‘HVIS JEG FOR­STÅR DIG RET, MIN LIL­LE GÉO …’

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Årets læng­ste eta­pe i Tour de France be­teg­nes som flad, og selv om der da er lidt knol­de på vej­en, må man for­ven­te eta­pen af­gjort i en mas­ses­purt i Chart­res. Eta­pen fø­rer fel­tet ud af Bretagne gen­nem Parc Na­tu­rel Ré­gio­nal Nor­man­die-mai­ne og Parc Na­tu­rel Ré­gio­nel du Per­che. Hvis vin­den er kraf­tig på de sid­ste 40 ki­lo­me­ter ind mod Chart­res, kan det for­plum­re sprin­ter­hol­de­nes plan om en mas­ses­purt, ad­va­rer løbs­di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me i sin lov­pris­ning af eta­pen. Fougères har tre gan­ge tid­li­ge­re væ­ret eta­pe­by i Tour de France, mens Chart­res i dag for tred­je gang by­der Tou­ren vel­kom­men. By­en har dog og­så på an­den vis plads i Tour-hi­sto­ri­en, for det var her, at jour­na­li­sten Géo Lefèv­re blev født i 1877. 25 år se­ne­re le­ve­re­de han idéen til Tour de France, da han på et re­dak­tions­mø­de på avi­sen L’au­to-vélo hårdt pres­set af den tyran­ni­ske che­fre­dak­tør, Hen­ri Des­gran­ge, fo­re­slog en seks da­ge lang rund­t­ur i Frank­rig som re­k­la­me for avi­sen. ‘Hvis jeg for­står dig ret, min lil­le Géo, så er det et Tour de France, du fo­re­slår?,’ spurg­te Des­gran­ge skep­tisk. Det var det, og tre må­ne­der se­ne­re blev det an­non­ce­ret, at ‘ver­dens stør­ste cy­kel­løb’ vil­le bli­ve af­vik­let i som­me­ren 1903.

FOTO: RITZAU SCANPIX/STAFF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.