De dan­ske eta­pe­vin­de­re gen­nem ti­den

11 for­skel­li­ge dan­ske cy­kel­ryt­te­re har gen­nem åre­ne vun­det i alt 18 rød-hvi­de eta­per i Tour de France.

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER - Tekst: Jim­mi Wil­lemo­es Jen­sen

Tour de France er uden si­destyk­ke ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Det er her, man skal slå til, hvis man skal ha­ve op­mærk­som­hed. En eta­pe­sejr her kan bli­ve af­gø­ren­de for en ny kon­trakt – bå­de til ryt­te­ren og til hol­det, hvor om­ta­len af sponsoren er man­ge­fold stør­re un­der Tour de France end i re­sten af den pro­fes­sio­nel­le sæ­son. Der­for er det me­re end van­ske­ligt at kom­me først over stre­gen i cy­kel­lø­bet, hvor hol­det på grund af lø­bets sto­re vær­di og sta­tus ikke til­la­der det sam­me anar­ki som i de øv­ri­ge Grand Tours. Ef­ter de dan­ske ryt­te­res ind­t­og i de pro­fes­sio­nel­les ræk­ker fra 1960'er­ne har fle­re dan­ske­re del­ta­get i den fran­ske rund­t­ur. Og det kan ses på eta­pe­sej­re­ne. Den før­ste af slagsen kom i 1970, mens det i 1980'er­ne og 1990'er­ne var en sand dansk fol­ke­fest at se Tour de France. Se­ne­ste sejr lig­ger til­ba­ge i 2009, hvil­ket gør 2010'er­ne til det ene­ste år­ti uden dansk tri­umf i det se­ne­ste hal­ve år­hund­re­de. Men sej­ren kan jo kom­me i år.

1970 MOGENS FREY 9. ETA­PE SAARLOUIS TIL MULHOUSE 273,5 KM

Den før­ste dan­ske eta­pe­sejr i ver­dens stør­ste cy­kel­løb er og­så den mest kon­tro­ver­si­el­le. Mogens Frey var i en sen al­der ble­vet pro­fes­sio­nel på det fran­ske Fri­ma­tic-hold, og ef­ter en stri­be go­de re­sul­ta­ter blev han ud­ta­get til Tour de France i 1970. På 9. eta­pe – den læng­ste det år – var Frey stuk­ket af for at sup­ple­re den pa­u­v­re må­nedsløn med vig­ti­ge præ­mie­pen­ge ved bjergs­pur­ter­ne i Vo­ge­ser­ne. Han slog hul til fel­tet og fik føl­ge­skab af sin hold­kap­ta­jn, Jo­aquim Agostin­ho, og de to holdt nøj­ag­tig fel­tet bag sig til mål. Her trå­d­te Frey frem for at vin­de eta­pen, som han føl­te, at han hav­de ret til, men po­rtu­gi­se­ren holdt ham til­ba­ge ved at hol­de i Freys styr. Frey blev num­mer to, men Agostin­ho blev se­ne­re de­klas­se­ret, så Frey blev eta­pe­vin­der. Han og Agostin­ho tal­te al­drig si­den sam­men, af­slø­re­de Frey i et in­ter­view man­ge år se­ne­re.

1983 KIM AN­DER­SEN 12. ETA­PE FLEURANCE TIL ROQUEFORT SUR SOULZON 261 KM

An­der­sen var på 3. eta­pe i ud­brud og blev num­mer to ef­ter Ru­dy Mat­t­hi­js. Der­for tog han som før­ste dan­sker Tou­rens gu­le trø­je. For­sprin­get holdt i seks eta­per, men Tour-fe­sten var ikke helt over­stå­et for dan­ske­ren. På 12. eta­pe stak han med 20 km til mål ef­ter span­ske Pedro Del­ga­do, og de to holdt fel­tet stan­gen til mål. Her var dan­ske­ren den spink­le spa­ni­er over­le­gen i spur­ten, og han kun­ne der­for la­de sig hyl­de som eta­pe­vin­der.

