Hvor højt kan fug­len fly­ve?

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Da Jakob Fuglsang i 2013 slut­te­de på en sam­let sy­ven­de­plads i Tour de France, af­fød­te det i Dan­mark for­håb­nin­ger om at han in­den for en over­sku­e­lig frem­tid vil­le væ­re i stand til at kø­re sig på po­di­et. Selv om den for­gang­ne hånd­fuld år al­der­s­mæs­sigt bur­de ha­ve væ­ret Fuglsangs bed­ste i cy­kel sport­s­sam­men­hæng, er dis­se for­vent­nin­ger, af for­skel­li­ge år­sa­ger, ager, ikke ble­vet ind­fri­et. Nu har Fuglsang run­det de 33 år, og der­for er det ri­me­ligt at spør­ge hvor­vidt 2018 018 er dan­ske­rens sid­ste mu­lig­hed for at slut­te e i top-3 i Tour de France. Det er det mu­lig­vis ikke, ke, men han har næp­pe me­re end to skud til­ba­ge ba­ge i bøs­sen. Hvor­dan skal Fuglsangs chan­cer er i årets fran­ske rund­t­ur så vur­de­res? Spør­ger r man book­ma­ker­ne, er der om­kring et du­sin n ryt­te­re der står med stør­re vin­der­chan­cer end nd dan­ske­ren, og det selv om Fuglsang igen­nem m he­le året har vist et højt og me­get sta­bilt ni­veau. Spe­ci­elt ind­sat­sen i Ar­den­ner-klas­si­as­si­ker­ne og Tour de Ro­man­die var løf­teøf­te­ri­ge og lag­de sig i smuk for­læn­gel­se el­se af Asta­nas sej­rs­spæk­ke­de for­år, der i øv­rigt ikke står til­ba­ge for de e præ­sta­tio­ner, man så fra de bed- ste hold i Epo-mis­bru­gets vel­magts­da­ge. Fuglsang bli­ver i år den ube­strid­te hold­kap­ta­jn på det ka­sak­hi­ske hold, og dan­ske­ren har få­et lov at plan­læg­ge si­ne løbs­del­ta­gel­ser og si­ne træ­nings­pe­ri­o­der hjem­me i Mo­na­co me­re el­ler min­dre ef­ter eget valg – først­nævn­te sam­men med en ef­ter­hån­den fast­tøm­ret grup­pe af hjæl­pe­ryt­te­re, sidst­nævn­te i sam­ar­bej­de med

Spe­ci­elt ind­sat­sen i Ar­den­ner-klas­si­ker­ne og Tour de Ro­man­die var løf­te­ri­ge.

sin dan­ske træ­ner, Ru­ne Lar­sen. Fuglsangs ev­ner i bjer­ge­ne kan der ikke sæt­tes spørgs­måls­tegn ved, men dan­ske­ren mang­ler end­nu at få al­ting til at gå op i en hø­je­re en­hed gen­nem et tre uger langt eta­pe­løb. Det lyk­kes må­ske på de fran­ske lan­de­ve­je til som­mer, men det ræk­ker for­ment­lig ikke til en plads på sej­r­spo­di­et i Pa­ris med­min­dre dan­ske­ren la­ver et spek­taku­lært bra­vur­num­mer i fa­vo­rit­ter­ræ­net, bjer­ge­ne.

JAKOB FUGLSANG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.