EKSPERTEN

Mi­cha­el Rasmussen vur­de­rer

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Fel­tet har be­væ­get sig 100 ki­lo­me­ter ind i lan­det til star­ten på den­ne eta­pe og vil der­for væ­re væ­sent­ligt min­dre ud­sat for vind. Ru­tens topo­gra­fi­ske ud­for­drin­ger er til at over­se. Da­gens ka­te­go­ri 4-stig­ning har ti høj­de­me­ter me­re end gårs­da­gens stig­ning, og det får in­gen til at lig­ge søvn­lø­se. Umid­del­bart er der lagt op til en tri­vi­el dag i Vendée-re­gio­nen, og spæn­din­gen vil først ind­fin­de sig på de sid­ste 15 ki­lo­me­ter, hvor fel­tet i Saint-fl­orent-desBois som no­get nyt spur­ter om bonus­se­kun­der (3-2-1). Det er ind­ført på lø­bets før­ste ni eta­per, og spur­ten tæl­ler ikke med i po­int­kon­kur­ren­cen. For­vent yder­li­ge­re en mas­ses­purt i La-ro­che-sur-yon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.