1985 JØRGEN V. PEDERSEN 10. ETA­PE EPINAL TIL PONTARLIER 204,5 KM

To år ef­ter sin gu­le trø­je hav­de Kim An­der­sen på 4. eta­pe på ny ero­bret den ef­ter­trag­te­de be­klæd­nings­gen­stand. Der­for var der fra dansk si­de et na­tur­ligt fo­kus på lø­bet i 1985. Men Kim An­der­sen var ikke ale­ne om at rø­re på sig. Tour-de­butan­ten og neo-pro Jørgen V. Pedersen var og­så med i lø­bet, og på 10. eta­pe slap han sam­men med tre an­dre af sted i da­gens ud­brud. Det holdt til mål, hvor Pedersen i en tæt, tæt spurt slog hol­land­ske Jo­han Lam­merts. - Jeg var ikke 100 pro­cent sik­ker på, at jeg hav­de vun­det, da vi kør­te over mål­stre­gen. Det var der­for helt uvir­ke­ligt og slet ikke til at for­stå, da de for­tal­te, at jeg hav­de ta­get eta­pe­sej­ren. Det var helt vildt, sag­de Jørgen V. Pedersen til Ek­stra Bla­det, da han hu­ske­de til­ba­ge på sej­ren. Pedersen vend­te til­ba­ge til Tou­ren året ef­ter, hvor han nå­e­de at kø­re i den gu­le fø­rer­trø­je fem da­ge

1988 JOHNNY WELTZ 19. ETA­PE LIMOGES TIL PUY DE DÔME 188 KM

Johnny Weltz kom til Tour de France med sto­re am­bi­tio­ner. Blot seks uger in­den Tour-start hav­de han vun­det en eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña, og han kom til Tou­ren for at gen­ta­ge den be­drift. Den kom i Py­re­næ­er­ne, hvor han tid­ligt ind­gik i et stør­re ud­brud. Men da ty­ske Rolf Gölz stak ale­ne af sted, så Weltz sit snit til at gå ef­ter. De to fik op­ar­bej­det et enormt for­spring på den ku­pe­re­de ru­te, men på Puy de Dôme, bjer­get hvor Ed­dy Merckx 13 år tid­li­ge­re led sit en­de­li­ge knæk og al­drig se­ne­re vandt en Grand Tour, kør­te dan­ske­ren væk fra Gölz ef­ter fle­re gan­ge at ha­ve te­stet ty­ske­ren. Han kom ale­ne i mål og kun­ne ef­ter­føl­gen­de be­gyn­de at læg­ge kar­ri­e­re­pla­ner: - Min tid som vand­bæ­rer er en­de­lig for­bi, sag­de Weltz til Ek­stra Bla­det ef­ter eta­pe­sej­ren. Den på­stand kom ikke til at hol­de. Men Weltz kom dog til sto­re hold som ONCE og se­ne­re Mo­tor­o­la ef­ter sej­ren.

1993 JES­PER SKIBBY 5. ETA­PE AVRANCHES TIL EVREUX 225,5 KM

Spra­de­bas­sen Jes­per Skibby var næ­sten no­to­risk kendt for at sam­le an­den­plad­ser i Tou­ren. Og fle­re for­søg på at sny­de sprin­ter­ne på de sid­ste ki­lo­me­ter var slå­et fejl. Men i 1993 vend­te krigs­lyk­ken. Med et af si­ne sæd­van­li­ge 'Skibby-ryk' på den sid­ste ki­lo­me­ter fik han li­ge nøj­ag­tig det for­spring, han skul­le bru­ge for at hol­de til mål­stre­gen. Et fan­ta­stisk co­me­ba­ck for dan­ske­ren, der fi­re må­ne­der for­in­den var dø­den nær ef­ter at ha­ve på­dra­get sig kra­nie­brud i Tir­reno-adri­a­ti­co. Jes­per Skibby blev der­med den ene­ste dan­sker, der har vun­det en eta­pe i hver af de tre Grand Tours.

