Hvad blev der AF DEM?

Tour de France Magasinet - - FESTINA-SKANDALEN I 1998 -

WIL­LY VO­ET for­lod cy­kel­spor­ten og ryk­ke­de til Syd­frank­rig, hvor han er­næ­re­de sig som bus­chauf­før.

RI­CHARD VI­RENQUE

fast­holdt læn­ge sin uskyld, men krøb til sidst til be­ken­del­se. Blev idømt ni må­ne­ders ka­ran­tæ­ne i 2004 og er i dag Tv-kom­men­ta­tor.

BRU­NO ROUS­SEL

blev idømt et års be­tin­get fængsel og en bø­de på cir­ka 85.000 kro­ner. For­lod cy­kel­spor­ten for at bli­ve ejen­doms­mæg­ler, men i 2014 blev han sport­s­di­rek­tør for det me­xi­can­ske ba­nelands­hold.

MARCO PAN­TA­NI

blev fejret som cy­kel­spor­tens frel­ser, ind­til han i 1999 blev smidt ud af Giro d'ita­lia. Vandt si­den sto­re sej­re, men gik i hund­e­ne og dø­de af en over­do­sis ko­kain i 2004.

JE­AN-MA­RIE LE­BLANC

fort­sat­te som Tour­di­rek­tør frem til 2005, da han blev af­løst af Chri­sti­an Pr­ud­hom­me.

EM­MA O’REIL­LY

fort­sat­te som soig­n­eur på US Postal og var per­son­lig mas­sør for Lan­ce Arm­strong. Da hun af­slø­re­de doping på hol­det, kald­te Arm­strong hen­de ‘lu­der' og ‘al­ko­ho­li­ker'. Dri­ver i dag en kli­nik for fy­si­o­te­ra­pi i Man­che­ster.

PE­TER ME­I­NERT

fort­sat­te kar­ri­e­ren på US Postal og kør­te som hjæl­pe­ryt­ter for Lan­ce Arm­strong i 1999. Er i dag idræts­kon­su­lent i DGI.

BO HAMBURGER

fort­sat­te kar­ri­e­ren på blandt an­det Team CSC. Stop­pe­de kar­ri­e­ren i 2006 og er i dag di­strikt­s­chef i fir­ma­et Te­lesik­ring Ho­me.

PHI­LIP­PE GAU­MONT

blev fæl­det i den sto­re Co­fi­dis-sag i 2004. Valg­te at for­tæl­le alt og blev ud­stødt af spor­ten. Gik i ko­ma ef­ter et hjer­te­til­fæl­de og dø­de i maj 2013.

De øv­ri­ge Festi­na-ryt­te­re

LAU­RENT BROCHARD til­stod doping og blev idømt fi­re må­ne­ders ka­ran­tæ­ne. Indstil­le­de kar­ri­e­ren i 2007.

LAU­RENT DU­FAUX

til­stod doping og blev ude­luk­ket i syv må­ne­der. Indstil­le­de kar­ri­e­ren i 2004.

PASCAL HERVÉ

til­stod ef­ter lang tø­ven og var ude­luk­ket til marts 2001. Få må­ne­der se­ne­re blev han te­stet po­si­tiv i Giro d'ita­lia og indstil­le­de sin kar­ri­e­re.

ARMIN MEIER

til­stod doping og blev ude­luk­ket i syv må­ne­der. Indstil­le­de kar­ri­e­ren i 2001 og en­ga­ge­re­de sig i sport­s­ma­na­ge­ment. Er agent for eks­ryt­te­ren Fa­bi­an Can­cel­la­ra.

CHRI­STOP­HE MOREAU

blev fun­det po­si­tiv al­le­re­de i marts 1998. Til­stod doping un­der Tou­ren og blev idømt seks må­ne­ders ka­ran­tæ­ne. Indstil­le­de kar­ri­e­ren i 2010 og har si­den blandt an­det væ­ret tv-kom­men­ta­tor.

DIDIER ROUS

til­stod doping og ind­led­te i 2000 sin ‘an­den kar­ri­e­re' på an­dre fran­ske hold uden doping. Dog kendt for at med­vir­ke til at mob­be Chri­stop­he Bas­sons ud af spor­ten, for­di han tal­te åbent om doping. Er i dag sport­s­di­rek­tør på pro­kon­ti­nen­tal­hol­det Vi­tal Con­cept.

NEIL STEP­HENS

til­stod brug af epo og indstil­le­de sin kar­ri­e­re. Blev i ste­det sport­s­di­rek­tør og ar­bej­der i dag for Wor­ld Tour-hol­det Mi­chelt­on-scott.

ALEX ZÜLLE

til­stod doping og blev ude­luk­ket i syv må­ne­der. Blev num­mer to i Tou­ren i 1999 og indstil­le­de kar­ri­e­ren i 2004. Har si­den blandt an­det be­skæf­ti­get sig som ta­lentspej­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.