AF­GØ­REN­DE ENKELTSTART

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: BRIAN ASKVIG

ENKELTSTARTEN blev ind­ført i Tour de France i 1934, og fransk­man­den An­to­nin Mag­ne blev den før­ste vin­der af en in­di­vi­du­el tids­kør­sel i lø­bet. Di­sci­pli­nen vak­te stærk mod­vil­je i vis­se kred­se, men kam­pen mod uret har si­den væ­ret et fast indslag i Tour de France – nog­le år en­dog i ud­talt grad, idet eta­pe­over­sig­ten var over­pla­stret med tids­kørs­ler. I 1935 var der så­le­des seks en­kelt­star­ter på pro­gram­met. Hold­tids­kørs­ler var al­le­re­de da en velaf­prø­vet di­sci­plin, idet Tour-di­rek­tør Henri Desgrange i 1920’er­ne i ir­ri­ta­tion over tak­tisk kør­sel i fel­tet i vidt om­fang gik over se­pa­ra­te star­ter, hvor holdene blev sendt af sted med et kvar­ters mel­lem­rum. For ek­sem­pel var 16 ud af 24 etaper i 1927 hold­tids­kørs­ler. Tan­ken var, at et­hvert hold kon­stant vil­le yde sit bed­ste, når kon­kur­ren­ter­ne var ude af sy­ne. Kon­cep­tet blev op­gi­vet i 1929, men en lej­lig­heds­vis hold­tids­kør­sel er sta­dig al­min­de­lig i Tour de France. Enkeltstart har gen­nem ti­der­ne of­te væ­ret af­gø­ren­de i lø­bet, og nog­le af spor­tens stør­ste har især de­res ev­ner i kam­pen mod uret at tak­ke for de­res for­nem­me re­kord­li­ste. Ja­cques Anquet­il og Mi­gu­el In­du­rain er go­de ek­semp­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.