Jes­per Han­sen

Jes­per Han­sen glæ­der sig til at skul­le kø­re sit før­ste Tour de France. Den stil­le fyn­bo skal age­re hjæl­per for Jakob Fuglsang, og selv tror han på, at han kan bli­ve en af de ryt­te­re, som kan sid­de ved Fuglsangs si­de i de hø­je bjer­ge.

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER - Tekst: Adam Møl­ler Go­maa

Jes­per Han­sen er ikke den før­ste til at gri­be mi­kro­fo­nen, når der skal syn­ges ka­ra­o­ke, men når det gæl­der om at træ­de watt og kø­re stærkt, når det går opad, er han of­te blandt de for­re­ste. Jakob Fuglsang får mas­ser af dansk støt­te un­der årets Tour de France, og én af dem, der skal hjæl­pe til med at ind­fri Fuglsang og Asta­nas mål­sæt­ning om en stor Tour ef­ter Fa­bio Arus exit, er Jes­per Han­sen. ”Jeg er ikke ty­pen, der snak­ker så me­get, men det kan vi hel­ler ikke al­le sam­men væ­re. Jeg er hel­ler ikke den, der sprin­ger ind for­an et Tv-ka­me­ra. Det la­der jeg an­dre om, for der ple­jer ger­ne at væ­re no­gen, der hel­le­re vil det,” si­ger Jes­per Han­sen. ”Jeg har og­så al­tid få­et at vi­de, at jeg skul­le si­ge no­get me­re i ti­mer­ne i fol­ke­sko­len. Da jeg kør­te på Tin­koff, fik jeg at vi­de, at jeg skul­le si­ge no­get me­re på hol­det, men de fandt hur­tigt ud af, at min tavs­hed ikke skyl­des, at jeg hav­de det dår­ligt el­ler var in­de­luk­ket Jeg er ba­re så­dan som per­son. Jeg kan godt li­de at lyt­te, og man skal ikke la­ve om på, hvor­dan man er. Jeg kan bed­re li­de at snak­ke, når vi sid­der på to­mands­hånd til træ­ning. Jeg har al­tid syn­tes, at det er et godt sted at sid­de og snak­ke,” si­ger han. ”Jes­per er ikke den, der rå­ber hø­jest, men han er me­get værds­at og respek­te­ret for sin ar­bejds­ind­sats. Han har fun­det sin rol­le som hjæl­pe­ryt­ter i de sto­re cy­kel­løb, men han har og­så væ­ret i stand til at om­stil­le sig til kap­ta­jn­rol­len, når mu­lig­he­den har budt sig. Han er ud­præ­get bjer­gryt­ter. Den ty­pe, der of­te får det til at se let ud, når det går opad,” ly­der be­skri­vel­sen fra land­stræ­ner An­ders Lund af Jes­per Han­sen, som er vok­set op i den lil­le by Sten­strup på Syd­fyn. Det er en by, hvor al­le ken­der hin­an­den, og det er dér, hans for­æl­dre og mor­far sta­dig bor.

EN DRØM AT KØ­RE TOU­REN

For nog­le år si­den flyt­te­de Jes­per Han­sen til by­en Luc­ca i Tosca­na, som rig­tigt man­ge an­dre dan­ske cy­kel­ryt­te­re gør. Men så mød­te han en dansk pi­ge, og ef­ter lidt over et år i ud­lan­det, flyt­te­de han til­ba­ge til Dan­mark og bor nu i Oden­se. Da vi in­ter­viewer ham, er han på træ­nings­lejr på Te­ne­ri­fe med blandt an­dre Jakob Fuglsang. Fo­kus er ret­tet mod Tour de France, som Jes­per Han­sen har for­be­redt sig til i ad­skil­li­ge må­ne­der. ”Jeg har talt med nog­le af de an­dre, som har kørt Tour de France, og de si­ger, at alt ba­re er stør­re Tou­ren, så det bli­ver en stor op­le­vel­se for mig. Jeg mang­ler kun Tour de France, så kan jeg kryd­se de tre Grand Tours af, og det vil væ­re fedt,” si­ger Jes­per Han­sen. ”Da jeg selv be­gynd­te at cyk­le var det nær­mest kun Tour de France, som blev vist på TV, så det var selv­føl­ge­lig det, man så og drøm­te om selv at kø­re. Det er det stør­ste løb, man kan kom­me til at kø­re, når man er min ryt­ter­ty­pe. Og så hå­ber jeg ba­re på at ram­me for­men godt og kun­ne sid­de med i bjer­ge­ne,” si­ger han. Al­le­re­de sid­ste år kun­ne Jes­per Han­sen ha­ve kørt sin før­ste Tour, men ef­ter at ha­ve få­et de­but i Giro d'ita­lia kort for­in­den måt­te han ud­mat­tet mel­de fra til den næ­ste Grand Tour. ”Det var pla­nen, at jeg skul­le kø­re Tour de France, men ef­ter en ut­ro­lig hård Giro blev jeg spurgt af hol­det, hvad jeg helst selv vil­le, og jeg sag­de, at det ikke vil­le væ­re så fedt, hvis jeg stil­le­de op til Tou­ren og var træt al­le­re­de, før den be­gynd­te. Så vi blev eni­ge om, at jeg skul­le kø­re Vu­el­ta­en i ste­det, og det gik jo og­så ud­mær­ket, ind­til jeg bræk­ke­de kra­ve­be­net,” si­ger den 27-åri­ge fyn­bo. Ska­den ko­ste­de den re­ste­ren­de del af Vu­el­ta­en, men Asta­na-ryt­te­ren fik sta­dig no­get

