Froome-sa­gen

Læ­ren af den uaf­slut­te­de Froome-sag er, at det in­ter­na­tio­na­le an­tido­ping-sy­stem har ud­vik­let sig til et ab­surd, un­fair til­fæl­dig­heds­re­gi­me med me­get rin­ge rets­sik­ker­hed for at­le­ter­ne, skri­ver idræts­pro­fes­sor Ver­ner Møl­ler, som net­op har ud­gi­vet bo­gen ‘ Th

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER - Tekst: Ver­ner Møl­ler, pro­fes­sor i idræt, Aar­hus Uni­ver­si­tet

Chris Froome kan i år skri­ve sig ind i den for­nem­me ræk­ke af ryt­te­re, der har vun­det Tour de France fem gan­ge. Sid­ste sæ­son vandt han bå­de Tour de France og Vu­el­ta a Es­paña, og i år har han vun­det Giro d'ita­lia. Froome er lø­bets sto­re for­hånds­fa­vo­rit. Der er ba­re den ha­ge ved Froomes fa­vo­rit­vær­dig­hed, at det i skri­ven­de stund er uvist, om han får lov at stil­le op. Si­tu­a­tio­nen om­kring Froome er un­der­lig, og det har den væ­ret, si­den han den 7. sep­tem­ber un­der sid­ste års Vu­el­ta a Es­paña af­gav en urin­prø­ve, som in­de­holdt 2000ng/ml af ast­ma­me­di­ci­nen sal­buta­mol. Præ­cis det dob­bel­te af det til­lad­te, og et re­sul­tat, der gav ud­sigt til ka­ran­tæ­ne. Al­li­ge­vel er Froome fort­sat med at kø­re. Uan­fæg­tet. I år skrev han sit navn ind i cy­kel­hi­sto­ri­en med end­nu en usæd­van­lig be­drift. Med sin sejr i Giro­en blev han den tred­je i ræk­ken af ryt- te­re, der har haft al­le tre sto­re Grand Tour-tit­ler sam­ti­dig. De to an­dre er Ed­dy Merckx og Ber­nard Hi­nault. Spørgs­må­let er dog, om Froomes sej­re får lov at stå. På grund af et an­tido­ping­sy­stem, der vir­ker som vin­den blæ­ser, er det helt ufor­ud­si­ge­ligt, hvor­dan sa­gen en­der. I fe­bru­ar meld­te Giro­ens løbs­di­rek­tør, Mau­ro Veg­ni, of­fen­sivt ud, at han for­ven­te­de, at Det In­ter­na­tio­na­le Cy­kel­for­bund (UCI) i god tid in­den lø­bet vil­le af­kla­re, om Froome kun­ne del­ta­ge el­ler vil­le bli­ve sus­pen­de­ret. Veg­ni øn­ske­de ga­ran­ti for, at Froome ikke ef­ter­føl­gen­de vil­le bli­ve sus­pen­de­ret og få en even­tu­el Giro-sejr an­nul­le­ret, hvis han fik lov til at stil­le op. ”Vi kan un­der in­gen om­stæn­dig­he­der ac­cep­te­re en gen­ta­gel­se af Con­ta­dor-sa­gen el­ler en dom­fæl­del­se, når lø­bet er kørt,” er­klæ­re­de han i fe­bru­ar. Der var ikke fal­det af­gø­rel­se, in­den lø­bet be­gynd­te. Men den 3. maj, da­gen før lø­bet gik i gang, for­tal­te Veg­ni, at han hav­de hørt, at Fro- om­es sag ikke vil­le bli­ve af­gjort un­der Giro­en. Des­u­den hæv­de­de han, at Uci-di­rek­tør David Lap­par­tient hav­de for­sik­ret ham om, at Froome ikke vil­le få fra­ta­get sin sejr, hvis han vandt og ef­ter­føl­gen­de blev dømt. Det var el­lers, hvad der ske­te for den span­ske stjer­ne­ryt­ter Con­ta­dor. At UCI'S di­rek­tør men­te at kun­ne for­sik­re om ud­fal­det af en do­pings­ag, ty­der på, at han en­ten ikke har nå­et at få læst op på det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­gre­gu­la­tiv, el­ler at han har til­lid til, at an­tido­ping­sy­ste­met er så til­pas kor­rupt, at han med sin char­me kan over­be­vi­se de re­le­van­te myn­dig­he­der om at ta­ge hen­syn til for­ret­nin­gen og la­de Froomes sag en­de med en ad­var­sel. Sal­buta­mol er jo ikke EPO, for po­k­ker. Det er hel­ler ikke clen­bu­te­rol. Som be­kendt af­gav Con­ta­dor en do­ping­prø­ve un­der Tour de France i 2010, der in­de­holdt net­op det stof. Den mæng­de clen­bu­te­rol, der blev fun­det i hans urin­prø­ve, var 400 gan­ge la­ve­re, end hvad et la­bo­ra­to­ri­um skal væ­re i stand til at

