COL DU TOUR­MA­LET

Tour de France Magasinet - - BJERGPROFILER - (FRA LUZ SAINT-SAUVEUR)

FØR­STE RYT­TER OVER TOUR­MA­LET

Octa­ve La­pize, 1910. Den 165 cm sto­re cham­pion var lan­de­ve­jens kon­ge i pe­ri­o­den op til Før­ste Ver­denskrig. Tredob­belt vin­der af Pa­ris-rou­baix (1909, 10 & 11). Sej­re­de i Tour de France 1910. Star­te­de un­der kri­gen som sol­dat i in­fan­te­ri­et, men så sig selv som en af luf­tens hel­te og blev for­flyt­tet til fly­ve­våb­net. Hav­de fi­re of­fi­ci­el­le træf­fe­re som pi­lot in­den han blev over­ra­sket af en fjendt­lig kvar­tet og dræbt i kamp d. 14. juli 1917. Lig­sy­net vi­ste at han hav­de fem kug­ler i krop­pen, hvoraf den ene var gå­et gen­nem hjer­tet.

BERØMTE VIN­DE­RE PÅ TOUR­MA­LET

Octa­ve La­pize (1910), Eugè­ne Chri­stop­he (1912), Ot­tavio Bot­tec­chia (1924), Gi­no Bar­ta­li (1938), Je­an Ro­bic (1947, 1948, 1953), Fau­sto Cop­pi (1949, 1952), Fe­de­ri­co Ba­ha­mon­tes (1954, 1962, 1963), Ed­dy Merckx (1969), Ber­nard Théve­net (1973), Richard Vi­renque (1994, 1995). Li­sten er nær­mest en­de­løs. Næ­sten al­le cykelsportens stør­ste me­stre har kryd­set Tour­ma­let som før­ste mand i Touren.

PØLSESNAK OM TOUR­MA­LET

Næp­pe no­get an­det Tour de France-bjerg er om­gær­det af så man­ge am­mestu­e­hi­sto­ri­er som Tour­ma­let. Ek­sem­pel­vis var Tour­ma­let ik­ke sport­s­ligt jom­fru­e­ligt da Touren be­steg bjer­get i 1910, og Ste­inès fo­re­tog ik­ke sin re­kog­nos­ce­ring af bjer­get ved at va­de gen­nem sne­dri­ver i nat­tens mulm og mør­ke for­di han var fa­ret vild. Ole Skjold­højs frem­stil­ling i Tour de France: Myter, fakta el­ler spin er den bed­ste gen­nem­gang af fup og fakta ved­rø­ren­de Tour­ma­let på dansk.

BONUSINFO

Col du Tour­ma­let. Nav­net har magisk klang i cy­ke­lø­rer. In­gen med blot an­tyd­nin­gen af til­hørs­for­hold til Tour de France kan und­gå at ha­ve et for­hold til Py­re­næ­er­nes hø­je­ste bjerg­pas. Få bjerge, om no­get over­ho­ve­det, ud­strå­ler sam­me til­træk­nings­kraft og myto­lo­gisk, hi­sto­risk bal­last som Tour­ma­let.

Jo­hn­ny Weltz på vej mod sin eta­pe­sejr på Puy-de-dô­me i 1988.

Octa­ve La­pize på vej op ad Tour­ma­let, 1910.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.