Ri­chie Por­te

Ri­chie Por­te styr­te­de på fryg­te­lig­ste vis ud af Tour de France sid­ste år, og ang­sten for at styr­te igen sid­der dybt i ham. Men han jag­ter at­ter i år sin drøm om at stå på po­di­et på Champs-élysées i Pa­ris.

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER - Tekst: Bri­an Askvig

Man kun­ne se ang­sten i øj­ne­ne på ham, da han lå ud­strakt og for­slå­et der på as­fal­ten, mens Tou­rens che­flæ­ge, Fl­oren­ce Pom­me­ry, lod si­ne ru­ti­ne­re­de hæn­der lø­be rundt om hans ho­ved, nak­ke og rygsøj­le for at fin­de no­get, der stak ud. Fo­to­gra­fer fra in­ter­na­tio­na­le bil­led­bu­reau­er og fransk tv vid­ste, at det­te var en af lø­bets af­gø­ren­de øje­blik­ke. Ri­chie Por­te, en af Tour-kon­gen Chris Froomes stær­ke­ste ri­va­ler, lå alt for stil­le alt for læn­ge, og de lod de­res lys blitze og mø­ve­de sig så tæt som mu­ligt på den ban­ge ryt­ter. Blo­det flød fra hans ene arm, men ho­ve­d­et var uskadt. Det sam­me var nak­ken og ry­gra­den, men Pom­me­ry fik ham lagt i hals­kra­ve for al­le til­fæl­des skyld. ”Da jeg for­stod, at jeg var ved at styr­te, var det nok det mest skræm­men­de øje­blik i mit liv. Når det står klart, at man er på vej ind i en klip­pe­væg, så er det skræm­men­de,” sag­de Ri­chie Por­te ved ind­gan­gen til den­ne sæ­son, da han hav­de over­vun­det si­ne ska­der – et bræk­ket kra­ve­ben og brud på bæk­ke­net – og ikke mindst fryg­ten, der sat­te sig fast i be­vidst­he­den. ”I am­bu­lan­cen, da jeg kon­sta­te­re­de, at jeg kun­ne be­væ­ge mi­ne fød­der og min krop, op­le­ve­de jeg en mas­siv let­tel­se. Jeg øn­sker, at jeg al­drig styr­ter igen. Det er na­tur­ligt. In­gen øn­sker at op­le­ve det.” ”Det var en tem­me­lig trau­ma­tisk op­le­vel­se for mig, så selv­føl­ge­lig sid­der det i bag­ho­ve­det. Men når alt kom­mer til alt, så er styrt en del af job­bet. Man må ba­re fort­sæt­te.”

