MICHAEL MØRKØV

Michael Mørkøv i den prik­ke­de bjerg­trø­je i Tour de France? I 2012 var det vir­ke­lig­hed for den nu­væ­ren­de Ka­tusha-ryt­ter i en lil­le uge.

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: FREDERIK PALLE

2012 skul­le væ­re året, hvor en dan­sker igen skul­le i bjerg­trøj­en. Det var end­da et er­klæ­ret mål. ”Jeg sy­nes, det kun­ne væ­re vildt fedt, og jeg så det ger­ne ske. Det er da no­get, jeg har snak­ket med Chris om,” sag­de hol­de­jer Bjar­ne Ri­is til Ek­stra Bla­det for­ud for årets løb. For Chris An­ker Sø­ren­sen vil­le gå ef­ter bjerg­trøj­en, nu hvor Team Saxo Bank ik­ke hav­de en klas­se­ments­ryt­ter at kø­re for, og han hav­de Bjar­ne Ri­is i ryg­gen. Der kom en dan­sker i rø­de og hvi­de prik­ker. Men ik­ke ham, Team Saxo Bank hav­de tro­et. På den fjer­de stig­ning på 1. eta­pe i 2012-ud­ga­ven af Touren spur­te­de Michael Mørkøv og Eu­skal­tels Pablo Urtas­un ud af Tv-bil­le­det. Vin­de­ren af spur­ten skul­le ifø­re sig bjerg­trøj­en på den ef­ter­føl­gen­de dag. Men på grund af de man­ge men­ne­sker på Côte de Bar­vaux kun­ne mo­tor­cyk­len ik­ke føl­ge med dem. Der­for sad dan­sker­ne og hol­der vej­ret bag Tv-skær­men. Vandt han spur­ten? Hav­de Mørkøv trøj­en? Da mo­tor­cyk­len kom op til de to ryt­te­re, kom sva­ret. Tom­len op fra Mørkøv til se­er­ne. Den var hjem­me. ”Bjerg­trøj­en er me­get spe­ci­el, for det er jo kun to dan­ske­re, som har haft den før mig. Der­for er det ek­stra spe­ci­elt at ha­ve prø­vet at ha­ve den. Det er jo ik­ke no­get, der sker hver dag,” si­ger Michael Mørkøv, når han tænker til­ba­ge på den sto­re oplevelse. Selv­om de vel­kend­te prik­ker er i Dan­ne­brogs far­ver, er trøj­en langt fra dansk eje. Der var Michael Ras­mus­sens gyld­ne år fra 2005 til 16. eta­pe i 2007, og Så er der selv­føl­ge­lig den berømte ”Hva' fa'en har Ri­is få­et mæs­lin­ger?”-hi­sto­rie, som var Jes­per Ski­b­bys kommentar, da han så sin lands­mand Bjar­ne Ri­is kom­me gå­en­de i den prik­ke­de bjerg­trø­je i 1993. En trø­je, Men in­gen hav­de for­ud­set, at Michael Mørkøv skul­le bli­ve den tred­je dan­sker i Tour de France-hi­sto­ri­en, der vil­le få æren af at bæ­re den berømte trø­je. Og da slet ik­ke ham selv. ”Da jeg var yn­gre, hav­de jeg al­drig no­gen­sin­de fo­re­stil­let mig at kø­re i bjerg­trøj­en. Al­drig. Fak­tisk hav­de jeg over­ho­ve­det ik­ke fo­re­stil­let mig at kø­re Touren.”

LY­SET I DANSK SUC­CES-TØRKE

Med den sto­re dan­ske in­ter­es­se for Tour de France er de rød-hvi­de flag på de fran­ske ve­je år ef­ter år ik­ke læn­ge­re no­gen nyhed. Men den dan­ske suc­ces i lø­bet er ude­ble­vet i de se­ne­re ud­ga­ver. Mør­køvs rød-hvi­de uge i 2012 står der- for som en af de se­ne­ste sto­re dan­ske præ­sta­tio­ner og il­lu­stre­rer sam­ti­dig, hvor hård kon­kur­ren­cen i det fran­ske eta­pe­løb er, og hvor me­get det kan be­ty­de, hvis man le­ve­rer et re­sul­tat. ”Det var en vir­ke­lig fed for­nem­mel­se, for til trods for, at det ba­re er en ind­lagt kon­kur­ren­ce i kon­kur­ren­cen, og det oven i kø­bet er en bjerg­trø­je, der blev kørt hjem på no­get, man vist ik­ke kan kal­de bjerge, men nær­me­re små bak­ker, er det al­li­ge­vel me­get stort, for­di det er Tour de France,” for­kla­rer Michael Mørkøv. ”Man skal hu­ske, at det var min de­but i Touren. Det var en kæm­pe oplevelse at kø­re i den. I det he­le ta­get ba­re at væ­re med i Touren som de­butant. Det er det, jeg hu­sker ty­de­ligst.” Det er un­der Tour de France, hel­te og skur­ke bli­ver skabt, som den an­er­kend­te for­fat­ter og kom­men­ta­tor Jør­gen Leth yn­der at si­ge. Det gen­ken­der Michael Mørkøv. For li­ge så snart man har iført sig den prik­ke­de bjerg­trø­je,

