Mi­cha­el Val­gren

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

MI­CHA­EL VAL­GREN har med sej­re­ne i Om­loop Het Nieuws­blad og Am­stel Gold Ra­ce haft et for­år, som kun få cy­kel­ryt­te­re tør drøm­me om. Den un­ge thy­bo har ar­bej­det må­l­ret­tet med træ­ning og re­sti­tu­tion, og så har han skul­let ind­se, at han er ble­vet en stjer­ne. Selv­til­li­den sti­ger i takt med re­sul­ta­ter­ne, og nu drøm­mer han om at vin­de en eta­pe i ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

Når man vok­ser op i en lil­le by lidt uden­for Thi­sted, kan det godt vir­ke, som om der er langt til et liv som in­ter­na­tio­nal cy­kel­stjer­ne. Men det er ikke de­sto min­dre dét, Mi­cha­el Val­gren er ble­vet. Den 26-åri­ge thy­bo er i dag langt væk hjem­me­fra, for han har slå­et sig ned i fyr­sten­døm­met Mo­na­co med sin kæ­re­ste. Og i lø­bet af det­te for­år er den un­ge dan­sker fra Østerild i Thy gå­et fra at væ­re en god cy­kel­ryt­ter til at væ­re en stjer­ne. Den slags kræ­ver til­væn­ning, og det har det og­så gjort for Mi­cha­el Val­gren. Det er lang tid si­den, at Val­gren før­ste gang be­vi­ste, at han er en dyg­tig cy­kel­ryt­ter, og al­le­re­de som 20-årig vandt han U23-ud­ga­ven af Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge. Et løb, han vandt igen året ef­ter, som en be­kræf­tel­se på det sto­re ta­lent. Som pro­fes­sio­nel har han vun­det PostNord Dan­mark Rundt to gan­ge, og i 2016 blev han num­mer to i Am­stel Gold Ra­ce, men i det­te for­år har han nå­et et nyt ni­veau. ”Mi­cha­el Val­gren har fra star­ten af sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re gi­vet løf­ter om no­get rig­tigt stort. Så det kom­mer ikke som no­gen stor over­ra­skel­se for mig, at han er nå­et frem til det ni­veau, som vi ser i dag,” si­ger den dan­ske land­stræ­ner, An­ders Lund. Da Val­gren i fe­bru­ar i år, som den før­ste dan­sker no­gen­sin­de, vandt det sto­re bel­gi­ske bro­stensløb, Om­loop Het Nieuws­blad, over­gik han fra at væ­re det ta­lent, som har gi­vet løf­ter om no­get stort, til at væ­re en ryt­ter, som kan vin­de på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne. Og dan­ske­rens gyldne for­år har im­po­ne­ret land­stræ­ne­ren. ”Jeg sy­nes, at det fan­ta­sti­ske i for­å­ret har væ­ret hans tak­ti­ske over­blik og cool­ness i fi­na­ler­ne. Det er sjæl­dent, at en ung ryt­ter med så me­get fy­sik kan ha­ve så me­get is i ma­ven i de al­ler­stør­ste cy­kel­løb,” si­ger An­ders Lund. Og is i ma­ven hav­de Val­gren, da han i Om­loop Het Nieuws­blad sad i fi­na­len med en mas­se af de sto­re fa­vo­rit­ter, blandt an­dre sid­ste års vin­der af lø­bet, Greg Van Aver­ma­et, på en dag, hvor der i øv­rigt var bi­den­de koldt. Men den slags vejr pas­ser den dan­ske ryt­ter godt. Jo kol­de­re og vå­de­re, jo bed­re. Med et fan­ta­stisk punch trå­d­te han væk fra de sto­re, etab­le­re­de stjer­ner og li­ge ind i he­le cy­kel­ver­de­nens be­vidst­hed. Hvis de an­dre ikke kend­te ham før, så gør de det nu.