SKARP KRI­TIK AF TOUR-ARRANGØR

Styr­tet på ned­kørs­len af Mont du Chat i Alperne ske­te på en regn­fuld dag, der og­så ko­ste­de bri­ten Ge­raint Tho­mas fra Team Sky den vi­de­re del­ta­gel­se i lø­bet ef­ter et styrt. Por­te sad i fa­vo­rit­grup­pen, da han med over 70 ki­lo­me­ter i ti­men la­ve­de en kø­re­fejl i et sving, hvil­ket drev ham ud af sin ba­ne. I det næ­ste sving var han ude af stand til at hol­de sig på vej­en og kør­te ud i en blød græs­ra­bat på en stejl skrå­ning. Han røg af cyk­len og blev slyn­get tværs over vej­en og ind i klip­pe­væg­gen. Ire­ren Dan Mar­tin blev re­vet om­kuld, da han kol­li­de­re­de med Por­tes cy­kel. Snart var Mar­tin at­ter i sad­len. Han fuld­før­te lø­bet og slut­te­de på en sam­let sjet­te­plads, selv om det se­ne­re vi­ste sig, at han i styr­tet hav­de på­dra­get sig brud på to ryg­hvirv­ler. Mar­tin an­kla­ge­de Tour-arrangør ASO for med den tek­nisk svæ­re ned­kør­sel be­vidst at gø­re lø­bet død­sens­far­ligt for un­der­hold­nin­gens skyld. Por­te an­er­ken­der Mar­tins kri­tik – nok mest, for­di det pi­ner ham, at hans kø­re­fejl på Mont du Chat og­så ko­ste­de dyrt for ire­ren – men han un­der­stre­ger, at det først og sidst er ryt­ter­ne, der har mag­ten. ”Ned­kørs­ler er al­tid far­li­ge, men vi har nu en­gang al­le sam­men brem­ser på cyk­ler­ne, så hvis man sy­nes, det går for hur­tigt, kan man jo ba­re sæt­te far­ten lidt ned,” sag­de Por­te på BMC'S træ­nings­lejr i de­cem­ber på Cos­ta Blan­ca i Spa­ni­en, hvor han tog imod den in­ter­na­tio­na­le pres­se som op­takt til sæ­so­nen. ”Det gjor­de jeg ikke, og jeg styr­te­de. Det ene­ste po­si­ti­ve er, at jeg ikke kom vær­re til ska­de. Det kun­ne væ­re gå­et me­get vær­re. Der er men­ne­sker, der i de­res hver­dag op­le­ver langt stør­re gok i nød­den.” ”Det var dybt skuf­fen­de for mig at ud­gå af Tou­ren på et tids­punkt, hvor jeg var i mit livs bed­ste form, men jeg har al­drig mang­let mo­ti­va­tio­nen til at kæm­pe mig til­ba­ge og nå min bed­ste form. Jeg var hel­dig, og jeg fik ef­ter­føl­gen­de en fan­ta­stisk op­bak­ning og støt­te fra hol­det.”

VENSKAB SVÆK­KET

Team Sky og Chris Froome vandt at­ter Tour de France, men bri­ten kan væ­re ude af bil­le­det i år som føl­ge af sin mistæn­ke­li­ge do­ping­prø­ve af­gi­vet un­der Vu­el­ta a Es­paña sid­ste år. Alt ty­der på, at Froome stil­ler til start, men fal­der sa­gen ikke ud til hans for­del, kan han ef­ter­føl­gen­de bli­ve diskva­li­fi­ce­ret. ”Det vil­le ikke væ­re godt for cy­kel­spor­ten, hvis den for­sva­ren­de me­ster ikke stil­le­de til start,” sag­de Por­te i ja­nu­ar uden at ud­dy­be og uden at kom­me sin tid­li­ge­re hold­kap­ta­jn og ven til und­sæt­ning. Por­te bor i Mo­na­co og har of­te træ­net med Froome – og Jakob Fuglsang, i øv­rigt – men ven­ska­bet med Tour-kon­gen led et knæk i sid­ste års Critéri­um du Daup­hiné, da Froome må­l­ret­tet de­stru­e­re­de Por­tes chance for at vin­de lø­bet. ”Froome øn­ske­de åben­lyst ikke, at jeg skul­le vin­de lø­bet. Han op­for­dre­de al­le klas­se­ments­ryt­ter­ne til at an­gri­be. Det er per­son­ligt, og det er ikke no­get, man glem­mer li­ge med det sam­me,” sag­de Por­te i de­cem­ber til den au­stral­ske avis He­rald Sun. Por­te var kørt ud på sid­ste eta­pe af lø­bet iført den gu­le fø­rer­trø­je og med et mi­nuts for­spring til Froome, men hans for­svar

