Froome-sag KOSTER DYRT

Cy­kel­spor­ten be­ta­ler en høj pris for Chris Froomes mistæn­ke­li­ge do­ping­prø­ve, og sa­gen bur­de ha­ve væ­ret luk­ket for læn­ge si­den, si­ger Jakob Fuglsang.

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG - Tekst: Bri­an Askvig. Foto: Ta­riq Mik­kel Khan

Selv om fel­tet utvivl­s­omt er ble­vet re­ne­re med åre­ne, ka­ster doping sta­dig sin skyg­ge over spor­ten, og det skyl­des ikke mindst det bri­ti­ske Team Sky, hvis to Tour-vin­de­re er mistænkt for snyd med kor­ti­son og ast­ma­me­di­cin. Sky-kap­ta­jn Chris Froome, som jag­ter sin fem­te sejr i Tour de France, kø­rer med en do­pings­ag hæn­gen­de over ho­ve­d­et, og Jakob Fuglsang tviv­ler på, at han stil­ler til start i år. Han tviv­ler og­så på, at Froome har gjort no­get ulov­ligt. På bund­linj­en står dog ba­re, at spor­ten at­ter bli­ver truk­ket gen­nem sø­let på grund af en sag, der kan vi­se sig slet ikke at hand­le om doping. “Det er vold­somt ir­ri­te­ren­de, at sa­gen er truk­ket ud så læn­ge ud og har få­et lov til igen at svæk­ke spor­tens tro­vær­dig­hed,” si­ger Fuglsang. “Det er i bund og grund sør­ge­ligt, at vi skal bli­ve ved med at slås med det her og det om­døm­me, det gi­ver cy­kel­spor­ten og cy­kel­ryt­te­re.”

AFSLØRET AF ANONYM KILDE

Fuglsang hæf­ter sig ved, at Froome-sa­gen ikke er kom­met til of­fent­lig­he­dens kend­skab i kraft af fuld åben­hed i den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on, UCI, el­ler hos Team Sky. Froomes øjen­syn­li­ge over­for­brug af ast­ma­præ­pa­ra­tet sal­buta­mol kom for en dag, da bri­ti­ske og fran­ske me­di­er af­dæk­ke­de sa­gen ved hjælp af en anonym kilde tæt på hol­det. “Det får mig da til at tæn­ke på, om der fo­re­går me­re i spor­ten, end man umid­del­bart ved. Hvis det er me­di­er­ne, der skal af­slø­re, at en ryt­ter som Froome er un­der ef­ter­forsk­ning, hvad sker der så i spor­ten, som man al­drig får no­get at vi­de om?” “Man kan tæn­ke, at der godt kun­ne væ­re brug for et stær­ke­re for­bund i cy­kel­spor­ten, alt­så et no­get stær­ke­re for­bund end UCI, som kun­ne slå hårdt ned på det her og få bragt or­den i ge­led­der­ne,” si­ger Jakob Fuglsang. Froome af­le­ve­re­de i sep­tem­ber en do­ping­prø­ve, hvis ind­hold af sal­buta­mol var dob­belt så højt som til­ladt. Bri­ten af­vi­ser pu­re at ha­ve gjort no­get for­kert, og en bun­ke eks­per­ter er hy­ret af Team Sky til at le­ve­re sand­syn­lig­heds­be­vis for, at det hø­je ud­slag af sal­buta­mol ikke skyl­des over­for­brug af det po­ten­ti­elt præ­sta­tions­frem­men­de stof.

KOR­TI­SON BØR FORBYDES

Som sin for­gæn­ger på Team Sky, Brad­ley Wig­gins, har kap­ta­jn Froome i kar­ri­e­ren og­så ind­hen­tet dis­pen­sa­tion til at bru­ge kor­ti­son, som er yderst ef­fek­tivt til be­kæm­pel­se af in­f­lam­ma­tio­ner. Stof­fet er præ­sta­tions­frem­men­de og kan re­la­tivt let mis­bru­ges af at­le­ter un­der fo­re­gi­ven­de af, at de li­der af ast­ma el­ler har leds­mer­ter. “Det kun­ne væ­re rart at få luk­ket for det. Jeg tror, det er den ge­ne­rel­le op­fat­tel­se, at der sta­dig er ryt­te­re, der ud­nyt­ter en læ­ge­er­klæ­ring el­ler et på­stå­et dår­ligt knæ til at få ad­gang til stof­fet,” si­ger Jakob Fuglsang. “Min op­for­dring er at gø­re det for­budt at kø­re med kun­stig kor­ti­son i krop­pen. Det bør væ­re så­dan, at hvis en ryt­ter har brug for kor­ti­son for at kun­ne kø­re cy­kel­løb, ja, så skal han slet ikke ha­ve lov at kø­re cy­kel­løb.” “Det skal ikke kun­ne bru­ges som et præ­sta­tions­frem­men­de mid­del,” si­ger Fuglsang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.