I SELSKAB MED SAGAN

Kun et par uger ef­ter sin før­ste for­års­sejr le­ve­re­de Mi­cha­el Val­gren end­nu en fæ­no­me­nal præ­sta­tion, da han blev num­mer fi­re i Flan­dern Rundt, som er Bel­gi­ens al­ler­stør­ste cy­kel- løb og et af cy­kel­spor­tens fem monu­men­ter. Det er ikke no­gen til­fæl­dig­hed, at Val­gren be­går sig godt i bro­stenslø­be­ne. Han har en stor mo­tor, og og­så sid­ste år vi­ste han, at han er dyg­tig på bro­ste­ne­ne, da han blev num­mer 11 i sin før­ste op­træ­den i Flan­dern Rundt. Men at ta­ge det sid­ste skridt fra en ryt­ter, der kan kø­re i top 10 el­ler 15 til at væ­re den før­ste til at kryd­se mål­stre­gen, kræ­ver et stort spring, ikke mindst men­talt. Det men­tale aspekt er no­get af det, Mi­cha­el Val­gren har for­søgt at for­bed­re sam­men med sin dan­ske træ­ner, Ru­ne Lar­sen, hos Asta­na. Sa­m­ar­bej­det mel­lem de to be­gynd­te sid­ste for­år frem mod Tour de France. Og det er net­op for­be­re­del­ser­ne til ver­dens stør­ste cy­kel­løb, som de to er i fuld gang med, da vi fan­ger Ru­ne Lar­sen på top­pen af Tei­de på Te­ne­ri­fe, li­ge før et træ­nings­pas med Mi­cha­el Val­gren. Den dan­ske træ­ner for­tæl­ler, at mak­ker­par­ret det sid­ste års tid, ud­over at ha­ve fo­kus på den hår­de træ­ning på cyk­len, og­så har haft stor fo­kus på den men­tale del. ”Vi har ar­bej­det in­ten­sivt med Mi­cha­els træ­ning, og det er lyk­ke­des os at få ham i form på de rig­ti­ge tids­punk­ter. Det har selv­føl­ge­lig gjort, at han har få­et en mas­se tro på sig selv. Men vi har og­så ar­bej­det me­get med at få ho­ve­d­et til at væ­re på det rig­ti­ge sted.” ”Mi­cha­el har et rig­tigt stærkt ho­ved, men no­get af det, vi har for­søgt at æn­dre på, er at han - frem­for at vi­de, at han ba­re er en god cy­kel­ryt­ter - kun­ne få tro­en på, at han kun­ne vin­de cy­kel­løb og kø­re fra de al­ler­bed­ste. Der er alt­så no­get af et spring fra at vin­de løb som U23-ryt­ter, til at man skal se sig selv som én, der skal kon­kur­re­re med Pe­ter Sagan og Greg Van Aver­ma­et,” si­ger Ru­ne Lar­sen. De sid­ste man­ge år har Ru­ne Lar­sen og­så væ­ret træ­ner for Jakob Fuglsang, der li­ge­som Val­gren bor i Mo­na­co, og her træ­ner de to dan­ske ryt­te­re sam­men og får of­te selskab af blandt an­dre Ri­chie Por­te, som bli­ver en af Fuglsangs helt sto­re kon­kur­ren­ter den­ne som­mer i Frank­rig. Net­op træ­nings­pas med så dyg­ti­ge kla­tre­re som Fuglsang og Por­te er no­get af dét, der skal ru­ste Mi­cha­el Val­gren til rol­len som stærk hjæl­per for Jakob Fuglsang un­der Tou­ren. ”Mi­cha­el har den fy­si­ske ka­pa­ci­tet til at kø­re med på de hår­de pas­sa­ger. Han er til­pas god til at kø­re opad, så han kan over­le­ve, at der er stig­nin­ger på ru­ten. Han træ­ner en del med Jakob, og jeg tror og­så, at vi vil se i Tour de France, at han er én af de ryt­te­re, som vil kun­ne sid­de med Jakob ret langt på bjer­ge­ta­per­ne,” si­ger dan­sker­nes træ­ner.

SKAL LÆRE AT HVILE

Bå­de før og ef­ter Critéri­um du Daup­hiné, som var Val­grens sid­ste op­takt­sløb for­ud for Tour de France, har han og Ru­ne Lar­sen ar­bej­det tæt sam­men i for­be­re­del­ser­ne til stra­bad­ser­ne på de fran­ske lan­de­ve­je. Og ud­over ar­bej­det med Val­grens psy­ki­ske styr­ke har et af fo­kus­punk­ter­ne væ­ret re­sti­tu­tion. ”Vi har i hø­je­re grad fo­kus på, at Mi­cha­el skal ha­ve no­get ud af si­ne hvile­pe­ri­o­der. Træ­ning be­står af bå­de træ­ning og re­sti­tu­tion. Det skal for­stås så­dan, at der skal den rig­ti­ge mæng­de træ­ning og den rig­ti­ge mæng­de re­sti­tu­tion til. Hvis der kun er træ­ning, bli­ver man slidt for hårdt, og så har man kun den hal­ve pak­ke. Det er vir­ke­ligt vig­tigt med re­sti­tu­tions­fa­ser­ne, så man ikke gra­ver hul­let for dybt, når man træ­ner hårdt over læn­ge­re pe­ri­o­der,” for­tæl­ler Ru­ne Lar­sen. ”Man skal selv­føl­ge­lig hel­ler ikke hvile for me­get. Så he­le ti­m­in­gen af træ­nin­gen har vi haft stor fo­kus på. Mi­cha­el har af­fun­det sig med, at han og­så skal slap­pe af en­gang imel­lem, og han har skru­et ned for sin træ­ning i den for­stand, at vi har pri­o­ri­te­ret hans re­sti­tu­tions­fa­se i langt hø­je­re grad, end han har gjort tid­li­ge­re i sin kar­ri­e­re,” si­ger Ru­ne Lar­sen, mens hans ly­ner sin cy­kel­trø­je op og gør sig klar til træ­nings­pas­set på Tei­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.