LÆKKERBISKEN FOR SPRINTERNE

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: BRIAN ASKVIG

i Mon­dorf-les-bains i dag kan Jakob Fuglsang må­ske nå at in­spi­ce­re sin ejen­dom, som han køb­te der for­ud for 2011-sæ­so­nen. Han var da net­op skif­tet til Le­o­pard Trek fra Team Saxo Bank, og han køb­te en læk­ker lej­lig­hed i den­ne græn­se­by for at væ­re tæt på brød­re­ne Schleck, som han da var knyt­tet til bå­de sport­s­ligt og ven­ska­be­ligt. I fem år bo­e­de Fuglsang i Luxem­bourg, hvor han mød­te sin hu­stru, Loulou, før han sid­ste år flyt­te­de til Mo­na­co. Da den dan­ske Astana-kap­ta­jn for­lod stor­hertug­døm­met, ef­ter­lod han gan­ske få dan­ske ryt­te­re til­ba­ge i lan­det, som i år­ti­er hav­de øvet stor til­træk­nings­kraft på dan­ske ryt­te­re. Lars Bak var en af dem, der blev til­ba­ge, og han har si­den få­et fle­re dan­ske træ­nings­kam­me­ra­ter, idet Mat­ti Bres­chel og Sø­ren Kragh An­der­sen har for­ladt hen­holds­vis Ita­li­en og Spa­ni­en for at bo­sæt­te sig i Luxem­bourg. Dagens eta­pe by­der på en en­kelt ka­te­go­ri­se­ret stig­ning, men el­lers er ru­ten at reg­ne for flad, og det he­le en­der gi­vet­vis i en mas­ses­purt i by­en, hvor Ni­cki Sø­ren­sen i 2009 vandt en eta­pe. Sø­ren­sen kør­te på de sid­ste ki­lo­me­ter væk fra en ud­bry­der­grup­pe og strøg over stre­gen som en flot og fortjent vin­der. Si­den har in­gen dan­sker vun­det en eta­pe i ver­dens stør­ste cy­kel­løb, men Fuglsang har væ­ret tæt på med tre an­den­plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.