbs­for­stå­el­se i cyk­ling, at rytterne of­test er nødt til at ha­ve prø­vet lø­bet og de vig­ti­ge stræk nog­le gan­ge, før de vir­ke­lig kan væ­re med. De skal vi­de, hvil­ket hjør­ne, man ty­pisk kø­rer på,” si­ger Mor­ten Ben­ne­kou. ”Og så hand­ler me­get og­så om at kun­ne stå for pres­set i tre uger. Man­ge un­ge ta­ber trå­den, selv i eta­pe­løb på én uge. Læg der­til, at hy­pen og ram­men ba­re er ét-to ni­veau­er stør­re i Touren end i al­le an­dre løb. Sponso­rer, me­di­er, al­le vil ha­ve no­get af ryt­te­ren, der ty­pisk er en del læn­ge­re i må­l­om­rå­det end i an­dre løb. I det mil­jø er de æl­dre ryt­te­re ba­re bed­re til at si­ge fra og præ­cis vi­de, hvad de vil.” SPA­NI­EN OG TALENTERNE Ud over at er­fa­ring tæl­ler, vi­ser Tour de France-ma­ga­si­nets gen­nem­gang af lø­be­ne si­den 1980 og­så, at spa­ni­e­re har et rig­tig fint tag på lø­bet. I de se­ne­ste ti år har span­ske ryt­te­re ta­get dob­belt så man­ge top 10-pla­ce­rin­ger som num­mer to på li­sten, fransk­mæn­de­ne, og si­den 1980 har spa­ni­er­ne do­mi- ne­ret top­pla­ce­rin­ger­ne i Touren, bå­de i an­tal Top 10-pla­ce­rin­ger og an­tal ryt­te­re, der har gjort sig gæl- den­de i på po­di­et. Knap 24 pro­cent af Top 10-pla­ce­rin­ger­ne si­den 1980 er gå­et til spa­ni­e­re, for­an fransk­mæn­de­ne med 17 pro­cent og ita­li­e­ner­ne med 9, og ef­ter Mor­ten Ben­ne­kous vur­de­ring har det me­get at gø­re med an­tal­let af hold i de tre sto­re cy­kel­na­tio­ner. ”Spa­ni­er­ne skil­ler sig ud i ta­len­t­ud­vik­lin­gen ved, at de fak­tisk sjæl- dent har stær­ke ryt­te­re el­ler hold ude til U/23-me- ster­ska­ber­ne. Jeg kan ik­ke rig­tigt for­kla­re hvor- for. Fransk­mæn­de­ne og ita­li­e­ner­ne sen­der mar- kant bed­re ryt­te­re ud til de in­ter­na­tio- na­le løb og får re­sul­ta­ter, som står mål med det, de­res se­ni­o­r­ryt­te­re op­når,” si­ger Mor­ten Ben­ne­kou. ”I Frank­rig, og og­så i Spa­ni­en og Ita­li­en, er der man­ge hold på Kon­ti­nen­tal- og Pro Kon­ti­nen­tal-ni­veau. [tred­je- og an­det­hø­je­ste ni­veau]. Der er rig­tigt go­de mu­lig­he­der for at byg­ge kar­ri­e­ren op i et pas­sen­de tem­po. Og så har de og­så ba­re så man­ge ryt­te­re at

væl­ge imel­lem. Jeg tjek­ke­de en­gang an­tal­let af til­gæn­ge­li­ge ryt­te­re på højt ung­doms­ni­veau i Dan­mark og i den ita­li­en­ske provins Lom­bar­di­et. Ba­re der hav­de de dob­belt så man­ge ryt­te­re at væl­ge mel­lem, som vi har i he­le Dan­mark. De har så man­ge go­de ryt­te­re at væl­ge mel­lem, mens fal­det i ni­veau of­te er hø­je­re hos os i Dan­mark, hvis vi har folk, der fal­der fra,” si­ger Mor­ten Ben­ne­kou. ”Og så hand­ler det og­så om ryt­ter­ty­per. Der er jo ik­ke man­ge spa­ni­e­re i top­pen af re­sul­tat­lis­ten, hvis man for ek­sem­pel ta­ger et løb som Pa­ris-rou­baix. Spa­ni­er­ne ud­vik­ler ryt­te­re, der pas­ser godt til Grand Tours, mens ek­sem­pel­vis de dyg­ti­ge un­ge dan­ske­re, der de se­ne­ste år har vun­det me­get på ung­doms­ni­veau, sjæl­dent ve­jer un­der 68-70 kg. Der ud­dan­ner vi sto­re, stær­ke ryt­te­re, der er go­de på fla­de etaper og i af­slut­nin­ger­ne,” si­ger Mor­ten Ben­ne­kou. DAN­SKE TALENTER I Tour de France-ma­ga­si­nets gen­nem­gang af lø­be­ne si­den 1980 er der for Ita­li­en, Frank­rig og Belgien et stort mis­for­hold mel­lem an­tal­let af Top 10-ryt­te­re, der er be­gyndt prof­kar­ri­e­ren på et cy­kel­hold i de tre lan­de, sam­men­lig­net med an­tal­let af Top 10-ryt­te­re fra de tre lan­de. ”Det er tegn på den glo­ba­li­se­ring, der har fun­det sted i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport. Da jeg var ung, var det vildt, at AC Milan hav­de Ruud Gul­lit, Marco van Ba­sten og Frank Ri­j­kaard. I dag kan fod­bold­klub­ber som Ar­se­nal og Chel­sea jo stil­le hold uden én ene­ste eng­læn­der. På man­ge må­der er bil­le­det det sam­me i cy­kel­sport. Hos os på Team Sunweb har vi en hol­land­sk og tysk ba­se af ryt­te­re, men vi har jo og­så ryt­te­re og per­so­nel fra man­ge an­dre lan­de,” si­ger Mor­ten Ben­ne­kou. Min­dre hold fra de sto­re cy­kel­na­tio­ner age­rer talentudviklere for ri­ge­re hold fra min­dre cy­kel­na­tio­ner, der kom­mer og pluk­ker ryt­te­re, når de er ved at væ­re fly­ve­kla­re og stil­ler stør­re krav til løn­nen. I øje­blik­ket er det sam­me vej, un­ge dan­ske ryt­te­re skal sø­ge, da Bjar­ne Ri­is ind­til vi­de­re ik­ke har et hold klar i 2018. ”For dansk ta­len­t­ud­vik­ling og for, at un­ge ryt­te­re har no­get at sig­te ef­ter, vil det væ­re rig­tig godt, hvis Bjar­ne igen får et hold. Men den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion har og­så åb­net for, at de dan­ske talenter selv må fin­de den rig­ti­ge vej. En ryt­ter som Magnus Cort hav­de mu­lig­vis ik­ke få­et den sam­me sto­re rol­le, hvis han hav­de valgt den op­lag­te vej på et dansk hold. Magnus er en god case for os, for han er be­vi­set på, det kan be­ta­le sig at ven­te i ste­det for at ta­ge det før­ste og bed­ste til­bud om at bli­ve pro­fes­sio­nel,” si­ger Mor­ten Ben­ne­kou.

Magnus Cort vandt to sprin­te­r­e­ta­per i Vu­el­ta a Es­paña sid­ste år og lig­ner på sigt en dansk kan­di­dat til Tour de France.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.