FUGLSANG OM ÅRETS RU­TE

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG -

DEN FØR­STE UGE

“Si­de­vind kan utvivl­s­omt kom­me til at spil­le en rol­le, og i så fald be­ty­der det en del at ha­ve stær­ke ryt­te­re, som kan red­de min røv, hvis jeg skul­le kom­me i pro­ble­mer. Vi har go­de, so­li­de folk i brut­to­trup­pen, og jeg er tryg ved det hold, vi kan stil­le.”

“Dis­se eta­per spil­ler en del på si­de­vin­den, og det er helt sik­kert og­så der­for, de er med. For mig hand­ler det om at nå frem til bro­ste­ne­ne uden at ha­ve tabt alt for me­gen tid.”

HOLDTIDSKØRSLEN, 3. ETA­PE

“Den bli­ver helt sik­kert vig­tig, og for os bli­ver det et spørgs­mål om at ta­be så lidt tid som mu­ligt. Jeg sy­nes, hol­det står godt ru­stet på ryt­ter­si­den, men vi har hal­tet bag­ef­ter, hvad an­går ud­styr. Der bli­ver dog ar­bej­det på høj­tryk på at kom­me op i om­drej­nin­ger på det punkt og­så.”

“Val­gren er en mo­tor i en hold­tids­kør­sel, og det er Magnus Cort og Lu­is Leon San­chez og­så. Frai­le er stærk, og Ca­ta­l­do er og­så et godt kort. Gruz­dev, hvis han kom­mer med, kan og­så træ­de godt. Selv kø­rer jeg og­så en ud­mær­ket hold­tids­kør­sel. Jes­per Han­sen er nok vo­res sva­ge­ste led i den di­sci­plin, men jeg sy­nes, vi har et stærkt hold til tids­kørs­len.”

6. ETA­PE MED FI­NA­LE PÅ DEN STEJLE MÛR DE BRETAGNE

“Det gæl­der om ikke at ta­be for me­gen tid og at hol­de sig ude af pro­ble­mer. Der er folk i fel­tet, som har kig på den­ne eta­pe, men jeg for­ven­ter ikke, at det bli­ver et op­gør, der kom­mer til at spil­le den sto­re rol­le i klas­se­men­tet.”

9. ETA­PE MED 21,7 KM PÅ BRO­STEN

“Det er her, det spid­ser til for mig. Alt vil væ­re i spil på den­ne eta­pe. Det er en pre­sti­ge­fyldt eta­pe for bro­stens­spe­ci­a­li­ster­ne - alt­så folk som Sep Van­marcke, Oli­ver Na­e­sen, Pe­ter Sagan, Sti­jn Van­den- bergh, Phi­lip­pe Gil­bert, og Niki Ter­p­stra.” “Det er de ty­per, som nor­malt kø­rer med helt frem­me i det ter­ræn. Nog­le af dem kan ha­ve få­et en bun­den op­ga­ve med at be­skyt­te en kap­ta­jn, for­di klas­se­men­tet er ble­vet vig­ti­ge­re for de­res hold end eta­pe­sej­re. Jeg hå­ber så, at jeg som klas­se­men­tryt­ter kan lukre­re på dem, der kø­rer de­res egen chance og går ef­ter eta­pe­sej­ren.”

“For­hå­bent­lig får jeg mu­lig­hed for at an­gri­be, men om det så lyk­kes at gø­re en for­skel, må ti­den vi­se. Bli­ver det tør­vejr, bli­ver det ikke let­te­re at kom­me af sted.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.