1993 BJARNE RIIS 7. ETA­PE PÉRONNE TIL CHALONS SUR MARNE 199 KM

Den høj­pan­de­de dan­sker hav­de fle­re gan­ge rørt på sig i ud­brud i det­te års Tour – men det var ikke rig­tig lyk­ke­des. På 7. eta­pe prø­ve­de han lyk­ken igen – den­ne gang i en stærk grup­pe på syv mand: Maxi­mi­li­an Sci­an­dri, Jo­han Mu­se­euw, Alva­ro Mejia, Leo­nar­do Si­er­ra, Phil An­der­son og Riis' hold­kam­me­rat Bru­no Ceng­hi­al­ta. Dan­ske­ren hav­de sid­det man­ge fø­rin­ger over og kun­ne i fi­na­len sprin­te for­bi Sci­an­dri og Mu­se­euw. På po­di­et var der dob­belt hæ­der til Riis, der som den før­ste dan­sker no­gen­sin­de og­så tog bjerg­trøj­en. Der­med var 'Ør­nen fra Her­ning' født.

1994 BO HAMBURGER 8. ETA­PE POITIERS TIL TRÉLISSAC 218,5 KM

En loven­de Tour-de­but i 1993 hav­de skabt op­mærk­som­hed om Bo Hamburger. Og han var ikke læn­ge om at vi­se, at han kun­ne be­gå sig blandt de bed­ste. På 8. eta­pe var Hamburger i ud­brud med Yesid Ca­m­ar­go, Luc Le­blanc og Rolf Al­dag. En kvar­tet, der ar­bej­de­de godt sam­men. På den sid­ste ki­lo­me­ter stak Ca­m­ar­go af, og kun Hamburger kun­ne hol­de hans hjul. Med 200 me­ter til stre­gen trå­d­te Hamburger ui­mod­ståe­ligt fra co­lom­bi­a­ne­ren og tog eta­pe­sej­ren.

1994 BJARNE RIIS 13. ETA­PE BAGNÈRES DE BIGORRE TIL ALBI 223 KM

På en hård og ku­pe­ret dag i det syd­fran­ske hav­de Bjarne Riis lidt me­re end al­le an­dre at sky­de med. Han kør­te so­lo fra da­gens ud­brud i det bjer­gri­ge ter­ræn og holdt li­ge ak­ku­rat det jag­ten­de felt bag sig. Igen hav­de Riis hold­kam­me­rat Bru­no Ceng­hi­al­ta med sig i ud­brud­det, men kla­ge­de i mål over, at hans ita­li­en­ske hold­kam­me­ra­ter på Gewiss-hol­det ikke helt bak­ke­de ham op – men så var det godt, at han kun­ne ta­ge sa­gen i egen hånd.

1994 ROLF SØRENSEN 14. ETA­PE CASTRES TIL MONTPELLIER 202 KM

En god dansk lør­dag blev på 14. eta­pe til en god dansk we­e­kend da­gen ef­ter. Rolf Sørensen var en del af da­gens fem­mands-ud­brud, der med ca. 20 ki­lo­me­ter til mål blev delt i to, da au­stral­ske Neil Step­hens strøg af sted, og Sørensen tog hans hjul. De to fulg­tes til mål, hvor dan­ske­ren smart holdt sig ba­gerst ind­til få hund­re­de me­ter fra mål­stre­gen. Her skød han for­bi den lil­le au­stra­li­er og tog den tred­je dan­ske sejr det år.

1996 BJARNE RIIS 9. ETA­PE LE MONETIER LES BAINS TIL SESTRIERE 46 KM

Ef­ter den sam­le­de tred­je­plads i 1995 og skif­tet til Tele­kom var Riis kom­met til Tou­ren med sej­ren for øje. For am­bi­tiøst , men­te man­ge – in­klu­si­ve de fle­ste af hans hold­kam­me­ra­ter. Men Riis vi­ste med en god bjer­gen­kelt­start på 8. eta­pe, at han var i top­form. Den vi­ste han igen da­gen ef­ter på den stærkt for­kor­te­de eta­pe til Sestriere, hvor stig­nin­ger­ne Ise­ran og Ga­li­bi­er måt­te af­ly­ses på grund af dår­ligt vejr. Riis i dan­ne­brogstrøj­en greb chan­cen og sat­te al­le kon­kur­ren­ter­ne skak­mat med sin for­ce­ring frem mod Sestriere, hvor han kom ale­ne i mål og for­u­den eta­pe­sej­ren sik­re­de sig den gu­le trø­je.

