RIN­GE TRO PÅ HØJDETRÆNING

JAKOB FUGLSANG til­brin­ger man­ge uger om året i høj­de­træ­nings­lejr, men han er over­be­vist om, at det go­de ud­byt­te sna­re­re skyl­des træ­nin­gen end høj­der­ne.

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG - Tekst: Bri­an Askvig Foto: Ta­riq Mik­kel Khan

Fuglsang la­der ven­te på sig. I fle­re ti­mer ef­ter tea­mets frokost i re­stau­ran­ten på Ho­tel Mal­pertuus nær Maa­stri­cht ser vi ikke skyg­gen af ham, men om­si­der duk­ker han op. Næ­sten i ci­vil i hul­le­de je­ans og en mør­ke­blå træ­nings­trø­je med kun diskre­te Asta­na-ken­de­tegn. Han fandt plud­se­lig på at hop­pe i bi­len med mas­sø­rer­ne, som skul­le på ind­køb, for­tæl­ler han. Som pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter på træ­nings­lejr gri­ber man en­hver chance for adspre­del­se med kys­hånd, og her få da­ge før Ar­den­ner-klas­si­ker­ne og ef­ter 16 da­ge i høj­de­træ­nings­lejr på vulka­nen El Tei­de på Te­ne­ri­fe er lej­r­kul­le­ren på sit hø­je­ste. Han er der fle­re gan­ge om året. Ind­lo­ge­ret på det højt­be­lig­gen­de ho­tel Pa­ra­dor de Caña­das del Tei­de i det smuk­ke, men liv­lø­se land­skab til­brin­ger han uge ef­ter uge med hård træ­ning og en­de­løs kedsom­hed.

“NÅR MAN I EN SÅ LANG PE­RI­O­DE IKKE LA­VER AN­DET END AT TRÆ­NE, SÅ HAR DET EN EF­FEKT, OG SÅ KOM­MER DET TIL AT HEDDE SIG, AT DET ER HØJDEN, DER HAR BETYDNING.”

Idéen er, at højdetræning har en præ­sta­tions­frem­men­de ef­fekt. Den tyn­de luft i høj­der­ne in­de­hol­der min­dre ilt, og krop­pen pro­du­ce­rer der­for fle­re rø­de blod­le­ge­mer, som kan trans­por­te­re me­re ilt ud til mus­k­ler­ne. Til­ba­ge i lavlan­det sik­rer det at­le­ten en lov­lig præ­sta­tions­for­ø­gel­se som er sam­men­lig­ne­lig med den, man ulov­ligt kan op­nå med epo og bloddo­ping. Fuglsang har imid­ler­tid rin­ge til­tro til ef­fek­ten af højdetræning i sig selv. Det er det af­son­dre­de liv på El Tei­de, der har den af­gø­ren­de betydning, me­ner han. “Der er in­tet an­det at la­ve end at træ­ne, få mas­sa­ge og lig­ge på sin seng. In­tet an­det. Det er li­vet i de 12-14-16 da­ge, man er af sted, og det er det, der gi­ver den helt sto­re ef­fekt,” si­ger Fuglsang. “Når man i en så lang pe­ri­o­de ikke la­ver an­det end at træ­ne, så har det en ef­fekt, og så kom­mer det til at hedde sig, at det er højden, der har betydning.” “Hvis vi til­brag­te fjor­ten da­ge her på Ho­tel Mal­pertuus, vil­le vi nok spi­se lidt for godt, og på hvi­le­da­gen gik tu­ren jo nok til Maa­stri­cht og kaf­fe og ka­ge på en café. Og så må­ske lidt shop­ping en dag for ikke at ke­de sig ihjel,” si­ger Fuglsang.

SULTER SIG FØR TOU­REN

Ef­fek­ten af højdetræning er ikke vi­den­ska­be­ligt do­ku­men­te­ret, si­ger Fuglsang, som en­dog me­ner, at højdetræning kan ha­ve en ne­ga­tiv ef­fekt. Han af­vi­ser der­for at si­destil­le højdetræning med ulov­li­ge me­to­der som bloddo­ping. Det er træ­nin­gen i sig selv, der sik­rer ham ud­byt­te af de lan­ge, en­som­me uger i høj­der­ne, me­ner han. “Man skal ikke over­dri­ve, når det gæl­der træ­nings­lej­re, for så en­der det jo med, at man men­talt går ned med fla­get. Der er vit­ter­ligt ikke no­get an­det at ta­ge sig til end at træ­ne og spi­se og slap­pe af. Det bli­ver man sgu små­tos­set af, hvis man træk­ker det for langt ud.” Fuglsang pak­ker den småka­ge ud, som ho­tel­mut­ter ser­ve­re­de sam­men med kaf­fen. Et øje­blik sy­nes han at stu­de­re va­re­de­kla­ra­tio­nen på pak­nin­gen, men han for­try­der ikke og spi­ser ka­gen. Én af få om året. Han har kon­stant fo­kus på, hvad han spi­ser, men først frem mod Tou­ren går han på streng diæt for at smi­de de sid­ste over­flø­di­ge gram. “Skul­le jeg ha­ve fuld fo­kus på min vægt he­le ti­den, vil­le jeg bli­ve skør i ho­ve­d­et. Det vil­le jeg ikke kun­ne hol­de til,” si­ger Fuglsang. “I lang tid før Tou­ren går jeg ba­re rundt og er sul­ten he­le ti­den. Det er jeg nødt til, for el­lers bli­ver jeg for tung. Jeg er ikke skabt til at ha­ve en fedt­pro­cent på fi­re el­ler fem, men sna­re­re på 10-12 som nor­ma­le men­ne­sker.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.