Ana­ly­sen: Hvem vin­der?

Jakob Fuglsang sig­ter ef­ter po­di­et, men Mi­cha­el Rasmussen tviv­ler på, at det lyk­kes for den dan­ske Asta­na-kap­ta­jn. Et in­ter­es­sant løb skal det dog nok bli­ve al­li­ge­vel, me­ner Rasmussen.

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER - Tekst: Bri­an Askvig

For før­ste gang, si­den Jakob Fuglsang i 2013 som kap­ta­jn for et am­pu­te­ret Asta­na-hold sik­re­de sig en sam­let sy­ven­de­plads i Tour de France, er han til­ba­ge som ene­rå­dig le­der af et hold i den fran­ske Grand Tour. Den­ne gang får han langt me­re kva­li­fi­ce­ret støt­te, og han er sam­ti­dig vok­set som ryt­ter og le­der, hvor­for hans mål er at kø­re sig på po­di­et i Pa­ris. Hans tid­li­ge­re træ­nings­kam­me­rat og nu­væ­ren­de eks­pert­kom­men­ta­tor på Ek­stra Bla­det, Mi­cha­el Rasmussen, kryd­ser fin­gre for ham og un­der ham kun det bed­ste – men han tviv­ler på, at mis­sio­nen lyk­kes. “Det er svært at tro, at kun to har kørt hur­ti­ge­re end Jakob, når de når Pa­ris,” si­ger Mi­cha­el Rasmussen, som fin­der en plads i top-5 me­re re­a­li­stisk. Selv det mål bli­ver dog kun nå­et, hvis Fuglsang ikke har én ene­ste of­f­day un­der­vejs, vur­de­rer Rasmussen. “Helt nøg­ter­nt, så har ale­ne Mo­vistar to klas­se­men­tryt­te­re, nem­lig Qu­in­ta­na og Lan­da, der er bed­re end Jakob. Så er der Froome, Por­te, Ni­ba­li – og Ber­nal må vi hel­ler ikke glem­me,” si­ger Rasmussen med tan­ke på den un­ge co­lom­bi­a­ner Egan Ber­nal, som stormer frem på Team Sky.

AF­GØ­REN­DE BRO­STEN

Ber­nal vandt Tour of Ca­li­for­nia og blev num­mer to i Ro­man­di­et Rundt i den­ne sæ­son. Vin­de­ren af Ro­man­di­et Rundt, hvor Fuglsang delt­og for fuld skrue og blev num­mer fi­re, var slo­ve­ne­ren Pri­moz Ro­clic fra Lot­tonl-jum­bo. Han kø­rer og­så Tour de France i år. “Der er og­så Ilnur Za­ka­rin fra Ka­tusha og Dan Mar­tin fra Uae-hol­det, så der er alt­så tem­me­lig man­ge, der bej­ler til det po­di­um, som Fuglsang drøm­mer om,” si­ger Mi­cha­el Rasmussen.

Fuglsang an­ser selv 9. eta­pe, som fø­rer fel­tet over nog­le af de be­ryg­te­de pavéer fra for­års­klas­si­ke­ren Pa­ris-rou­baix, for at væ­re en nøg­le­e­ta­pe i si­ne be­stræ­bel­ser på at for­bed­re sin pla­ce­ring fra 2013. Rasmussen an­er­ken­der, at Fuglsang har de­mon­stre­ret ev­ner i det van­ske­li­ge ter­ræn, men han min­der om, at og­så hans kon­kur­ren­ter har øvet sig hjem­me­fra, når de mø­der op i Vendée til Tour-star­ten 7. juli. “Alt i alt har ASO sam­men­sat en flot, in­ter­es­sant Tour-ru­te. Der er dog et par und­ta­gel­ser, nem­lig to døds­sej­le­re i det nord­ve­st­li­ge Frank­rig. Men over­ord­net set er det en ru­te, der i den grad dri­ver en til at sid­de man­ge ti­mer for­an fjern­sy­net i som­mer,” si­ger Rasmussen, som især fin­der de to kor­te bjer­ge­ta­per – en i Alperne og en i Py­re­næ­er­ne – in­ter­es­san­te.

REG­LER, IKKE FØ­LEL­SER

“Hi­sto­risk har det vist sig, at de kor­te eta­per er dem, der kan ryk­ke al­ler­mest rundt i klas­se­men­tet. Det er eta­per, der kræ­ver mod, og vi så i Giro­en i år, at mod kan ven­de ne­der­lag til sejr,” si­ger Rasmussen. “Chris Froome vend­te det he­le på ho­ve­d­et med sit an­greb og sin lan­ge so­lo­kør­sel på 19. eta­pe. Det er al­drig kønt at se Chris Froome kø­re på cy­kel, men det, han gør, er ef­fek­tivt.” “In­gen ved end­nu, om han stil­ler til start i Tour de France (på grund af en tru­en­de do­pings­ag, red.), men gør han det, er han fa­vo­rit til at vin­de igen. Han har vun­det de se­ne­ste tre Grand Tours, så selv­føl­ge­lig må man reg­ne med ham igen,” si­ger Rasmussen, som for­ven­ter, at Froome får lov at stil­le til start, idet han jo og­så fik lov at kø­re Giro d'ita­lia. “Jeg me­ner, at det var for­kert at la­de Froome star­te i Giro­en, men når reg­ler­ne til­lod det, så må de sam­me reg­ler til­la­de, at han stil­ler til start i Tou­ren, hvis hans sag ikke er af­kla­ret in­den da,” si­ger Rasmussen. “El­lers vil det væ­re smags­dom­me­ri og fø­lel­ser, der af­gør, om han må kø­re Tour de France, og den slags kom­mer der sjæl­dent no­get godt ud af.” “Man bli­ver nødt til at kig­ge på reg­ler­ne frem for man­den. Man bør kig­ge på et håb­løst an­tido­ping­sy­stem med håb­løst lang be­hand­lings­tid sna­re­re end at fal­de over ham, der er fan­get i sy­ste­met." “Hvis Froome må kø­re Giro­en, men næg­tes ad­gang til Tou­ren, så un­der­stre­ger det blot spor­tens vil­kår­lig­hed. Så er det ikke reg­ler, der sty­rer spor­ten, men deri­mod et spørgs­mål om, hvor­vidt man kan li­de ham el­ler ej.” “Det bør ikke væ­re af­gø­ren­de,” si­ger Mi­cha­el Rasmussen.

POR­TE FROOME

NI­BA­LI

BER­NAL FUGLSANG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.