Hvor­dan går det uden en­kelt­start­ski­lo­me­ter­ne?

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Ka­ster man et blik på hol­land­ske Tom Du­moul­ins sej­rs­li­ste, op­da­ger man hur­tigt hvor man­den har sin styr­ke: Det er i den en­som­me kamp mod urets ubarm­hjer­ti­ge tik­ken at ryt­te­ren hen­ter si­ne stør­ste tri­um­fer og grund­læg­ger si­ne pla­ce­rin­ger i eta­pe­lø­be­ne. Der­for må det og­så væk­ke be­kym­ring hos Du­moulin Du og Team Sunweb at en lang, flad en­kelt en­kelt­start (igen) i år glim­rer ved sit fra­vær på den rund­fart ru gen­nem Frank­rig som Tou­rens ru­te­plan ru­te­plan­læg­ge­re har valgt at sen­de lø­bets del­ta­ge­re ud på. I sid­ste års Giro d'ita­lia dem de­mon­stre­re­de Du­moulin imid­ler­tid at han og­så for­mår at dis­po­ne­re si­ne kræf­ter og sin ind­sats hens hen­sigts­mæs­sigt når ve­je­ne fø­rer fø­re ad Him­len til. Me­strer man ikke den­ne kunst, vin­de vin­der man gan­ske en­kelt ikke så hårdt og ukon­troll ukon­trol­ler­bart et løb som Giro­en. Gir I år har Du­moulin kørt gan­ske få løb og ha har le­ve­ret mid­del- må­di­ge re­sul­ta­ter, ind­til Du­moulin blev num­mer to ef­ter Chris Froome i årets Giro. Her le­ve­re­de han i øv­rigt og­så end­nu et be­vis på si­ne ev­ners om en­kelt­starts ryt­ter­ve­da tvin­de førs te­e­ta­peis it ti­tel­for­svar. Net­op del­ta­gel­sen i Giro­en er med til at sæt­te et stort spørgs­måls­tegn ved hol­læn­de­rens mu­lig­he­der i årets Tour, for er­fa­rin­ger­ne med at kø­re bå­de den ita­li­en­ske og den fran­ske Grand Tour er ikke go­de. Du­moulin gjor­de for­sø­get i 2016 – og ud­gik af beg­ge løb. Der­u­d­over la­der Team Sunweb ikke til at rå­de over et mand­skab der kan ud­for­dre, end­si­ge ryste, Chris Froome og Team Sky i Tou­ren. Hvem er det helt præ­cis, der skal age­re kri­sep­sy­ko­lo­ger, slæ­bebå­de og moral­ske ind­pi­ske­re for Du­moulin på de af­gø­ren­de stig­nin­ger når Froome sid­der i slip­strøm­men fra Tho­mas, Kwi­at­kowski og He­nao? Selv om Tour-ru­ten i bund og grund bør ap­pel­le­re til en ryt­ter med Du­moul­ins al­l­ro­und-kva­li­te­ter, er det van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig at Du­moulin skul­le væ­re i stand til at kø­re med om p o die pla­ce­rin­ger­ne i årets To ur.

TOM DU­MOULIN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.