SI­DE­VIND UDEN TIDEVAND

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

For an­den gang i lø­bets hi­sto­rie be­gyn­der fe­sten på den lil­le ø île-de-noir­mou­ti­er, hvor man ikke vi­de­re ori­gi­nalt har valgt at kal­de den stør­ste by Noir­mou­ti­er-en-l’île. Det mest spek­taku­læ­re cy­kel­løb, man kan kø­re på de kan­ter, er en tur til fast­lan­det via Pas­sa­ge du Gois, som to gan­ge dag­ligt over­svøm­mes af ti­de­van­det. Den op­le­vel­se spa­res ryt­ter­ne dog for i år, idet Tour-arrangør ASO har valgt en me­re fast for­bin­del­se til fast­lan­det, nem­lig den højt hæ­ve­de og af ti­de­van­det upå­vir­ke­de vej­bro Pont de Noir­mou­ti­er. Pas­sa­ge du Gois blev be­nyt­tet i Tou­ren i 2011 og me­re dra­ma­tisk i 1999, da et mas­sestyrt på den to ki­lo­me­ter lan­ge over­fart hug­ge­de fel­tet over i to og sat­te fa­vo­rit­ten Alex Zülle af­gø­ren­de bagud i topkam­pen med et tidstab på seks mi­nut­ter. Cir­ka 110 ki­lo­me­ter af da­gens eta­pe bli­ver kørt i mu­lig si­de­vind langs ky­sten. Fel­tet pas­se­rer Les Sab­les-d’olon­ne, som i åre­ne ef­ter Før­ste Ver­denskrig var et fast stop på Tour-ru­ten. Den læng­ste Tour-eta­pe no­gen­sin­de blev kørt i åre­ne 1919-1924 og tog sin be­gyn­del­se i Les Sab­les-d’olon­ne. Den var på 482 ki­lo­me­ter og gik til Bay­on­ne. Da­gens må­l­by er ny i Tour-sam­men­hæng.

FOTO: RITZAU SCANPIX/PASCAL ROSSIGNOL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.