re­gi­stre­re for at kun­ne god­ken­des af det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­ga­gen­tur, WADA. Con­ta­dor hæv­de­de, at han måt­te ha­ve få­et stof­fet i krop­pen ved at for­tæ­re en foru­re­net bøf. Den for­kla­ring grin­te skep­ti­ke­re ad. Klo­ge folk på­stod, at hvis han hav­de spist sig til den po­si­ti­ve do­ping­prø­ve, måt­te han ha­ve spist det me­ste af ko­en og i hvert fald he­le le­ve­ren. Den span­ske myn­dig­hed, der vur­de­re­de sa­gen, valg­te al­li­ge­vel at la­de tviv­len kom­me Con­ta­dor til go­de på grund af det la­ve ind­hold af stof­fet samt det for­hold, at han var ble­vet te­stet ne­ga­tiv tid­li­ge­re i lø­bet. Han fik der­for sin sus­pen­sion op­hæ­vet og var fri til at del­ta­ge i Giro­en 2011. WADA og UCI an­ke­de imid­ler­tid den span­ske af­gø­rel­se til den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS. Det var kendt, at clen­bu­te­rol blev brugt til op­dræt af kvæg i Ki­na. For at un­der­sø­ge hold­bar­he­den af Con­ta­dors for­kla­ring be­slut­te­de det Wada-ak­kre­di­te­re­de la­bo­ra­to­ri­um i Køln, der hav­de ana­ly­se­ret Con­ta­dors urin­prø­ve, at te­ste 28 turi­ster umid­del­bart ef­ter, de var kom­met hjem fra fe­rie i lan­det. Til la­bo­ra­to­ri­e­le­de­rens over­ra­skel­se var 22 af turi­ster­ne po­si­ti­ve med hø­je­re ni­veau­er af stof­fet, end hvad der var fun­det i Con­ta­dors prø­ve. Al­li­ge­vel be­slut­te­de CAS at om­gø­re den span­ske af­gø­rel­se og gi­ve Con­ta­dor to års ka­ran­tæ­ne med til­ba­ge­vir­ken­de kraft, hvil­ket be­tød, at han ikke ale­ne fik fra­ta­get sin Tour-sejr fra 2010, men og­så sin Giro-sejr i 2011. CAS hen­holdt sig til, at do­pin­greg­ler­ne si­ger, at en at­let, der har et for­budt stof i krop­pen, er ob­jek­tivt an­svar­lig. Det er op til at­le­ten at be­vi­se sin uskyld, og det er selvsagt umu­ligt, når be­vis­ma­te­ri­a­let er spist. Det sam­me gæl­der selv­føl­ge­lig, hvis be­vis­ma­te­ri­a­let er in­ha­le­ret. Det kan der­for fo­re­kom­me un­der­ligt, at Froome fort­sat har kun­net del­ta­ge i løb, og at sa­gen end­nu er uaf­kla­ret her tre­kvart år ef­ter, at Froome af­gav den po­si­ti­ve prø­ve. Grun­den til, at Froome ikke blev sus­pen­de­ret, da prø­ve­re­sul­ta­tet blev kendt, er først og frem­mest, at Team Sky har valgt at stå uden for grup­pen af pro­fes­sio­nel­le cy­kel­hold, der har for­plig­tet sig til ikke at ud­ta­ge ryt­te­re med ver­se­ren­de do­pings­a­ger til løb. Det­te for at styr­ke cy­kel­spor­tens tro­vær­dig­hed. Det valg sy­nes ikke li­ge­frem at støt­te hol­dets el­ler Froomes tro­vær­dig­hed. Som sid­ste års vin­der af Giro d'ita­lia, Tom Du­moulin, på­pe­ge­de: ”Hvis jeg hav­de haft en sal­buta­molsag hæn­gen­de over ho­ve­d­et, vil­le jeg ikke ha­ve få­et lov at stil­le til start i Giro­en.” Men det spil­ler for­ment­lig og­så ind, at sal­buta­mol i mod­sæt­ning til clen­bu­te­rol til­hø­rer en sær­lig ka­te­go­ri af stof­fer, det ikke er for­budt at bru­ge. I 2010 fjer­ne­de WADA in­ha­le­ret sal­buta­mol fra do­ping­li­sten, for­di nor­mal brug af in­ha­la­tor ikke har no­gen på­vi­se­lig præ­sta­tions­frem­men­de ef­fekt. Der­for be­hø­ver at­le­ter ikke læn­ge­re at sø­ge om en så­kaldt TUEat­test, der gi­ver ret til at bru­ge me­di­ci­nen i be­hand­lings­ø­je­med.

