Hol­der fy­sik­ken og psy­ken?

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Der her­sker næp­pe tvivl om hvad der kom­mer til at præ­ge dags­or­de­nen når Chris Froome, for­ment­lig ledsa­get af Da­ve Brails­ford, stil­ler op til mø­der med pres­sen før og un­der årets Tour de France. De fy­si­ske ef­ter­virk­nin­ger af del­ta­gel­sen i årets Giro d'ita­lia og bri­tens mu­lig­he­der for at vin­de Tou­ren for fjer­de år i træk vil bli­ve trængt i bag­grun­den af spørgs­mål om Froomes ver­se­ren­de Sal­buta­mol-sag, der som be­kendt er en ud­lø­ber af en do­ping­prø­ve som Froome af­le­ve­re­de un­der sid­ste års Vu­el­ta a Es­paña. Der­med er der lagt op til en gen­ta­gel­se af de se­ne­ste års skyt­te­gravskrig mel­lem det bri­ti­ske hold på den ene si­de og den for­sam­le­de pres­se på den an­den si­de af de­mar­ka­tions­linj­en. Uan­set hvad man me­ner om Froomes igang­væ­ren­de sag, pres­sens be­hand­ling af ryt­te­ren og hans hold og Skys me­di­e­stra­te­gi, kan det for­ven­te­li­ge vir­var næp­pe und­gå at på­vir­ke selv så stærk en psy­ke som Froomes – spe­ci­elt hvis (del­vist for­d­ruk­ne) til­sku­e­re langs lan­de­vej­en ind­fø­rer en slags ga­dens dom­stol og gør hvad der står i de­res magt for at chi­ka­ne­re den end­nu ikke døm­te ryt­ter. Har Froome nå­et at re­sti­tu­e­re til­stræk­ke­ligt ef­ter Giro­en, og for­mår han at fast­hol­de fo­kus, sy­nes årets Tour-ru­te at pas­se gan­ske godt til ham. Når Sky rul­ler det tun­ge skyts frem i det nord­li­ge Frank­rig, kan fel­tets fnug­let­te bjer­gryt­te­re nemt mi­ste vær­di­fuld tid, og me­get skal gå galt hvis ikke Sky igen i år vi­ser sig at væ­re det stær­ke­ste hold i bjer­ge­ne – om end fra­væ­ret af Wout Po­els kan bli­ve mærk­bart så­fremt Mo­vistars stjer­ne­trio for­mår at få det ind­byr­des sam­ar­bej­de til at fun­ge­re. Fald­gru­ber og fa­re­mo­men­ter skor­ter det alt­så ikke på for Froome der dog sta­dig frem­står som den mest kom­plet­te af for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne – fy­sisk, men­talt og tak­tisk. Al­le pro­ble­mer ufor­talt er Froome sta­dig man­den der skal be­sej­res hvis man vil vin­de Tour de France.

"Har Froome nå­et at re­sti­tu­e­re til­stræk­ke­ligt ef­ter Giro­en, og for­mår han at fast­hol­de fo­kus, sy­nes årets Tour-ru­te at pas­se gan­ske godt til ham"

CHRIS FROOME

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.