Un­der selvvalgt pres

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Når man som en af gan­ske få ryt­te­re gen­nem hi­sto­ri­en har vun­det al­le tre Grand Tours, mø­des man na­tur­ligt nok af sto­re for­vent­nin­ger hver gang man stil­ler til start i en af de sto­re rund­t­u­re. Når man som ita­li­e­ner yder­me­re væl­ger at drop­pe Giro­en for at sat­se 100 pro­cent på Tou­ren, sæt­ter man sig selv un­der yder­li­ge­re pres. Så skal der le­ve­res re­sul­ta­ter i det fran­ske. Det ved Vin­cen­zo Ni­ba­li selv­føl­ge­lig alt om, og han ha kan hen­te op­mun­tring i sin egen hi­sto­rik: Nå Når Ni­ba­li har drop­pet Giro­en, er han al­drig ble­vet dår­li­ge­re end num­mer 6 i Tou­ren. Kan ita­li­e­ne­ren så le­ve op til dis­se smuk­ke re­sul­ta­ter i årets Tour? Hvis 2018-for­men skal ta­ges som et pej­le­mær­ke, er sva­ret ja. Des­u­den har Ni­ba­li fle­re gan­ge vist glim­ren­de kø­re­e­gen­ska­ber på bro­sten, hvil­ket gi­ver mu­lig­hed for at han kan vin­de tid på si­ne vær­ste kon­kur­ren­ter i lø­bets før­ste uge. Spørgs­må­let er hvor­vidt Ni­ba­li kan føl­ge med de al­ler­stær­ke­ste i bjer­ge­ne, men i brød­re­ne Izagir­re har han to stær­ke hjæl­pe­re. Det lig­ner som mini­mum end­nu en pla­ce­ring i top-10 for Ni­ba­li, men næp­pe en sam­let sejr.

VIN­CEN­ZO NI­BA­LI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.