EN HELVEDES TOUR

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Den be­ryg­te­de pavé gen­nem Aren­berg-sko­ven er ikke med, og det er den kend­te Car­re­four de l’ar­bre hel­ler ikke. Og end­nu en fem­stjer­net pavé, nem­lig Mons-enPévè­le, er af­kor­tet til en tred­je­del. Men al­li­ge­vel er årets bro­sten­se­ta­pe i Tour de France en tem­me­lig barsk af­fæ­re for de let­te bjer­gryt­te­re og klas­se­ments­folk, som al­drig kun­ne drøm­me om at kø­re Pa­ris-rou­baix, kal­det ‘Hel­ve­det i nord’. I dag tvin­ges de ud på svært frem­kom­me­li­ge, smal­le bro­stens­ve­je i Nord­frank­rig på en eta­pe, der kan ven­de op og ned på al­ting i årets Tour de France. Eta­pen be­gyn­der på det im­po­ne­ren­de fæst­nings­værk Ar­ras Ci­ta­del­le og fø­rer fel­tet sy­døst til Cam­brai, hvor­ef­ter det går nord­på til Rou­baix. Tre pavéer, som ikke ind­går i Pa­ris-rou­baix, skal pas­se­res på det lan­ge stræk til War­laing, hvor Tour-ru­ten så lø­ber sam­men med årets ru­te i Pa­ris-rou­baix. Med kun få af­vi­gel­ser føl­ger To ur-ru­ten der­på bro­stens klas­si­ke­rens snørk­le­de ru­te til må­let ved den le­gen­da­ri­ske cyk­le­ba­ne i Rou­baix. Bro­stens stræk­nin­ger ha­ri ny­e­re tid med jæv­ne mel­lem­rumvæ­re­tin­klu­de­ret i Tour-ru­ten, og det har ko­stet dyrt for man­ge, der ikke har kun­net hol­de far­ten og ba­lan­cen på de of­te glat­te bro­sten. Fle­re ryt­te­re har gen­nem ti­den an­kla­get Tour-arrangør ASO for at sæt­te ryt­ter­nes liv og hel­bred på spil ved at in­klu­de­re bro­sten i Tour-ru­ten. Til­sku­er­ne har sjæl­dent grund til at kla­ge over no­get.

FOTO: RITZAU SCANPIX/M.LIBERT/20 MINUTES/SIPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.