FESTFYRVÆRKERI FØR HVILEDAGEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

uden for ka­te­go­ri – HC for hors ca­te­go­ri – er på pro­gram­met, og der er he­le tre af dem. Den­ne eta­pe kan bli­ve eks­plo­siv og ryk­ke fuld­stæn­digt rundt på klas­se­men­tet. Læg til Hc-stig­nin­ger­ne yder­li­ge­re fi­re ka­te­go­ri­se­re­de stigninger, og man har en drøm af en eta­pe da­gen før lø­bets før­ste hvi­le­dag. Dagens ru­te­kort lig­ner no­get, et fi­re­årigt barn med en fed, sort tusch har skabt. Tal­lø­se hår­nå­lesving og en kru­se­dul­le-ru­te fø­rer fel­tet til Cham­béry, som for før­ste gang op­t­rå­d­te på et Tour-ru­te­kort i 1996, da Bjar­ne Ri­is vandt. Da var by­en start­by, og det var den igen i 2000. 4600 høj­de­me­ter by­der dagens eta­pe på, og på Grand Co­lom­bi­er, som iføl­ge Tour-di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me skal be­sti­ges fra en i Tour-sam­men­hæng end­nu uprø­vet si­de, den så­kald­te ’Di­rectis­si­me’, ram­mer fel­tet en stræk­ning med en stig­nings­pro­cent på 22. Mont du Chat har væ­ret på pro­gram­met én gang tid­li­ge­re, men det er så lang tid si­den, at det ik­ke gi­ver no­get fin­ger­peg om en fa­vo­rit i dagens pro­fes­sio­nel­le felt. Bjer­get blev i 1974 over­vun­det af den span­ske bjer­gryt­ter Gon­za­lo Aja Barquín, som det år hav­de så go­de ben,at han og­så var først på Col du Tour­ma­let og Mont Ven­toux. Han slut­te­de på en sam­let fem­te­plads. Dagens før­ste Hc-stig­ning, Col de la Bi­che, har iføl­ge fransk Wikipe­dia al­drig tid­li­ge­re væ­ret brugt til or­ga­ni­se­ret cy­kel­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.