TO GAN­GE PÅ MUREN

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Brest fik før­ste gang besøg af Tour de France helt til­ba­ge i 1906, så det er en by med stol­te tra­di­tio­ner, lø­bet i dag ta­ger af­sæt i. Tour­vin­der­ne Trous­se­li­er, Gar­ri­gou, Fa­ber, Sci­eur, Pélis­si­er, Le­ducq og Merckx har vun­det eta­per i Brest – og som et kuriosum kan næv­nes, at 1923-vin­de­ren Hen­ri Pélis­si­ers brød­re Fran­cis og Char­les og­så har vun­det Tour-eta­per i Brest. Tre gan­ge har Brest væ­ret vært for Le Grand Dé­part, nem­lig i 1952, 1974 og 2008. Stig­nin­gen Mûr de Bretagne blev brugt før­ste gang i Tour de France i 2011, da au­stra­li­e­ren Ca­del Evans vandt et tæt spurt med Al­ber­to Con­ta­dor, som hæ­ve­de ar­men i for­ven­tet tri­umf. Han indså dog hur­tigt, at Evans var den ret­te vin­der. I 2015 vandt fransk­man­den Ale­xis Vu­il­ler­moz på Mûr de Bretagne, da han so­lo kør­te over stre­gen fem se­kun­der før Dan Mar­tin. Den span­ske bak­ke­spe­ci­a­list Alejan­dro Val­ver­de blev num­mer tre yder­li­ge­re fem se­kun­der ef­ter. I år får to ryt­te­re mu­lig­hed for først at nå top­pen af Mûr de Bretagne, idet stig­nin­gen skal over­vin­des to gan­ge på eta­pen. Før­ste gang er 16 ki­lo­me­ter fra mål, og an­den gang er det fi­na­le­tid. Mûr de Bretagne er en to ki­lo­me­ter lang stig­ning med en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent om­kring 10 på før­ste halv­del. Der­på fla­der det ud, så stig­nings­pro­cen­ten i snit på de sid­ste 500 me­ter er 2,4. Den gam­le kom­mu­ne Mûr de Bretagne blev i 2017 slå­et sam­men med kom­mu­nen Saint-gu­en un­der nav­net Gu­er­lé­dan.

FOTO: RITZAU SCANPIX/PE­TER DEJONG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.