En­hver at­let, ast­ma­ti­ker el­ler ej, kan frit bru­ge stof­fet, så læn­ge ind­hol­det af stof­fet i de­res urin­prø­ve ikke over­sti­ger 1000 ng/ml. Den græn­se­vær­di er sat for dels at for­hin­dre at­le­ter i at ind­ta­ge stof­fet i tab­let­form, hvor for­søg har vist, at det har en præ­sta­tions­frem­men­de ef­fekt, og dels for­di at­le­ter iføl­ge den forsk­ning, WADA støt­ter sig til, ikke kan op­nå en hø­je­re vær­di, hvis man bru­ger en ast­main­ha­la­tor på al­min­de­lig vis. For yder­li­ge­re at re­du­ce­re at­le­ter­nes ri­si­ko for at over­skri­de græn­se­vær­di­en, har WADA an­be­fa­let, at at­le­ter sør­ger for, at de­res for­brug ikke over­skri­der 1600 mi­kro­gram i døg­net. Føl­ger de den an­be­fa­ling, skul­le de væ­re på den sik­re si­de. Froome for­kla­re­de sin mar­kan­te over­skri­del­se af græn­se­vær­di­en med, at hans ast­ma var ble­vet vær­re hen mod slut­nin­gen af lø­bet. Ef­ter råd fra hol­dets læ­ge hav­de han der­for øget sin do­sis, men ”han hav­de som al­tid væ­ret uhy­re på­pas­se­lig med ikke at ta­ge for stor en do­sis.” Al­li­ge­vel over­skred han græn­se­vær­di­en med 100 pro­cent. Det er der kun to mu­li­ge for­kla­rin­ger på. En­ten er WADA'S an­be­fa­ling for­kert og på in­gen må­de no­gen for­sik­ring mod over­skri­del­se, el­ler og­så er Froome ikke så for­sig­tig med sin brug af me­di­cin, som han si­ger. Hvis WADA'S ret­nings­linjer ikke er til at sto­le på, er det rig­tig­nok synd for Froome. Men selv­om WADA ikke står på sik­ker vi­den­ska­be­lig grund, gør det in­gen for­skel. For det står i WADA'S reg­le­ment, at an­tido­pin­g­ar­bej­det er fun­de­ret på den ak­tu­el­le vi­den­ska­be­li­ge vi­den. Så skul­le vi­den­ska­be­li­ge for­søg i frem­ti­den for ek­sem­pel vi­se, at krop­pen un­der an­stren­gel­ser i vis­se til­fæl­de kan ud­skil­le et stof, der vil slå ud i en do­ping­prø­ve som bit­tes­må kon­cen­tra­tio­ner af clen­bu­te­rol, hvil­ket vil­le fjer­ne fun­da­men­tet for Con­ta­dors do­ping­dom, vil det ikke få no­gen kon­se­kven­ser. WADA har sim­pelt hen im­mu­ni­se­ret sig mod po­ten­ti­el­le er­stat­nings­krav fra uret­fær­digt do­ping­døm­te at­le­ter. En, der el­lers med god grund kun­ne ha­ve sagsøgt an­tido­ping­myn­dig­he­der­ne, hvis Froome får suc­ces med at for­kla­re, at det godt kan la­de sig gø­re at over­skri­de den til­lad­te græn­se­vær­di ved brug af in­ha­la­tor og et for­brug på un­der 1600 mi­kro­gram i døg­net, er den ita­li­en­ske sprin­ter Ales­san­dro Pe­tac­chi. Un­der Giro d'ita­lia i 2007 blev han te­stet po­si­tiv for det sam­me stof som Froome. Pe­tac­chi hav­de en Tue-at­test, men blev fæl­det af en må­ling på 1352ng/ml, alt­så væ­sent­lig la­ve­re end Froomes. Pe­tac­chi blev øje­blik­ke­ligt