af trøj­en blev for­pur­ret, og Jakob Fuglsang løb med den sam­le­de sejr. I ja­nu­ar ind­led­te Por­te sin op­byg­ning mod Tour de France i hjem­lan­dets stør­ste løb, Tour Down Un­der, hvor han slut­te­de som num­mer to. I marts måt­te han op­gi­ve at kø­re Tir­reno-adri­a­ti­co på grund af syg­dom, og i ste­det te­ste­de han for­men i Ba­sker­lan­det Rundt, hvor han ud­gik på sjet­te eta­pe. I Ro­man­di­et Rundt un­der­stre­ge­de han sin form med en sam­let tred­je­plads, og i ju­ni kø­rer han så Schweiz Rundt som sid­ste for­be­re­del­se til Tour de France, hvor han er BMC'S ube­strid­te kap­ta­jn. ”Det var tem­me­lig hårdt for mig at bli­ve ramt, som jeg blev det i Tou­ren sid­ste år. Jeg var stil­let til start i mit livs for­ment­lig bed­ste form, og jeg hav­de et vir­ke­lig stærkt hold bag mig,” sag­de Por­te, da vi mød­te ham i Spa­ni­en i de­cem­ber. ”Vi får og­så et su­per­stærkt hold i Tou­ren i 2018. At Si­mon Ger­rans (au­stralsk ve­te­ran, red.) er kom­met til hol­det er vir­ke­lig godt. Han er en af­gø­ren­de for­stærk­ning for mig med sin sto­re er­fa­ring og sin rol­le som vej­kap­ta­jn,” sag­de Por­te. ”Jeg ser vir­ke­lig frem til at kø­re med Si­mon. Og­så Al­ber­to Bet­ti­ol (ita­li­ensk stor­ta­lent, red.), som har vist så me­get i Tou­ren, er en ge­vinst for os. Jeg sy­nes, vi har gjort det godt, når det gæl­der styr­kel­se af hol­det.”

FRYG­TER BRO­STE­NE­NE

Ru­ten i 2018 pas­ser Ri­chie Por­te end­nu bed­re end sid­ste års ru­te, un­der­stre­ger han, hvor­for hans håb om en­de­lig at stå på po­di­et i Pa­ris kun er for­stær­ket. I april kør­te han Tour du Fi­ni­stère ale­ne for at af­prø­ve fi­na­len, som går igen på fem­te eta­pe af Tou­ren, og han prø­ve­kør­te nog­le da­ge se­ne­re og­så den bar­ske bro­sten­se­ta­pe til Rou­baix. På pavéer­ne, som er langt van­ske­li­ge­re end i 2014 og 2015, har Por­te in­gen jor­disk chance for at gø­re sig gæl­den­de, så alt hand­ler om at kom­me uskadt gen­nem eta­pen med be­græn­set tidstab. 'Bro­sten er no­get skidt. Respekt for de gut­ter, der får det til at set let ud. Det er det ikke,' skrev Por­te på Twit­ter ef­ter den rysten­de op­le­vel­se. ”På bro­ste­ne­ne har vi Greg Van Aver­ma­et (vin­der af Pa­ris-rou­baix 2017, red.), som har enorm er­fa­ring. El­lers er der i lø­bet fle­re bjer­g­af­slut­nin­ger, og den sid­ste en­kelt­start er på pa­pi­ret til min for­del. Alt i alt er det en bed­re Tour-ru­te for mig end sid­ste år,” lød det fra Por­te, som ikke dri­ster sig til at ud­rå­be sig selv til fa­vo­rit til den sam­le­de sejr, men i ste­det blot sig­ter ef­ter po­di­et. ”Selv­føl­ge­lig vil jeg ger­ne vin­de Tour de France, men re­a­li­stisk set er en po­di­e­pla­ce­ring det, jeg går ef­ter. Jeg kun­ne gå lykkelig på pension, hvis jeg kør­te på po­di­et i Tou­ren.” ”Det kun­ne væ­re pragt­fuldt at ha­ve et bil­le­de af mig stå­en­de på po­di­et i Pa­ris hæn­gen­de der­hjem­me. Jeg har set Tou­ren på tv gen­nem he­le min barn­dom og ung­dom, og lø­bet blev det ul­ti­ma­ti­ve mål for mig. En­hver ryt­ter i fel­tet drøm­mer om at stå der i Pa­ris. Det er et sym­bolsk bil­le­de.” ”Jeg vil ikke si­ge, at det er en besættelse for mig at kø­re på po­di­et i Tou­ren, men det er et me­get stort mål for mig. Jeg har vist, at jeg er i stand til at vin­de stort set et­hvert løb på den ret­te dag,” sag­de Ri­chie Por­te. ”Tou­ren er det ul­ti­ma­ti­ve løb, så det er i det løb, jeg skal præ­ste­re i år.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.