po­si­tivt ud af 2017-sæ­so­nen. I oktober var Jes­per Han­sen til­ba­ge i eta­pe­lø­bet Tyr­ki­et Rundt og le­ve­re­de sit før­ste sto­re re­sul­tat som Asta­na-ryt­ter med en sam­let an­den­plads. Og det er ikke en hvil­ken som helst hjæl­pe­ryt­ter, Jakob Fuglsang får med sig til Tour de France. Jes­per Han­sen har kørt Vu­el­ta­en to gan­ge og Giro d'ita­lia én gang, hvor han end­te som num­mer 32. Ud over sin an­den­plads i Tyr­ki­et har han og­så tid­li­ge­re mar­ke­ret sig langt frem­me i klas­se­men­tet i Tour of Cro­a­tia, og så har han vun­det Tour of Norway. Jes­per Han­sen kø­rer som pro­fes­sio­nel på fem­te sæ­son, og er­fa­rin­gen fra åre­ne hos Tin­koff og Glud & Mar­strand kom­mer nu dan­ske­ren til gavn i rol­len som Fuglsangs hjæl­per, me­ner land­stræ­ner An­ders Lund. ”Jes­per slut­te­de 2017-sæ­so­nen stærkt af og vi­ste med sin an­den­plads i Tyr­ki­et, at han er en con­ten­der i de min­dre eta­pe­løb. Han har holdt det flot­te ni­veau i 2018 og har kun­net plan­læg­ge den­ne sæ­son ef­ter Tour de France. Jeg tror, han kom­mer vir­ke­lig godt for­be­redt til den op­ga­ve, der ven­ter ham i Tou­ren, og jeg tror, at han bli­ver en vig­tig mand for Jakob Fuglsang. Og så får dan­sker­ne mu­lig­hed for at lære Jes­per bed­re at ken­de,” si­ger An­ders Lund om As­ta- na-ryt­te­ren, man­ge dan­ske cy­kel­fans sta­dig har til go­de at lære at ken­de.

GLAD FOR HJÆLPERROLLEN

Tid­li­ge­re på sæ­so­nen blev Jes­per Han­sen valgt som Asta­na-kap­ta­jn i Ba­sker­lan­det Rundt og Ca­ta­lo­ni­en Rundt. Jes­per Han­sen be­tal­te for til­li­den fra Asta­nas sport­s­li­ge le­del­se med en ni­en­de­plads og en 15. plads i klas­se­men­tet i de to pre­sti­ge­fyld­te span­ske løb. Chris Froome hav­de Ri­chie Por­te, Pedro Del­ga­do støt­te­de Mi­gu­el In­du­rain, og det pas­ser Jes­per Han­sen fint at væ­re hjæl­per i de helt sto­re løb for sin er­far­ne lands­mand Jakob Fuglsang, sam­ti­dig med at sport­s­di­rek­tø­rer­ne slip­per ham løs i kam­pen om top­pla­ce­rin­ger i de kor­te­re eta­pe­løb. "Med det ni­veau, jeg har li­ge nu, er det rig­tig fint. Jeg mang­ler sta­dig lidt for at kun­ne kø­re med de al­ler­bed­ste, når vi snak­ker de al­ler­stør­ste løb. Som hjæl­pe­ryt­ter er det nog­le an­dre ting, det hand­ler om. Hvis vi sid­der i en pres­set si­tu­a­tion, og jeg kan ta­ge en fø­ring el­ler hen­te en fla­ske vand til kap­ta­j­nen, så fø­ler jeg, at jeg gør et godt styk­ke ar­bej­de. Hvis en klas­se­ments­ryt­ter har hjæl­pe­ryt­te­re, der kan sid­de med frem­me, gør det li­vet me­get let­te­re for kap­ta­j­nen.” Jakob Fuglsang og Jes­per Han­sen kør­te sam­men i Ro­man­di­et Rundt tid­li­ge­re på året, men el­lers er det ikke man­ge løb, de to har kørt sam­men, og at kø­re for en dansk kap­ta­jn er ikke no­get, Jes­per Han­sen har prø­vet før. Sid­ste år var han en af dem, som skul­le age­re hjæl­pe­ryt­ter for det an­det sto­re klas­se­ments­håb på Asta­na, Mi­gu­el Án­gel López. ”Jeg er glad for, at jeg skal føl­ge Jakob i år. Lopez ta­ler hel­ler ikke så me­get en­gelsk, så det er lidt let­te­re med en kap­ta­jn, der ta­ler dansk,” jo­ker Jes­per Han­sen. ”Nej, det bli­ver sjovt at se, hvor langt Jakob kan nå. Hvis man har en kap­ta­jn, der kan kø­re med de al­ler­bed­ste, kan man som re­gel og­så pres­se sig selv lidt me­re. Jeg hå­ber, at jeg kan sid­de med blandt de 20 bed­ste ryt­te­re, når det går opad – må­ske end­da blandt de sid­ste 10. I de løb, jeg har kørt ind­til vi­de­re i den­ne sæ­son, har jeg sid­det blandt de for­re­ste. Det vil og­så be­ty­de me­get for Jakob, hvis han har hjæl­pe­ryt­te­re til­ba­ge, når der kun er ty­ve mand til­ba­ge i fø­rer­grup­pen, så det hå­ber jeg på. Og kan jeg få en kap­ta­jn på po­di­et til sidst, kun­ne det væ­re rig­tig stort,” slut­ter Jes­per Han­sen, mens han smi­ler bredt.

Jes­per Han­sen blev num­mer to i Tour of Tur­key i 2017, et løb ita­li­en­ske Die­go Ulis­si vandt 12 se­kun­der for­an den dan­ske Asta­na-ryt­ter. I årets Tour er Jes­per Han­sen hjæl­pe­ryt­ter i bjer­ge­ne for Jakob Fuglsang. Foto: Ritzau SCANPIX/AA/ABACA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.