sus­pen­de­ret og end­te med at bli­ve idømt en ka­ran­tæ­ne på 12 må­ne­der samt fra­ta­get si­ne fem eta­pe­sej­re. Des­u­den fik han fra­ta­get de po­int, me­dal­jer og præ­mie­pen­ge, han hav­de vun­det un­der Giro­en. Cas-dom­mer­nes be­grun­del­se for ”kun” at gi­ve Pe­tac­chi et års ude­luk­kel­se var, at han ”ikke hav­de ta­get stof­fet med præ­sta­tions­frem­men­de for­mål.” I 2009 blev dan­ske Jes­per Müns­berg idømt seks må­ne­ders ka­ran­tæ­ne af CAS for brug af sam­me stof. Müns­berg, der spil­le­de 1. di­vi­sions­fod­bold for Næst­ved, er ast­ma­ti­ker og hav­de en Tue-at­test, som gav ham til­la­del­se til at bru­ge sin in­ha­la­tor ef­ter for­godt­be­fin­den­de. Så det gjor­de han. Ef­ter en træ­nings­kamp mod Brønd­by i fe­bru­ar 2008 blev han ud­ta­get til test, og hans prø­ve vi­ste sig at in­de­hol­de svim­len­de 2.460 ng/ ml. Langt me­re, end hvad man iføl­ge WADA kun­ne op­nå ved brug af in­ha­la­tor. Så WADA ap­pel­le­re­de DIF'S do­ping­nævns fri­ken­del­se. Müns­berg fik bå­de DIF og Spil­ler­for­e­nin­gens op­bak­ning og støt­te til at få fo­re­ta­get en uvil­dig test i Nor­ge. Müns­bergs nor­ske test vi­ste et ind­hold af stof­fet tæt på 2000 ng/ml, hvil­ket ta­ler for, at græn­se­vær­di­en på 1000 ng/ml er sat for lavt i for­hold til i hvert fald nog­le in­di­vi­der. Som dan­sker vil tek­nisk di­rek­tør på Team Sky, Car­sten Jep­pe­sen, for­ment­lig ken­de til Müns­bergs sag og over­ve­je at gi­ve den vi­de­re til Froomes for­svar. Men må­ske tø­ver han med at åben­ba­re sa­gen, for­di Müns­berg til trods for sin do­ku­men­te­re­de ev­ne til med in­ha­la­tor at over­skri­de græn­se­vær­di­en al­li­ge­vel blev idømt seks må­ne­ders ka­ran­tæ­ne. Selv en så ”be­ske­den” straf vil væ­re en kæp i hju­let på Froomes Tour de France-for­håb­nin­ger, og true hans plads på den fi­ne hyl­de ved si­den af Merckx og Hi­nault. Læ­ren af den uaf­slut­te­de sag, Froome har hæn­gen­de over ho­ve­d­et, er, at det in­ter­na­tio­na­le an­tido­ping­sy­stem har ud­vik­let sig til et ab­surd, un­fair til­fæl­dig­heds­re­gi­me med me­get rin­ge rets­sik­ker­hed for at­le­ter­ne. An­tido­pin­g­ar­bej­dets er­klæ­re­de for­mål er at sik­re at­le­ters ret til at del­ta­ge i do­ping­fri sport og der­ved sik­re sund­hed, fair­ness og lig­hed. Det, sy­ste­met ind­til vi­de­re har op­nå­et, er det stik mod­sat­te: for­skel­s­be­hand­ling og øget ulig­hed. Kri­sen i det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­g­ar­bej­de er så dyb, at det bør tæn­kes for­fra. Det må re­for­me­res ra­di­kalt, el­lers en­der det med at ta­ge li­vet af spor­ten som me­nings­fuld kon­kur­ren­ce.

FOTO: RITZAU SCANPIX/LUK BENIES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.