1996 ROLF SØRENSEN 13. ETA­PE LE PUY EN VELAY TIL SUPERBESSE 177 KM

Rolf Sørensen hav­de tid­li­ge­re i lø­bet for­søgt sig, men blev hen­tet på op­løbs­stræk­nin­gen, ef­ter at Tele­kom med Riis i spid­sen hav­de kørt ham ind, hvil­ket Sørensen i ra­sen­de ven­din­ger på­pe­ge­de. På 13. eta­pe for­søg­te han sig igen – den­ne gang som en del af et fi­re mand stort ud­brud, der og­så tal­te Luc Le­blanc, Ri­chard Vi­renque og Or­lan­do Rod­ri­gu­es. No­get uvant valg­te Sørensen at ta­ge fron­ten i spur­ten, men i de tek­ni­ske sving i Superbesse var det en god idé, og han for­må­e­de at hol­de kon­kur­ren­ter­ne bag sig.

1996 BJARNE RIIS 16. ETA­PE AGEN TIL HAUTACAM 199 KM

Bjarne Riis før­te fort­sat Tour de France, men på 16. eta­pe hav­de han en plan om at sæt­te kon­kur­ren­ter­ne til vægs. Til den plan skul­le han bru­ge Hauta­cams 13,6 km. På Py­re­næ­er­b­jer­get le­ge­de Riis fle­re gan­ge med si­ne mod­stan­de­re, der en ef­ter en faldt fra. Ola­no, Berzin, In­du­rain, Le­blanc, Vi­renque, Du­faux, Ro­m­in­ger. Til sidst sad han ale­ne – og så var det jo ba­re at fort­sæt­te. På top­pen hav­de Riis et mi­nut til de nær­me­ste for­føl­ge­re, og han før­te nu Tou­ren med næ­sten tre mi­nut­ter.

2003 JAKOB PIIL 10. ETA­PE GAP TIL MARSEILLE 219,5 KM

Jakob Piil hav­de væ­ret i en Tour-fi­na­le før. Det var i 2002, da han kom til stre­gen med Thor Hus­hovd og Chri­stop­he Men­gin, men klik­ke­de ud af pe­da­len i spur­ten. Året ef­ter tog han re­van­che, ef­ter han var kom­met med i et ni mand stort ud­brud. Med 20 km til­ba­ge be­gynd­te fi­na­len, og Piil stak kon­tra, da José En­rique Gu­ti­er­rez blev hen­tet. Piil fik føl­ge­skab af Fa­bio Sac­chi, og de to fulg­tes til mål, hvor dan­ske­ren vi­ste si­ne ev­ner som af­slut­ter og uden pro­ble­mer af­vi­ste ita­li­e­ne­ren.

2005 MI­CHA­EL RASMUSSEN 9. ETA­PE GÉRARDMER TIL MULHOUSE 171 KM

Mi­cha­el Rasmussen star­te­de da­gen med at stik­ke af på før­ste stig­ning for at for­sva­re sin bjerg­trø­je. Kun Da­rio Cio­ni gik med ham, for eta­pen var lang og før­te ryt­ter­ne over Grand Bal­lon og Bal­lon d'alsa­ce, in­den 45 re­la­tivt fla­de ki­lo­me­ter til mål. In­gen grund til at bru­ge kræf­ter på det. Men Rasmussen så an­der­le­des på det. Fle­re gan­ge ven­te­de han på Cio­ni, der spe­ci­elt på Grand Bal­lon hav­de pro­ble­mer med at føl­ge med – og på Bal­lon d'alsa­ce var det slut for ita­li­e­ne­ren. Rasmussen fort­sat­te sit togt og kom i mål me­re end tre mi­nut­ter for­an de nær­me­ste for­føl­ge­re og sik­re­de sig et enormt for­spring i bjerg­kon­kur­ren­cen.

