Sid­ste ud­kald for en po­di­e­pla­ce­ring?

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

2017 skul­le ha­ve væ­ret året hvor Ri­chie Por­te for al­vor for­lø­ste sit po­ten­ti­a­le som Grand Tour-ryt­ter. De vil­de­ste for­ud­dis­kon­te­rin­ger gik end­da ud på at au­stra­li­e­ren skul­le væ­re i stand til at be­sej­re sin go­de ven og tid­li­ge­re hold­kam­me­rat – stor­fa­vo­rit stor­fa­vo­rit­ten Chris Froome fra Team Sky. Ba­se­ret på ren­dyr­ket re au­stralsk øn­ske­tænk­ning var foru for­ud­si­gel­ser­ne ikke: Froome hav­de in­tet vist i lø­bet af 2017, hvor­i­mod Por­te hav­de sej­ret i bå­de Tour Down Un­der og Ro­man­di­et Rundt, Ru og BMC syn­tes kun mar­gi­nalt dår­li­ge­re end Sky. Men på ned­kørs­len fra Mont du Cha Chat styr­te­de Por­tes klas­se­ment- am­bi­tio­ner i gr grus da han mi­ste­de kon­cen­tra­tio­nen, kør­te i vej­grøf­ten, mi­ste­de ba­lan­cen og ku ku­re­de tværs over vej­en og rev Da­ni­el Da­ni Mar­tin med i sit fald. Exit Ri­chie Ri­chi Por­te og den stør­ste for­hånd for­hånd­strus­sel mod Froome. De s skep­ti­ke­re der men­te at Port Por­tes stør­ste svag­hed bes be­står i en mang­len­de ev ev­ne til at be­va­re kon­cen­tra­tio­nen gen­nem et tre uger langt eta- pe­løb, blev i hvert fald ikke af­kræf­tet i de­res for­mod­nin­ger. Nu prø­ver Por­te alt­så igen at ta­ge kam­pen op mod Froome, og det be­gyn­der ef­ter­hån­den at lig­ne sid­ste ud­kald for den lil­le au­stra­li­er. De 33,5 år som dåb­sat­te­sten ubarm­hjer­tigt frem­vi­ser, kan han ikke lø­be fra, og det må væ­re et åbent spørgs­mål hvor læn­ge han kan be­va­re den ube­strid­te kap­ta­jn­rol­le på så stærkt et hold som BMC – det hverv vil Tejay Van Gar­de­ren sik­kert ger­ne på­ta­ge sig. Årets Tour-ru­te bur­de ikke af­skræk­ke Por­te, om end han for­ment­lig hav­de en lang, flad og ikke sær­ligt tek­nisk kræ­ven­de en­kelt­start på sin per­son­li­ge øn­ske­li­ste til Tou­rens ru­te­plan­læg­ge­re. Por­te be­sid­der en vis tak­tisk bon­desnuhed, og må­ske kan han lukre­re på at Team Sky og Froome vil vog­te på Mo­vistar og trio­en Qu­in­ta­na, Val­ver­de og Lan­da – og visa ver­sa. Det er ikke ind­ly­sen­de at det en­de­lig skal lyk­kes Por­te at slut­te på po­di­et i en Grand Tour – men han får må­ske al­drig en li­ge så god chance igen!

RI­CHIE POR­TE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.