MA­NA­GER: TOUREN ER BLE­VET FOR STOR

Tour de France Magasinet - - SPILLET OM STJERNERNE - TEKST: BRIAN ASKVIG

Tour de France er uden si­destyk­ke den stør­ste be­gi­ven­hed i cy­kel­spor­ten, og er den mo­tor, der i vid ud­stræk­ning dri­ver vær­ket. Det er Tour de France, som sponso­rer­ne øn­sker eks­po­ne­ring i, og det er det løb, som til­træk­ker det stør­ste publi­kum og ge­ne­rer flest pen­ge. Men Tour de France er ved at bli­ve så stor, at sporten li­der un­der det. Det me­ner den bel­gi­ske Qu­i­ck-step-ma­na­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re, som i kraft af sin er­fa­ring og suc­ces er en af de mest magt­ful­de fi­gu­rer i det pro­fes­sio­nel­le felt. “Tour de France ud­gør en stor del af ka­gen, ja, fak­tisk en for stor del, for fejl­er man i Touren, så er der in­gen, der hu­sker, hvad man har ud­ret­tet i for­å­ret,” si­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re.

UHEL­DIG INDVIRKNING

Suc­ces i cy­kel­spor­ten ale­ne bli­ver må­lt i Tour de France, me­ner Le­fe­ve­re, og det øver uhel­dig indvirkning på den må­de, holdene og top­ryt­ter­ne til­ret­te­læg­ger de­res sæ­son på. “Se på Chris Froome, som er den sto­re Tour-ryt­ter: Han kø­rer vel blot 20 løbs­da­ge in­den Touren,” si­ger Le­fe­ve­re. “Og se på nog­le af de fran­ske hold: Un­der­ti­den har de over­ho­ve­det in­gen sej­re i for­å­ret, men de sat­ser alt på Touren, og alt er glemt, hvis hol­det så kø­rer en god Tour.” “Vin­der man me­get i for­å­ret, og det gør vo­res hold, så for­ven­ter al­le blot end­nu me­re un­der Touren,” si­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re.

BLIV VÆK FRA TOUREN

Le­fe­ve­re gør alt, hvad han kan, for at bre­de in­ter­es­sen ud på an­dre løb, og han op­for­drer al­tid si­ne sponso­rer til at hol­de sig væk fra Tour de France og Flan­dern Rundt, som er Qu­i­ck-steps må­ske vig­tig­ste løb, for i ste­det at op­le­ve hol­det og sporten an­dre ste­der. “Tag Ro­man­di­et Rundt, si­ger jeg til dem. Tag Giro d'ita­lia, tag Schweiz Rundt. Det er min­dre stres­sen­de, og land­ska­ber­ne og cy­kel­lø­bet er tit smuk­ke­re, men al­le in­si­ste­rer på at kom­me til Touren,” for­tæl­ler Le­fe­ve­re. “Touren er ba­re enorm. Det er der, al­le i cy­kel­spor­ten øn­sker at væ­re i juli må­ned,” si­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.