TEAM SKY I ILDEN

Tour de France Magasinet - - KRONIK: FROOME-SAGEN -

Ver­dens stør­ste cy­kel­hold, som og­så er det mest suc­ces­ri­ge Grand Tour-hold i det­te år­ti, er ka­stet ud i en me­di­e­storm på grund af en ræk­ke dis­po­si­tio­ner og hæn­del­ser, som står i skarp kon­trast til hol­dets selv­be­stal­te­de ima­ge som ‘hvi­de­re end hvidt og re­ne­re end rent’.

15. SEP­TEM­BER 2016

Ha­ck­er­grup­pen Fan­cy Bears do­ku­men­te­rer, at Brad­ley Wig­gins og Chri­stop­her Froome har få­et dis­pen­sa­tion (TUE) til at bru­ge præ­pa­ra­ter, der står op­ført på li­sten over for­bud­te stof­fer. Wig­gins fik ind­sprøjt­nin­ger med kor­ti­son i 2011, 2012 og 2013.

6. OKTOBER 2016

Daily Mail af­slø­rer, at Team Sky i ju­ni 2011 send­te en ‘mystisk’ pak­ke – den så­kald­te ‘jif­fy bag’ – til hol­dets de­le­ga­tion ved et løb i Frank­rig. Sam­me dag står det klart, at det bri­ti­ske an­tido­pin­ga­gen­tur, UKAD, har iværk­sat en ef­ter­forsk­ning af på­stå­e­de ulov­lig­he­der i bri­tisk cy­kel­sport.

3. DE­CEM­BER 2016

Chri­stop­her Froome un­der­stre­ger, at han in­tet som helst ken­der til sa­gen om ‘the jif­fy bag’. Tid­li­ge­re har Froome fast­slå­et, at han ikke aner, om Wig­gins’ brug af TUE’ER var ‘en gråzo­ne’.

19. DE­CEM­BER 2016

David Brails­ford af­slø­rer om­si­der, hvad der var i den mysti­ske pak­ke, nem­lig Flu­i­mucil, som er et slim­lø­sen­de hoste­mid­del. Flu­i­mucil er ikke på den for­bud­te li­ste og kan kø­bes i hånd­køb i Frank­rig. Team Sky har ikke kun­net for­kla­re, hvor­for det var nød­ven­digt at sen­de me­di­ci­nen med ku­rer fra Man­che­ster. Der er ikke ført be­vis for, at der fak­tisk var Flu­i­mucil i pak­ken.

1. MARTS 2017

Den dag­li­ge le­der af UKAD, Ni­co­le Sap­ste­ad, le­ve­rer i en hø­ring en søn­der­lem­men­de kri­tik af Bri­tish Cycling og Team Sky, idet det vi­ser sig, at Ri­chard Fre­e­man, som ar­bej­de­de for beg­ge, har be­stilt sto­re mæng­der kor­ti­koste­roi­der uden at fø­re kon­trol med la­ger og for­brug. Fre­e­man hav­de da­gen in­den meldt af­bud til hø­rin­gen på grund af syg­dom.

1. MARTS 2017

Un­der hø­rin­gen kom­mer det frem, at Ri­chard Fre­e­man ikke er i stand til at frem­vi­se jour­na­ler, der kan do­ku­men­te­re hans be­hand­ling af ryt­ter­ne. Jour­na­ler­ne be­fandt sig på en bær­bar com­pu­ter, som blev stjå­let i 2014 på en fe­rie i Græken­land, hæv­der han.

5. MARTS 2017

UKAD af­slø­rer, at Ri­chard Fre­e­man i 2011 modt­og en for­sen­del­se af te­stoste­ron-pla­stre. Te­stoste­ron er på li­sten over for­bud­te stof­fer. Fre­e­man ar­bej­de­de den­gang for bå­de Bri­tish Cycling og Team Sky. Der var dog ta­le om en fejl­le­ve­ran­ce, og pla­stre­ne blev re­tur­ne­ret, hæv­der den tid­li­ge­re læ­ge­li­ge chef i Bri­tish Cycling, Ste­ve Pe­ters.

20. APRIL 2017

Bri­tish Cycling iværk­sæt­ter en gransk­ning af for­bun­dets hånd­te­ring af me­di­cin og dets læ­ge­li­ge be­hand­ling af ryt­te­re. Un­der­sø­gel­sen fo­re­ta­ges af ek­ster­ne ef­ter­for­ske­re.

15. NOV. 2017

UKAD of­fent­lig­gør den af­slut­ten­de rap­port om agen­tu­rets me­re end et år lan­ge gransk­ning af på­stå­e­de ulov­lig­he­der i bri­tisk cyk­ling. In­gen sa­ger vil bli­ve rejst mod hver­ken Bri­tish Cycling, Team Sky el­ler Brad­ley Wig­gins.

13. DEC. 2017

Det kom­mer frem, at Chris Froome un­der Vu­el­ta a Es­paña, som han vandt, har af­le­ve­ret en mistæn­ke­lig do­ping­prø­ve, idet ind­hol­det af ast­ma­præ­pa­ra­tet sal­buta­mol er dob­belt så højt som til­ladt.

14. FEB. 2018

Chris Froome sæ­son­de­bu­te­rer i det span­ske eta­pe­løb Ru­ta del Sol. Trods tal­ri­ge op­for­drin­ger fra kon­kur­ren­ter og kom­men­ta­to­rer om at ‘la­de sig sus­pen­de­re’, væl­ger Froome at føl­ge sit plan­lag­te pro­gram, idet han næg­ter sig skyl­dig.

5. MARTS 2018

Par­la­mentsko­mi­te­en af­le­ve­rer sin af­slut­ten­de rap­port, som er en søn­der­lem­men­de kri­tik af Team Sky. Ko­mi­te­en slår fast, at hol­det har over­skre­det en etisk græn­se ved uden læ­ge­lig be­grun­del­se at ha­ve ‘be­hand­let’ Brad­ley Wig­gins med kor­ti­son, før han vandt Tou­ren i 2012. Ko­mi­te­en fast­slår, at hol­det har brugt kor­ti­son til præ­sta­tions­frem­men­de for­mål og ikke kun til for­svar­lig, me­di­cinsk be­hand­ling.

2. JU­NI 2018

Uci-præ­si­dent David Lap­par­tient er­klæ­rer, at Froome-sa­gen næp­pe bli­ver af­gjort før Tour de France, og at det er us­and­syn­ligt, at no­get vil ske i sa­gen, når først lø­bet er i gang. Froome har en uge tid­li­ge­re vun­det Giro d'ita­lia ef­ter et ud­brud på 19. eta­pe, hvor han kø­rer 80 ki­lo­me­ter ale­ne og ta­ger den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.