2006 MI­CHA­EL RASMUSSEN 16. ETA­PE LE BOURG D'OISANS TIL LA TOUSSUIRE 182 KM

Sto­re tog­ter skul­le vi­se sig at væ­re Mi­cha­el Ras­mus­sens spe­ci­a­li­tet. Det vir­ke­de i 2005 – og det vir­ke­de året ef­ter. På 16. eta­pe var Rasmussen ar­ki­tek­ten bag mor­ge­nud­brud­det, hvor han fik føl­ge­skab af San­dy Ca­s­ar og Ta­dej Val­ja­vec. En stør­re grup­pe jag­te­de trio­en, der dog holdt et godt tem­po. På vej op ad Col de la Croix de Fer gik Rasmussen so­lo og kør­te de sid­ste 70 km ale­ne til mål. End­nu et stort togt, og end­nu en bjerg­trø­je til Rasmussen.

2007 MI­CHA­EL RASMUSSEN 8. ETA­PE LE GRAND-BORNAND TIL TIGNES 165 KM

Ny stor bjer­ge­ta­pe – nyt Rasmussen-togt! Gan­ske vist ven­te­de han den­ne gang til 100 km fra mål, før han gik ef­ter re­ster­ne af mor­ge­nud­brud­det. Her­fra var ru­ten sav­tak­ket med ka­te­go­ri 1-stig­nin­ger til mål, og han hen­te­de ryt­ter ef­ter ryt­ter. Og da han sag­de far­vel til de sid­ste føl­ge­s­ven­de på fi­na­lestig­nin­gen, kun­ne han ane den gu­le trø­je i ho­ri­son­ten. Den fik han i til­gift til eta­pe­sej­ren, der send­te ham næ­sten tre mi­nut­ter for­an de vær­ste ri­va­ler.

2007 MI­CHA­EL RASMUSSEN 16. ETA­PE ORTHEZ TIL GOURETTE TIL COL D'AUBISQUE 218,5 KM

I front for Tour de France skul­le Mi­cha­el Rasmussen blot kon­trol­le­re. Han for­sva­re­de sig uven­tet godt på en­kelt­star­ten og var ene­ste mand, der kun­ne føl­ge un­ge Al­ber­to Con­ta­dor op ad Pla­teau-de-beil­le. På lø­bets sid­ste bjer­ge­ta­pe var han i kon­trol til fi­na­lestig­nin­gen, Col d'aubisque, hvor han ef­ter fle­re for­ce­rin­ger kun hav­de Con­ta­dor på slæb. Rasmussen ven­te­de til af­spær­rin­ger­ne på den sid­ste ki­lo­me­ter og sat­te så et slan­ge­hug ind. Han ud­byg­ge­de sin fø­ring, men Tou­ren end­te for ham den af­ten, da han blev ta­get ud af lø­bet på grund af fusk med si­ne whe­rea­bouts.

2009 NICKI SØRENSEN 12. ETA­PE TONNERRE TIL VITTEL 211,5 KM

Se­ne­ste dan­ske eta­pe­sejr lig­ger he­le ni år til­ba­ge og kan til­skri­ves Nicki Sørensen, der vandt den på æg­te Nicki Sørensen-manér. Først kør­te han ale­ne op til ud­bry­der­grup­pen. Og 20 km fra stre­gen stak han af og tog Sylvain Calza­ti med sig. De to ar­bej­de­de godt sam­men, men med knap seks ki­lo­me­ter til mål nær­me­de ud­bry­der­ne sig duo­en bag­fra, så Sørensen måt­te gø­re no­get. Han stak re­so­lut, par­ke­re­de Calza­ti og kør­te so­lo til kil­de­vands­by­en Vittel.

Bo Hamburger er vin­der af 8. eta­pe i Tour de France 1994.

Bjarne Riis er vin­der af 9. eta­pe i 1996-ud­ga­ven af Tour de France og over­ta­ger sam­ti­dig den gu­le fø­rer­trø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.