LÆGERNES

Festi­na-skan­da­len før­te til et op­gør med de læ­ger, der ud­for­me­de do­ping­pro­gram­mer for hol­de­ne, men de har kun få­et stør­re betydning i takt med skær­pe­de an­tido­pin­greg­ler, si­ger idræts­pro­fes­sor Ver­ner Møl­ler.

Tour de France Magasinet - - FESTINA-SKANDALEN I 1998 -

Det er ikke den bed­ste læ­ge, men den bed­ste at­let, der skal vin­de. Den mål­sæt­ning op­stod i kølvandet på Festi­na-af­fæ­ren, hvor det me­di­ci­ne­re­de felt syn­tes at ha­ve li­ge så hårdt brug for læ­ger som for træ­ne­re. Med ska­bel­sen af det in­ter­na­tio­na­le an ti do­pin­ga­gen­tur, W ADA, ble­ven ver­den­s­oms­pæn­den­de kamp mod doping iværk­sat, men her 20 år se­ne­re har det blot re­sul­te­ret i, at lægernes betydning i jag­ten på de sto­re re­sul­ta­ter er vok­set. Det me­ner idræts­pro­fes­sor Ver­ner Møl­ler, som ef­ter Fe sti­na-skan­da­len skrev debatbogen‘ Dopingdjævlen' og nø­je har fulgt ud­vik­lin­gen idet in­ter­na­tio­na­le an ti­do pin­g­ar­bej­de. Senest har han ud­gi­vet ‘The Anti-doping Crisis in Sport' med den skotske pro­fes­sor Paul Dimeo. “Det, der er sket som føl­ge af den hår­de an­tido­ping­be­kæm­pel­se si­den 1998, er, at man har få­et præ­cis det, ma nik­ke vil­le ha­ve. An ti­do pin­g­ar­bej­det har be­ty­det, at man i dag skal ha­ve de bed­ste læ­ger, hvis man øn­sker at dope sig,” si­ger Ver­ner Møl­ler. “Det be­ty­der, at de, der har flest pen­ge og råd til at bru­ge dem på dyg­ti­ge og sta­digt dy­re­re læ­ger, har en langt stør­re for­del af det end den­gang, doping var mu­lig for en­hver. Si­den er doping ble­vet me­get me­re po­tent, for hvis der kun er én pro­cent af ryt­ter­ne, der do­per sig, så har den ene pro­cent langt stør­re chance for sport­s­lig suc­ces, end hvis der var 99 pro­cent, der dope­de sig.” I 1998 var der in­gen epo-test, fær­re do­ping­kon­trol­ler og in­tet krav om, at at­le­ter­ne kon­stant skul­le ori­en­te­re myn­dig­he­der­ne om de­res op­holds­ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.