er man gen­ken­de­lig, i hvert fald i hjem­lan­det Dan­mark. ”Der var plud­se­lig rig­tig me­get op­mærk­som­hed om­kring mig i den pe­ri­o­de, hvor jeg hav­de den. Da mær­ke­de man vir­ke­lig, at det er spe­ci­elt at gø­re sig be­mær­ket i Tour de France til for­skel for al­le cy­kel­løb på ka­len­de­ren. Det er vir­ke­lig spe­ci­elt at ha­ve en trø­je el­ler vin­de en eta­pe i li­ge præ­cis det løb,” for­kla­rer Michael Mørkøv. Med trøj­en på ryg­gen kan man ik­ke ba­re skyn­de sig ned i bus­sen og gem­me sig. Man skal op på po­di­et og ef­ter­føl­gen­de igen­nem en pres­sezo­ne med jour­na­li­ster, hvor fle­re af dem vil ta­le med rytterne, uden jour­na­li­ster­ne nød­ven­dig­vis ken­der nav­net Michael Mørkøv. Det tog Michael Mørkøv ger­ne med. ”Jeg tror ik­ke, det kan bli­ve for me­get. Det af­gø­ren­de er, at man har suc­ces. Det er klart, at der er rig­tig me­get me­di­e­be­vå­gen­hed på Touren, og jour­na­li­ster­ne kæm­per om de hi­sto­ri­er, der er. Men det er en del af showet,” for­kla­rer dan­ske­ren. Mørkøv end­te med at ta­be bjerg­trøj­en på lø­bets 7. eta­pe. Og hvem var det li­ge, at han tab­te den til? En ryt­ter, der ef­ter me­get loven­de re­sul­ta­ter meld­te sig ind i Tour-sam­men­hæng; Chris Froome.

NØGLEN TIL NORSKE SEJ­RE

Hvis vi ven­der blik­ket fra 2012 til de kom­men­de tre uger i Frank­rig, er det en no­get an­den og me­re låst rol­le, der ven­ter Michael Mørkøv. Han lig­ger til at væ­re høj­re hånd for den norske stjer­ne Ale­xan­der Kri­stoff, der skal hen­te eta­pe­sej­re­ne hjem til Ka­tusha. Den tid­li­ge­re mail­lot à po­is kla­ger ik­ke. Han elsker sin rol­le som se­kun­dant for den to år yn­gre nord­mand. ”Min rol­le bli­ver lidt som sid­ste år. Jeg bli­ver en del af det le­ad-out, der skal sør­ge for, at Ale­xan­der Kri­stoff sid­der, hvor han skal. Ka­tusha kom­mer til at sat­se på ham i Touren på de fla­de etaper, og der er jeg så en af de ryt­te­re, der skal hjæl­pe ham til eta­pe­sej­ren. For­hå­bent­lig kan han vin­de en en­kelt el­ler fle­re etaper,” si­ger Michael Mørkøv. ”Jeg har vir­ke­lig følt mig godt til­pas som høj­re hånd for Ale­xan­der. Man kan si­ge, at for en ryt­ter­ty­pe som mig gæl­der det om at kø­re sam­men med en ryt­ter som ham, der kan vin­de de ab­so­lut stør­ste cy­kel­løb. For den ty­pe ryt­te­re kan jeg væ­re rig­tig vær­di­fuld.” Det be­ty­der for­ment­lig og­så, at der selv på de etaper, hvor Michael Mørkøv kun­ne jag­te eta­pe­sej­re, vil væ­re lagt op til, at dan­ske­ren skal knok­le for at fø­re norske Kri­stoff frem til sejr. Men det er helt un­der­ord­net for Mørkøv. Sej­re kan op­nås på man­ge an­dre må­der end selv at kom­me først over mål­stre­gen. ”Hvis det lyk­kes Ale­xan­der at vin­de, fø­ler man det næ­sten som om, at det er ens egen sejr, for­di man har lagt et stort ar­bej­de i det. Det er jo ik­ke kun mig, som le­ver af det. Ek­sem­pel­vis Lars Bak la­ver og­så et stort styk­ke ar­bej­de for An­dre Greipel,” si­ger dan­ske­ren. ”De sej­re er vir­ke­lig vig­ti­ge for mo­ti­va­tio­nen. Man sam­ler selv­til­lid på den må­de. Jeg sy­nes, at det er fedt at væ­re med på et hold med en så god ryt­ter som Ale­xan­der, der kan vin­de i de sto­re løb,” for­kla­rer Mørkøv. Der­med kan man med 99,99 pro­cents sik­ker­hed og­så kon­klu­de­re, at årets Tour ik­ke bli­ver en gen­ta­gel­se af 2012 for Mørkøv, uan­set at prik­ker­ne klæd­te ham. Men min­det vil al­tid bli­ve stå­en­de. ”Den bjerg­trø­je er jo på man­ge må­der et ikon for cy­kel­spor­ten, li­ge­som den gu­le fø­rer­trø­je er. Det var et kæm­pe øje­blik, og det vil væ­re det for evigt for mig,” slut­ter Michael Mørkøv.

FO­TO: RITZAU/BONNERUP CLAUS

En vel­til­pas Michael Mørkøv i prik­ker i 2012. Mørkøv kø­rer i dag for Team Ka­tusha.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.