Sø­ren Kragh An­der­sen

Som 23-årig står SØ­REN KRAGH AN­DER­SEN for­an sit før­ste Tour de France. Den un­ge fyn­bo er en del af et ta­lent­fuldt kuld i dansk cyk­ling, og vej­en til kar­ri­e­rens fo­re­lø­bi­ge høj­de­punkt har væ­ret lang. Tour-ma­ga­si­net har talt med Tour-de­butan­ten om ta­len­tet,

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER - Tekst: Mar­tin David­sen

Den­ne som­mer skri­ver Sø­ren Kragh An­der­sen sig ind i cy­kel­hi­sto­ri­en, hvor han slut­ter sig til den ef­ter­hån­den lan­ge li­ste af dan­ske ryt­te­re, der har del­ta­get i ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Det har han ar­bej­det hårdt for gen­nem lang tid. Men selv­om Tour-del­ta­gel­sen er no­get spe­ci­elt, er som­me­rens sto­re løb og­så et spørgs­mål om at ar­bej­de hårdt, hånd­te­re pres­set og be­va­re fo­kus, for det er net­op det, der har ført ham så her­til.

Hvad er di­ne for­vent­nin­ger til årets Tour de France?

”Det bli­ver hårdt. Jeg kør­te min før­ste Grand Tour sid­ste år i Vu­el­ta­en, og dis­se løb er ba­re hår­de. Jeg tror, at Tou­ren bli­ver hår­de­re men­talt. Det bli­ver en ud­for­dring rent psy­kisk i for­hold til pres­set. Jeg g skal væ­re hjæl­pe­ryt­ter, så det ta­ger selv­føl­ge­lig lidt af pres­set af, men jeg tror sta­dig, at det bli­ver hek­tisk.”

Hvor­for er det lyk­ke­des dig at nå her­til? Hvad har det kræ­vet?

”Jeg har ar­bej­det hårdt, og så el­sker jeg ba­re at sid­de på min cy­kel. Det er må­ske det op­pe i ho­ve­d­et, som gør for­skel­len. Det hand­ler om ti­mer­ne, man træ­ner og de­tal­jer­ne, som man går op i. Man skal ofre rig­tig me­get t og sta­dig sy­nes, at det er så sjovt, at man ikke tæn­ker over r alt det, man of­rer. Hvis man be­gyn­der at tviv­le på, om det er det værd, da­ler ni­veau­et. For mig er det det he­le værd hver dag.” ”Jeg træ­ner so­len sort he­le året rundt, og jeg bor langt t væk fra fa­mi­lie og ven­ner. Det er sjæl­dent, at jeg kan gå i by­en og fe­ste som en 23-årig, og jeg kan ikke al­tid gø­re, hvad jeg har lyst til. Folk for­ven­ter en­ter no­get af mig, og jeg skal fun­ge­re i sam­ar­bej­de med hol­det, diæti­ster, ister, træ­ne­re og så vi­de­re. Der er me­get pres på én, når man er ung. Man n skal lære at hånd­te­re det ret tid­ligt som sport­s­mand. Nor­ma­le men­ne­sker ne­sker vil­le dø, hvis de skul­le hånd­te­re et lig­nen­de pres i den al­der. Un­ge ge cy­kel­ryt­te­re ar­bej­der hårdt for det.”

Hvad er dit eget for­hold til Tour de France?

”Det er jo kæm­pe­stort. Det er så stort, at jeg ikke rig­tig ig kan fo­re­stil­le mig det, før jeg står på start­stre­gen. Hvis jeg kom­mer der­til, er­til, og det he­le lyk­kes, vil det væ­re en dren­gedrøm, der går i op­fyl­del­se. Da jeg var helt lil­le, var jeg med min fa­mi­lie på cy­kel­fe­rie i Py­re­næ­er­ne, hvor vi og­så så Tour de France og stod på lan­de­vej­en og så fel­tet kø­re op ad bjer­ge­ne. Det var me­get stort for mig som barn at se cy­kel­ryt­ter­ne, og det gav mig gåsehud, når jeg fo­re­stil­le­de mig, at jeg en dag kun­ne få lov at kø­re op ad de bjer­ge med en mas­se til­sku­e­re. Da jeg var yn­gre, tænk­te jeg tit, at der var no­get spe­ci­elt over de der cy­kel­ryt­te­re; hvor­dan træ­ne­de de? Hvad spi­ste de? Hvad for no­get tøj hav­de de på? Nu er jeg selv en del af det, og jeg kan mær­ke, at det og­så bli­ver hver­dag.” ”Jeg tror, at det er vig­tigt, at jeg hol­der fast i mig selv. Jeg vil ikke gø­re det til no­get spe­ci­elt op­pe i mit ho­ved, når først cy­kel­lø­bet er i gang. Der skal jeg fo­ku­se­re på at hol­de det så sim­pelt som mu­ligt. Hvis jeg be­gyn­der at si­ge til mig selv, at det er helt spe­ci­elt, kom­mer jeg til at væ­re dår­lig, for så glem­mer jeg at gø­re det sam­me, som jeg gør i al­le an­dre cy­kel­løb. Det bli­ver først for al­vor no­get sær­ligt at kø­re Tour de France, hvis jeg gen­nem­fø­rer.”

Hvor­dan kom­mer dan­sker­ne til at kla­re sig i årets Tour de France?

”Jeg har sto­re for­vent­nin­ger til Asta­na-hol­det. Jeg tror, at de kom­mer til at kø­re stærkt. De har kørt stærkt he­le året, og det ser ud til, de kan de­res kram. Jeg hå­ber, at jeg kom­mer til at gø­re en god fi­gur, for jeg har go­de ben og har haft en god for­be­re­del­ses­fa­se. Jeg er sund og rask, så jeg tror da på, at jeg kom­mer til at gø­re det godt sam­men med Team Sunweb. Men det er svært at for­ud­si­ge cy­kel­løb, og det er der­for, at det er så fedt; der er al­drig no­gen, der ved, hvad der sker.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.